Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Tema
1 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit Po vazhdon Sida CBM UN Habitat PAX
2 Disa projekte Po vazhdon UNDP #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
3 Mbështetje të vazhdueshme - Barazia gjinore dhe të drejtat e grave Po vazhdon UNHCR #GENDER EQUALITY
4 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave E përfunduar IOM KoSSev #LANGUAGE #GENDER EQUALITY
5 Forcimi i Kapacitetit të Aktorëve të Komunitetit për Komunikimin Ndjeshmëror ndaj Viktimave E përfunduar NGO Aktiv Kanadez për Iniciativa Lokale #GENDER EQUALITY
6 Akademia e Grave të Reja Zveçan E përfunduar 2019-01-01 UNMIK NGO Santa Maria
7 Përmirësimi i integrimit gjinor përmes kornizës ligjore dhe mekanizmave ekzistues E përfunduar UNMIK CDO #GENDER EQUALITY
8 Java e Gruas Po vazhdon NDI #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
9 Gratë e reja ndërtojnë paqen E përfunduar 2019-11-05 2019-11-08 EU Kvinna till Kvinna Art Polis Alternativni Centar za Devojke #GENDER EQUALITY
10 Decentralizimi dhe Mbështetja Komunale Po vazhdon 2018-01-01 2021-01-01 DEMOS
11 Ndërgjegjësimi i rritur i të rinjve Romë, Ashkali dhe Egjiptian për Mekanizmat Ligjorë kundër Dhunës në bazë Gjinore dhe parandalimi i fenomeneve të GBV E përfunduar 2018-04-01 2019-10-01 USAID ATRC RROGRAEK #GENDER EQUALITY
12 Fuqizimi i grave në ekonomi përmes ndërmarrësisë Po vazhdon 2019-07-01 2020-04-01 USAID ATRC Innovative Community Development Center #GENDER EQUALITY
13 Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve E përfunduar 2017-03-31 2019-09-30 EU Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) #YOUTH
14 Forcimi i të drejtave të barabarta të grave në Kosovë Po vazhdon 2015-02-01 2020-11-01 USAID ATRC Kosovar Gender Studies Center #GENDER EQUALITY
15 Fuqizimi i grave në biznes E përfunduar UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
16 Ologenska ekologika E përfunduar 2019-10-01 2020-04-01 UNDP NGO Santa Maria #GENDER EQUALITY
17 Fuqizimi i vajzave përmes veprimtarive sportive E përfunduar 2019-10-01 2020-04-01 UNDP NGO Sokolica #YOUTH
18 Promovimi i balancës gjinore, përmes fuqizimit ekonomik dhe rehabilitimit të kryerësve E përfunduar 2019-01-01 2019-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo #GENDER EQUALITY
19 Rritja e përgjegjësisë dhe kapaciteteve të Institucioneve të Kosovës për zbatimin e kërkesave të MSA-së për Barazinë Gjinore E përfunduar 2019-03-01 2020-04-30 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo KIPRED #GENDER EQUALITY
20 Point of View II Po vazhdon 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo Shtatëmbëdhjetë NGO Internews Kosova #GENDER EQUALITY
21 Një bilion në rritje Ferizaj - 2018 E përfunduar 2018-03-08 NGO PEN Art Polis Kosovar Gender Studies Center Kosova Women's Network ECMI Kosovo Kosovo Youth Council ORCA #GENDER EQUALITY
22 Shkolla Pranverore Feministe E përfunduar Kvinna till Kvinna Art Polis Alternativni Centar za Devojke #GENDER EQUALITY
23 Përparimi i institucioneve të Kosovës, demokratizimi dhe bashkëpunimi rajonal Po vazhdon 2018-01-01 2021-01-01 Royal Embassy of Norway in Kosovo Balkans Policy Research Group
24 Mbështetje për Organizatat Joqeveritare për të Drejtat e Njeriut në Kosovë E përfunduar 2019-09-15 2020-06-15 UNMIK #HUMAN RIGHTS
25 Gratë në vendimmarrje - Sfidat dhe Mundësitë në Kuadrin Ligjor dhe në aspektin Praktik E përfunduar 2020-06-17 Institute for Development Policy (INDEP) #GENDER EQUALITY
26 Knocking Out Stereotipet Gjinore Po vazhdon OSCE #GENDER EQUALITY

Si mund të kontribuoj?

Anëtarët e rinj - Ju lutemi përdorni opsionin "Regjistrohuni për t'u bërë anëtar" për të kontribuar. Ju do të merrni casjen e përdoruesit me opsionin për të krijuar një fjalëkalim të ri së shpejti.