Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Tema
1 Klubi Social i Mitrovicës Po vazhdon 2019-10-01 NGO Aktiv KFOS
2 Nxitja e afrimit përmes edukimit për demokracinë dhe mësimin e gjuhëve Po vazhdon 2020-04-30 Keshilli i Europes #LANGUAGE
3 Galeria Multietnike e Artit E përfunduar UNMIK NGO Melodies
4 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Mësimdhënia me histori shumë perspektive E përfunduar New Perspektiva IOM
5 Kulture dhe kende si gjithmone E përfunduar UNMIK OJQ Durmish Aslano
6 Muaji I Buzëqeshjes së Fëmijëve E përfunduar UNMIK Instituti i OJQ-ve për afirmimin e marrëdhënieve ndër-etnike
7 Let’s do it Peja E përfunduar UNICEF Let’s do it Peja Regional Environmental Center #YOUTH
8 Akademia e Forumit Rinor E përfunduar 2019-09-24 2019-09-29 OSCE #YOUTH #HUMAN RIGHTS
9 ARTivizëm - Lidhja e Komuniteteve përmes Kulturës dhe Artit Po vazhdon Futja Ngjyre NGO LINK KFOS #YOUTH
10 Promovimi i pozitës së të rinjve në dritën e Marrëveshjeve të Brukselit E përfunduar 2019-07-01 2019-11-01 NGO Synergy KFOS #YOUTH
11 Junior Geeks Po vazhdon InnovationCentreKosovo US Embassy #YOUTH
12 Mendoni: Punëtoria e shkrimit kritik të mediave kritike E përfunduar UNICEF NGO PEN Innovations Lab Kosovo #YOUTH
13 Podium Po vazhdon UNICEF Innovations Lab Kosovo #YOUTH
14 Techstitution Po vazhdon UNICEF Innovations Lab Kosovo #YOUTH
15 StartUP: Social Venture Workshop Po vazhdon UNICEF Innovations Lab Kosovo #YOUTH
16 Fëmijët në proceset e vendimmarrjes - Ndryshimi sot dhe nesër E përfunduar 2019-01-01 2019-12-01 NGO Domovik Save The Children Kosovo #YOUTH
17 Rinia për ndryshime sociale Po vazhdon 2019-05-01 2020-07-01 NGO Domovik UNICEF #YOUTH
18 Përmirësimi i përfshirjes sociale të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në rajonin e Mitrovicës E përfunduar 2019-11-25 2020-05-15 UNMIK Danish Refugee Council #YOUTH #HUMAN RIGHTS
19 Mbështetja e Fuqizimit dhe Sipërmarrjes së Rinisë në fushën e teknologjisë së informacionit E përfunduar 2019-10-25 2020-06-05 UNMIK NGO LINK #YOUTH
20 Parku i Inovacionit dhe Trajnimit (ITP), Prizren Po vazhdon 2019-01-01 2022-01-01 GIZ Kosovo Ministria e Financave #YOUTH
21 Burra dhe djem si partnerë në promovimin e barazisë gjinore Po vazhdon 2018-01-01 NGO Synergy CARE Balkans OAK Foundation
22 Mbështetje për Fakultetin Juridik E përfunduar CBM Royal Embassy of Norway in Kosovo #YOUTH #HUMAN RIGHTS
23 Shkolla e Muzikës E përfunduar 2020-02-07 2020-06-15 UNMIK NGO Roma Press Service #YOUTH
24 Krijuesit e rinj të ndryshimeve përmes teatrit E përfunduar 2020-01-08 2020-06-15 UNMIK Balkan Sunflowers Kosova #YOUTH
25 Festivali i multikulturalizmit përmes teatrit, artit pamor, vallëzimit në Prizren E përfunduar 2020-01-15 2020-06-15 UNMIK Cultural Artistic Assosciation #YOUTH
26 Forcimi i demokratizimit në Kosovë përmes iniciativave rinore për ndërtimin e paqes E përfunduar 2020-01-06 2020-01-15 UNMIK
27 ArtCult E përfunduar 2020-01-08 2020-06-15 UNMIK Alternativna
28 Koloni multietnike e artit për piktorët nga Kosova, Bosnja dhe Hercegovina, Serbia, Mali i Zi Po vazhdon 2020-03-15 2020-06-15 UNMIK NGO Preporod
29 Qendra Rinore SMAART E përfunduar 2020-01-15 2020-06-15 UNMIK Center for Cultural Diversity and Minority Development #YOUTH
30 Tregime ditore - Divune Mothavipja E përfunduar 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Roma Versitas Kosovo
31 Shkallëzimi i projektit "Iniciativa e të Rinjve" E përfunduar 2020-01-06 2020-06-15 UNMIK Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Kërkime (SIT) #YOUTH
32 Shkolla Multikulturore E përfunduar 2020-01-06 2020-06-15 UNMIK Instituti për afirmimin e marrëdhënieve ndëretnike (IAMN) #YOUTH
33 Forcimi i kapacitetit të sistemit të korrigjimeve në Kosovë në rehabilitimin e grave dhe të miturve të privuar nga liria Po vazhdon 2020-03-01 2020-06-01 UNMIK UNOPS #HUMAN RIGHTS
34 "E.E.E." Fuqizimi i Barazisë Etnike E përfunduar 2018-07-01 2018-09-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
35 Festivali i Rinisë së Kosovës E përfunduar 2018-06-01 2018-07-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
36 Kosova ime në një e shtënë E përfunduar 2018-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
37 Projekti i Arteve pamore ndër-komunitare E përfunduar 2019-06-01 2019-07-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
38 Së bashku mundemi E përfunduar 2019-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
39 Mbështetje për kategoritë e cenueshme gjatë COVID-19 në Komunën Zubin Potok E përfunduar 2020-03-01 2020-05-31 UNMIK Lyac Zubin Potok #YOUTH
40 Prishja e barrierave të komunikimit ndërmjet serbëve të Kosovës dhe shqiptarëve të Kosovës E përfunduar US Embassy NGO Center for Human Resources Development #YOUTH
41 Lidhja e Veriut dhe Jugut-Forcimi i Lidhjeve Tona E përfunduar NGO Center for Human Resources Development Komuna e Mitrovicës së Veriut #YOUTH
42 Social Act E përfunduar 2018-03-01 2019-06-30 KCSF NGO PEN #YOUTH
43 TruAktiv E përfunduar 2018-03-01 2019-12-31 KCSF Sbunker
44 AktRural (RuralAct) - aktivizëm rinor në zonat rurale të Kosovës E përfunduar 2018-01-02 2019-11-30 KCSF EC Ma Ndryshe #YOUTH
45 Rruga për karrierë rinore IT-YCIP E përfunduar 2018-01-02 2019-12-31 RIT Kosovo KCSF #YOUTH
46 Shërbimi i Edukimit Rinor - YES E gjyshmëpërfunduar 2019-01-09 2020-03-31 KCSF Center for the Right of Minority Communities #YOUTH
47 Punëtorët e të rinjve për të rinjtë E përfunduar 2019-01-09 2020-02-28 KCSF Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Kërkime (SIT) #YOUTH
48 Kuadri i Shoqërisë Civile për një Strategji Kombëtare për Ballafaqimin me të kaluarën në Kosovë Po vazhdon 2020-01-01 2021-01-31 US Embassy NGO NSI
49 Projekti i Stardust - Kujtesës Po vazhdon 2020-01-01 2020-06-30 Embassy of Switzerland NGO Aktiv
50 Programi për hyrje në mikro-bursë angleze Po vazhdon 2018-01-09 2020-08-31 CBM US Embassy #YOUTH
51 Integrimi i komunitetit përtej barrierave në Mitrovicë Po vazhdon 2020-01-11 2020-04-30 NGO ACDC KFOS
52 Mbrojtësit e rinj për të drejtat e njeriut Po vazhdon YIHR KS #HUMAN RIGHTS
53 Të Rinjtë për Drejtësi Po vazhdon US Embassy YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
54 Shkolla Alternative për të Drejtat e Njeriut E përfunduar 2019-10-01 2019-11-01 YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
55 Edukimi joformal për trajtimin e së kaluarës Po vazhdon 2011-01-01 HLC #YOUTH #HUMAN RIGHTS
56 BONEVET - Arsimi pa pengesa Po vazhdon 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo NGO BONEVET #YOUTH
57 Kosova Krijuese E përfunduar 2018-01-02 2019-03-31 Sida KCSF DokuFest
58 Flying over Differences E përfunduar 2019-05-28 2019-07-16 OSCE #YOUTH
59 Konferencë RINI - Perspektiva e të Rinjve mbi Ardhmërinë e Kosovës E përfunduar 2019-07-05 EULEX #YOUTH
60 Promovimi i debateve të hapura dhe vlerave demokratike tek të rinjtë E përfunduar NED NGO Kosovo Glocal #YOUTH
61 Promovimi i Qasjeve të Reja për Pajtimin E përfunduar NED Oral History Initiative
62 Promovimi i Angazhimit Qytetar dhe të Drejtave të Njeriut përmes Filmit E përfunduar NED DokuFest #YOUTH
63 Mini-biblioteka "Sillni një libër - Merrni një tjetër" Po vazhdon Art Polis Kosovar Gender Studies Center Kosova Women's Network #GENDER EQUALITY
64 Ndërtimi i qëndrueshmërisë tek individët dhe komunitetet në Kosovë E përfunduar 2018-01-01 2019-12-31 CDF
65 4B - Ndërtimi i barrierave që ndërpresin urat Po vazhdon NGO PEN Innovations Lab Kosovo #YOUTH
66 Edukimi i bazuar në teatër E përfunduar Art Polis #YOUTH
67 Ndërtimi i Kapacitetit dhe Momentit për RYCO Po vazhdon 2018-10-01 2020-12-31 UNDP UNFPA UNICEF Regional Youth Cooperation Office #YOUTH
68 Përmirësimi i bashkëpunimit dhe shkëmbimit të të rinjve në BB6 Po vazhdon 2019-03-01 2021-11-01 EU Regional Youth Cooperation Office #YOUTH #HUMAN RIGHTS
69 Këshilli Britanik E përfunduar 2016-04-01 2020-03-31 British Council UK - Foreign & Commonwealth Office #YOUTH
70 Akademia Politike e Friedrich-Ebert-Stiftung 2020 Po vazhdon 2020-09-06 2020-09-13 Friedrich-Ebert-Stiftung Kosovo #YOUTH
71 Gjetja e një zëri kolektiv E përfunduar 2019-09-17 OSCE #LANGUAGE #YOUTH
72 The Rolling Film Festivals Po vazhdon Roma Versitas Kosovo
73 Klubi social online në shërbim për të rinjtë Po vazhdon 2020-06-01 2020-12-31 KFOS Communication for Social Development #YOUTH

Si mund të kontribuoj?

Anëtarët e rinj - Ju lutemi përdorni opsionin "Regjistrohuni për t'u bërë anëtar" për të kontribuar. Ju do të merrni casjen e përdoruesit me opsionin për të krijuar një fjalëkalim të ri së shpejti.