Kosova e gjerë

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 Programet Aktive të Tregut të Punës 2 Po vazhdon 2014-01-01 2021-01-01 UNDP #YOUTH #HUMAN RIGHTS
2 Programet Aktive të Tregut të Punës 2 Po vazhdon 2014-01-01 2021-01-01 UNDP #YOUTH #HUMAN RIGHTS
3 Programet Aktive të Tregut të Punës 2 Po vazhdon 2014-01-01 2021-01-01 UNDP #YOUTH #HUMAN RIGHTS
4 Active Labour Market Programmes 2 Po vazhdon 2014-01-01 2021-01-01 UNDP #YOUTH #HUMAN RIGHTS
5 Mbështetja e iniciativave të gjuhës E përfunduar IOM UNMIK Center for social initiatives #LANGUAGE
6 Forumi I Kombeve të Bashkuara për ndërtimin e besimit në Kosovë- duke ecur përpara E përfunduar UNMIK
7 Fuqizimi i agjentëve të grave për ndryshim nrreth casjes në drejtësi"Unë këmbëngul në të drejtat e mia" E përfunduar UNMIK NGO INJECT Anëtarët e Komisionit për Legjislacion Zyra e Prokurorit të Shtetit dhe Këshilli Prokurorial Policia e Kosovës Kryesuesi i Komitetit për të Drejtat e Njeriu Ministria e Punëve të Brendshme Zyrtarët për Barazi Gjinore Senior Legal Advisor of the Ombudsman Office #GENDER EQUALITY
8 Mbështetje e vazhdueshme për institucionet relevante të Kosovës E përfunduar UN Women Zyra e Kordinatorit Kosovar Kundër Dhunes në Familje #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
9 Shtyerja përpara e zbatimit të Agjendës Gratë, Paqja dhe Siguria në Kosovë dhe Drejtësia 2020 E përfunduar UNMIK UN Women Zyra e Kordinatorit Kosovar Kundër Dhunes në Familje #GENDER EQUALITY
10 Shtyerja tutje e zbatimit të Agjendës Gratë, Paqja dhe Siguria në Kosovë dhe Drejtësia 2020 Po vazhdon UNMIK UN Women Zyra e Kordinatorit Kosovar Kundër Dhunes në Familje #GENDER EQUALITY
11 Duke forcuar zërin dhe ndikimin e grave që krijojnë ndryshime E përfunduar UNMIK UN Women UNKT EU BIRN Grupi I Grave në Kamenicë #GENDER EQUALITY
12 Forumi I Kombeve të Bashkuara për ndërtimin e besimit në Kosovë- duke ecur përpara E përfunduar UNMIK
13 Mbështetja e iniciativave të gjuhës E përfunduar IOM UNMIK Center for social initiatives #LANGUAGE
14 Ngritje e vazhdueshme e kapaciteteve Po vazhdon Shoqëria civile UNHCR #HUMAN RIGHTS
15 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit - Kurse të gjuhës E përfunduar IOM Zyres së Komisionerit për Gjuhët Center for social initiatives #LANGUAGE
16 Programi Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOAD) Po vazhdon 2017-01-01 2020-01-01 Shoqëria civile Shoqëria civile UNDP EU #HUMAN RIGHTS
17 Mbështetje e vazhdueshme - Strategjia për Komunitete dhe Kthim - Integrimi ekonomik Po vazhdon UNHCR #HUMAN RIGHTS
18 Marrëveshje për krijimin e databazës të integruar për rastet e dhunës në familje E përfunduar 2019-03-14 UN Women Policia e Kosovës Këshilli Gjyqësor i Kosovës Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale Ministria e Drejtësisë Këshilli Prokurorial i Kosovës #GENDER EQUALITY
19 Qasja e zgjeruar në projektin e Reformës për Drejtësinë dhe Sundimin e Ligjit Po vazhdon UNDP Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
20 Qasja e zgjeruar në projektin e Reformës për Drejtësinë dhe Sundimin e Ligjit Po vazhdon UNDP Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
21 Qasja e zgjeruar në projektin e Reformës për Drejtësinë dhe Sundimin e Ligjit Po vazhdon UNDP Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
22 Qasja e zgjeruar në projektin e Reformës për Drejtësinë dhe Sundimin e Ligjit Po vazhdon UNDP Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
23 Punëtori Po vazhdon UNFPA #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
24 Punëtori Po vazhdon UNFPA #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
25 Punëtori Po vazhdon UNFPA #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
26 Projekti i Sigurisë dhe Sigurisë së Kosovës (KSSP) Po vazhdon 2017-01-01 2020-12-01 UNDP KSSP
27 Projekti i Sigurisë dhe Sigurisë së Kosovës (KSSP) Po vazhdon 2017-01-01 2020-12-01 UNDP KSSP
28 Projekti i Sigurisë dhe Sigurisë së Kosovës (KSSP) Po vazhdon 2017-01-01 2020-12-01 UNDP KSSP
29 Projekti i Sigurisë dhe Sigurisë së Kosovës (KSSP) Po vazhdon 2017-01-01 2020-12-01 UNDP KSSP
30 Projekti i Sigurisë dhe Sigurisë së Kosovës (KSSP) Po vazhdon 2017-01-01 2020-12-01 UNDP KSSP
31 Ofrim i drejtëpërdrejtë i ndihmës juridike Po vazhdon UNHCR #HUMAN RIGHTS
32 Ofrim i drejtëpërdrejtë i ndihmës juridike Po vazhdon UNHCR #HUMAN RIGHTS
33 Programi i stabilizimit të komunitetit - Koordinatori për bizneset e pakicave Po vazhdon 2018-06-01 IOM
34 Programi i stabilizimit të komunitetit - Koordinatori për bizneset e pakicave Po vazhdon 2018-06-01 IOM
35 Community stabilization program - Panaire Po vazhdon IOM #HUMAN RIGHTS
36 Gjithëpërfshirja sociale dhe pajtimi - Multimediale E përfunduar IOM KoSSev Center for social initiatives #LANGUAGE
37 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Mësimdhënia me histori shumë perspektive E përfunduar New Perspektiva IOM
38 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave E përfunduar IOM KoSSev #LANGUAGE #GENDER EQUALITY
39 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Certifikimi i profesionistëve të gjuhës Po vazhdon IOM Zyres së Komisionerit për Gjuhët Center for social initiatives #LANGUAGE
40 Mbështetje e vazhdueshme për të kthyerit vullnetarë, personat e zhvendosur, personat në rrezik të pashtetësisë, azilkërkuesit dhe refugjatët Po vazhdon UNHCR #HUMAN RIGHTS
41 Mbështetje të vazhdueshme - Barazia gjinore dhe të drejtat e grave Po vazhdon UNHCR #GENDER EQUALITY
42 Mbështetje e vazhdueshme - Komunikimi me komunitetet fetare Po vazhdon UNHCR
43 Mbështetje e vazhdueshme - Barazia gjinore dhe të drejtat e grave Po vazhdon UNHCR #GENDER EQUALITY
44 Mbështetje e vazhdueshme - Strategjia për Komunitete dhe Kthim - Të drejtat e pronës dhe mjetet juridike Po vazhdon UNHCR #HUMAN RIGHTS
45 Përkrarje e vazhdueshme - Vullnetarizmi Po vazhdon UNHCR #YOUTH
46 Mbështetje e vazhdueshme - Gjuhe Po vazhdon UNHCR #LANGUAGE
47 Mbështetje e vazhdueshmë - Strategjia për Komunitete dhe Kthim - Të drejtat e pronës dhe mjetet juridike Po vazhdon UNHCR #HUMAN RIGHTS
48 Monitorim i vazhdueshëm Po vazhdon UNHCR #HUMAN RIGHTS
49 Përfshirja sociale dhe pajtimi - VOC-UP Po vazhdon IOM Zyres së Komisionerit për Gjuhët Center for social initiatives #LANGUAGE
50 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Mësimdhënia me histori shumë perspektive E përfunduar New Perspektiva IOM
51 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Zhvillimi i kapaciteteve të mësuesve të IT Po vazhdon IOM
52 Gratë e Kosovës në Media E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK KoSSev
53 Programet Aktive të Tregut të Punës - Grante për bizneset e pakicave Po vazhdon IOM #HUMAN RIGHTS
54 Advocacy for proportional employment presentation E përfunduar UNMIK NGO Lens
55 Programet Aktive të Tregut të Punës 2 Po vazhdon 2014-01-01 2021-01-01 UNDP #YOUTH #HUMAN RIGHTS
56 Nxitja e afrimit përmes edukimit për demokracinë dhe mësimin e gjuhëve Po vazhdon 2020-04-30 Keshilli i Europes #LANGUAGE
57 Nxitja e afrimit përmes edukimit për demokracinë dhe mësimin e gjuhëve Po vazhdon 2020-04-30 Keshilli i Europes #LANGUAGE
58 Nxitja e afrimit përmes edukimit për demokracinë dhe mësimin e gjuhëve Po vazhdon 2020-04-30 Keshilli i Europes #LANGUAGE
59 Nxitja e afrimit përmes edukimit për demokracinë dhe mësimin e gjuhëve Po vazhdon 2020-04-30 Keshilli i Europes #LANGUAGE
60 Nxitja e afrimit përmes edukimit për demokracinë dhe mësimin e gjuhëve Po vazhdon 2020-04-30 Keshilli i Europes #LANGUAGE
61 Forcimi i Integritetit dhe Luftimi i Korrupsionit në Arsimin e Lartë E përfunduar 2016-05-01 2019-05-01 EU Keshilli i Europes
62 Forcimi i Integritetit dhe Luftimi i Korrupsionit në Arsimin e Lartë E përfunduar 2016-05-01 2019-05-01 EU Keshilli i Europes
63 Forcimi i Integritetit dhe Luftimi i Korrupsionit në Arsimin e Lartë E përfunduar 2016-05-01 2019-05-01 EU Keshilli i Europes
64 Nxitja e një kulture demokratike të shkollave si dhe llojllojshmerisë në shkolla E përfunduar EU Keshilli i Europes #YOUTH
65 Nxitja e një kulture demokratike të shkollave si dhe llojllojshmerisë në shkolla E përfunduar EU Keshilli i Europes #YOUTH
66 Dialogu ndër-komunitar përmes ruajtjes së trashëgimisë kulturore gjithëpërfshirëse E përfunduar 2018-05-01 2019-11-01 Shoqëria civile UNDP Komunat Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
67 Dialogu ndër-komunitar përmes ruajtjes së trashëgimisë kulturore gjithëpërfshirëse E përfunduar 2018-05-01 2019-11-01 Shoqëria civile UNDP Komunat Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
68 Dialogu ndër-komunitar përmes ruajtjes së trashëgimisë kulturore gjithëpërfshirëse E përfunduar 2018-05-01 2019-11-01 Shoqëria civile UNDP Komunat Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
69 Përforcimi i luftës kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje Po vazhdon 2019-01-01 2021-01-01 Keshilli i Europes Akademia e Kosovës për Drejtësi National Coordinator against Domestic Violence Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale #HUMAN RIGHTS
70 Shtëpia ime, e drejta ime E përfunduar UNMIK Shoqata e Gazetarëve të Kosovës #HUMAN RIGHTS
71 Fuqizimi ekonomik I grave E përfunduar UNMIK Jahjaga Foundation #GENDER EQUALITY
72 Promovimi i Synimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDGs) dhe ndihma e ofruar Zyrës së Planifikimit Strategjik të ZKM-së për lokalizimin, monitorimin dhe raportimin e progresit në SDG Po vazhdon UNKT
73 Shtyerja tutje e zbatimit të Agjendës Gratë, Paqja dhe Siguria në Kosovë dhe Drejtësia 2020 Po vazhdon UNMIK UN Women Zyra e Kordinatorit Kosovar Kundër Dhunes në Familje #GENDER EQUALITY
74 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit - Kurse të gjuhës E përfunduar IOM Zyres së Komisionerit për Gjuhët Center for social initiatives #LANGUAGE
75 Qendra për Ndihmë Ligjore Po vazhdon 2019-06-01 2020-06-01 UNMIK Instituti Kosovari Drejtësisë Agjencioni Për Ndihmë Ligjore #HUMAN RIGHTS
76 Fuqizimi i agjentëve të grave për ndryshim nrreth casjes në drejtësi"Unë këmbëngul në të drejtat e mia" E përfunduar UNMIK NGO INJECT Anëtarët e Komisionit për Legjislacion Zyra e Prokurorit të Shtetit dhe Këshilli Prokurorial Policia e Kosovës Kryesuesi i Komitetit për të Drejtat e Njeriu Ministria e Punëve të Brendshme Zyrtarët për Barazi Gjinore Senior Legal Advisor of the Ombudsman Office #GENDER EQUALITY
77 Eventi lidhur me Lirinë e shtypit dhe sigurinë e mediave në Ditën Botërore të Lirisë së Shtypit E përfunduar 2019-05-03 UN Women Shoqata e Gazetarëve të Kosovës OSCE #HUMAN RIGHTS
78 Eventi lidhur me Lirinë e shtypit dhe sigurinë e mediave në Ditën Botërore të Lirisë së Shtypit E përfunduar 2019-05-03 UN Women Shoqata e Gazetarëve të Kosovës OSCE #HUMAN RIGHTS
79 Media si një instrument i paqes Po vazhdon UN Women Shoqata e Gazetarëve të Kosovës
80 Media si një instrument i paqes Po vazhdon UN Women Shoqata e Gazetarëve të Kosovës
81 JUFREX (Përforcimi i ekspertizës gjyqësore për lirinë e shprehjes dhe mediave në Evropën Juglindore) E përfunduar 2016-04-20 2019-04-19 EU Keshilli i Europes #HUMAN RIGHTS
82 Forcimi i formulimit të politikave dhe hartimi i legjislacionit E përfunduar 2016-10-03 2018-10-02 EU Ministria e Drejtësisë IRZ
83 Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë (KoSEJ) Po vazhdon EU Keshilli i Europes Këshilli Gjyqësor i Kosovës Ministria e Drejtësisë CEPEJ Këshilli Prokurorial i Kosovës #HUMAN RIGHTS
84 Forcimi i formulimit të politikave dhe hartimi i legjislacionit E përfunduar 2016-10-03 2018-10-02 EU Ministria e Drejtësisë IRZ
85 Strategjia e Ndihmës së Sundimit të Ligjit në Kosovë 2016-2019 E përfunduar Ministria e Punëve të Brendshme Ministria e Drejtësisë
86 Ballafaqimi me trashëgiminë e konflikteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Po vazhdon 2018-11-01 2021-03-31
87 Drejtësia 2020 E përfunduar 2019-02-01 2019-06-01 UNKT #HUMAN RIGHTS
88 Drejtësia 2020 E përfunduar 2019-02-01 2019-06-01 UNKT #HUMAN RIGHTS
89 Drejtësia 2020 E përfunduar 2019-02-01 2019-06-01 UNKT #HUMAN RIGHTS
90 UPShift-Social Impact Workshop E përfunduar UNICEF Rrjeti CSR i Kosovës IPKO Foundation #YOUTH
91 Global Enterpreneurship Week in Kosovo E përfunduar 2019-11-18 2019-11-24 Ambasada Suedeze GIZ Kosovo InnovationCentreKosovo Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë #YOUTH
92 Monitoring, advising and facilitation Po vazhdon 2020-06-14 EULEX
93 Robust monitoring Po vazhdon 2020-06-14 EULEX #HUMAN RIGHTS
94 Robust monitoring Po vazhdon 2020-06-14 EULEX #LANGUAGE #HUMAN RIGHTS
95 Robust monitoring Po vazhdon 2020-06-14 EULEX #HUMAN RIGHTS
96 Monitoring and Advising Po vazhdon 2020-06-14 EULEX #HUMAN RIGHTS
97 Robust monitoring and supporting small scale projects Po vazhdon 2020-06-14 EULEX Policia e Kosovës NGO ADRC Ministria e Drejtësisë
98 Robust monitoring Po vazhdon 2020-06-14 EULEX
99 Robust monitoring and supporting small-scale projects Po vazhdon 2020-06-14 EULEX #HUMAN RIGHTS
100 Robust monitoring and supporting small-scale project Po vazhdon 2020-06-14 EULEX #HUMAN RIGHTS
101 Robust monitoring Po vazhdon 2020-06-14 EULEX #HUMAN RIGHTS
102 Mbështetje të Vazhdueshme - Këshillimi juridik dhe ndihma Po vazhdon UNHCR #HUMAN RIGHTS
103 Përkrahje programore e fokusuar Po vazhdon UNHCR #HUMAN RIGHTS
104 Kampanja 16 ditë të kampanjës së aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore E përfunduar 2018-11-01 2018-12-01 UN Women #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
105 Kampanja 16 ditë të kampanjës së aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore E përfunduar 2018-11-01 2018-12-01 UN Women #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
106 Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë (KoSEJ) Po vazhdon EU Keshilli i Europes Këshilli Gjyqësor i Kosovës Ministria e Drejtësisë CEPEJ Këshilli Prokurorial i Kosovës #HUMAN RIGHTS
107 Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë (KoSEJ) Po vazhdon EU Keshilli i Europes Këshilli Gjyqësor i Kosovës Ministria e Drejtësisë CEPEJ Këshilli Prokurorial i Kosovës #HUMAN RIGHTS
108 Disa projekte Po vazhdon UNDP #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
109 Healthier Kosovo E përfunduar 2018-01-01 2020-01-01 Ministria e Shendetesise Shoqëria civile Shoqëria civile UNDP Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor #HUMAN RIGHTS
110 Promovimi dhe shtrirja Po vazhdon Eco Kosovo UNDP #HUMAN RIGHTS
111 Ditët e kuvendit E përfunduar NDI USAID Kuvendi i Kosovës
112 Java e grave Po vazhdon NDI #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
113 Java e Gruas Po vazhdon NDI #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
114 Java e Gruas Po vazhdon NDI #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
115 Java e grave Po vazhdon NDI #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
116 Akademia e Forumit Rinor E përfunduar 2019-09-24 2019-09-29 OSCE #YOUTH #HUMAN RIGHTS
117 Akademia e lidershipit - Fuqizimi i grave dhe vajzave për proceset e vendimmarrjes Po vazhdon GIZ Kosovo Forumi për Udhëheqje dhe Diplomaci #GENDER EQUALITY #YOUTH
118 Akademia e lidershipit - Fuqizimi i grave dhe vajzave për proceset e vendimmarrjes Po vazhdon GIZ Kosovo Forumi për Udhëheqje dhe Diplomaci #GENDER EQUALITY #YOUTH
119 Akademia e lidershipit - Fuqizimi i grave dhe vajzave për proceset e vendimmarrjes Po vazhdon GIZ Kosovo Forumi për Udhëheqje dhe Diplomaci #GENDER EQUALITY #YOUTH
120 Fondi për tregime ndërkufitare hetuese Po vazhdon BIRN #HUMAN RIGHTS
121 Fondi për tregime ndërkufitare hetuese Po vazhdon BIRN #HUMAN RIGHTS
122 Krijimi i punësimit përmes promovimit të eksportit - CETEP Po vazhdon Ambasada Suedeze GIZ Kosovo InnovationCentreKosovo Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë Sida
123 Shkolla e Re për Media Po vazhdon 2018-04-01 2023-04-01 NDI #YOUTH
124 Shkollë e re për media Po vazhdon 2018-04-01 2023-04-01 NDI #YOUTH
125 Decentralizimi dhe Mbështetja Komunale Po vazhdon 2018-01-01 2021-01-01 DEMOS
126 Decentralizimi dhe Mbështetja Komunale Po vazhdon 2018-01-01 2021-01-01 DEMOS
127 Klubi Social i Mitrovicës Po vazhdon 2019-10-01 NGO Aktiv KFOS
128 Rritja e Potencialit të Avokatisë së Organizatave Serbe të Shoqërisë Civile Po vazhdon 2019-10-01 2020-10-01 NGO Aktiv NED
129 Krijimi i Kosovës dygjuhëshe Po vazhdon NGO Aktiv Royal Embassy of Norway in Kosovo
130 Fuqizimi i grave për të kërkuar të drejtat e tyre të trashëgimisë E përfunduar 2018-04-01 2019-04-01 USAID BIRN ATRC #GENDER EQUALITY
131 Fuqizimi i grave për të kërkuar të drejtat e tyre të trashëgimisë E përfunduar 2018-04-01 2019-04-01 USAID BIRN ATRC #GENDER EQUALITY
132 Fuqizimi i grave për të kërkuar të drejtat e tyre të trashëgimisë E përfunduar 2018-04-01 2019-04-01 USAID BIRN ATRC #GENDER EQUALITY
133 Qëndroni për pronën e saj! Po vazhdon 2019-07-01 2020-09-01 USAID ATRC W4WK #GENDER EQUALITY
134 Qëndroni për pronën e saj! Po vazhdon 2019-07-01 2020-09-01 USAID ATRC W4WK #GENDER EQUALITY
135 Edukimi Profesional dhe Punësimi në lidhje me Aftësinë e Kufizuar në Kosovë Po vazhdon 2019-07-01 2020-07-01 USAID ATRC Sindromi Down Kosova #YOUTH
136 Edukimi Profesional dhe Punësimi në lidhje me Aftësinë e Kufizuar në Kosovë Po vazhdon 2019-07-01 2020-07-01 USAID ATRC Sindromi Down Kosova #YOUTH
137 Mbështetje për komunat më të forta dhe të qëndrueshme Po vazhdon 2017-12-01 2020-12-01 Royal Embassy of Norway in Kosovo Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale
138 Pjesëmarrja e Grave në Sektorin e Sigurisë së Kosovës E përfunduar 2014-09-01 2019-01-10 Policia e Kosovës Royal Embassy of Norway in Kosovo
139 Drejt një Pjesëmarrje Gjithëpërfshirëse në hartimin e politikave E përfunduar 2017-01-01 2018-01-01 Ambasada e Hollandës Qeveria e Kosovës CIVIKOS
140 Zhvillimi i Kapaciteteve në sektorin e Arsimit Themelor në Kosovë (CDBE) Po vazhdon 2021-01-01 GIZ Kosovo Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit
141 Fondi i hapur rajonal për Evropën Jug-Lindore - Modernizimi i Shërbimeve Komunale E gjyshmëpërfunduar 2021-01-01 GIZ Kosovo Regional Cooperation Council (RCC)
142 Fondi i hapur rajonal për Evropën Jug-Lindore - Reforma Ligjore E gjyshmëpërfunduar 2021-01-01 GIZ Kosovo Regional Cooperation Council (RCC)
143 Programi i praktikës së biznesit gjerman për vendet e Ballkanit Perëndimor E përfunduar GIZ Kosovo
144 Komunat transparente, efektive dhe të përgjegjshme E përfunduar 2017-01-01 2020-01-01 USAID DAI
145 Komunat transparente, efektive dhe të përgjegjshme E përfunduar 2017-01-01 2020-01-01 USAID
146 Komunat transparente, efektive dhe të përgjegjshme E përfunduar 2017-01-01 2020-01-01 USAID DAI
147 Aktiviteti lokal i qeverisjes efektive Po vazhdon 2018-08-01 2023-08-01 USAID ICMA
148 Aktiviteti lokal i qeverisjes efektive Po vazhdon 2018-08-01 2023-08-01 USAID ICMA
149 Aktiviteti lokal i qeverisjes efektive Po vazhdon 2018-08-01 2023-08-01 USAID ICMA
150 Aktiviteti lokal i qeverisjes efektive Po vazhdon 2018-08-01 2023-08-01 USAID ICMA
151 Pas mbështetjes shkollore për adoleshentë Po vazhdon 2017-06-01 2022-06-01 USAID Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) #YOUTH
152 Pas mbështetjes shkollore për adoleshentë Po vazhdon 2017-06-01 2022-06-01 USAID Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) #YOUTH
153 Pas mbështetjes shkollore për adoleshentë Po vazhdon 2017-06-01 2022-06-01 USAID Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) #YOUTH
154 Programi Transformues i Udhëheqjes (TLP) Po vazhdon 2016-05-01 2020-05-01 USAID Leadership and Growth Council #YOUTH
155 Programi Transformues i Udhëheqjes (TLP) Po vazhdon 2016-05-01 2020-05-01 USAID Leadership and Growth Council #YOUTH
156 Partneriteti i fuqisë punëtore në sektorin e veshjeve Po vazhdon 2018-02-01 2022-02-01 USAID Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale Kosovo Apparel Marketing Association #YOUTH
157 Partneriteti i fuqisë punëtore në sektorin e veshjeve Po vazhdon 2018-02-01 2022-02-01 USAID Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale Kosovo Apparel Marketing Association #YOUTH
158 Partneriteti i fuqisë punëtore në sektorin e veshjeve Po vazhdon 2018-02-01 2022-02-01 USAID Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale Kosovo Apparel Marketing Association #YOUTH
159 Junior Geeks Po vazhdon InnovationCentreKosovo US Embassy #YOUTH
160 Junior Geeks Po vazhdon InnovationCentreKosovo US Embassy #YOUTH
161 Junior Geeks Po vazhdon InnovationCentreKosovo US Embassy #YOUTH
162 Mendoni: Punëtoria e shkrimit kritik të mediave kritike E përfunduar UNICEF NGO PEN Innovations Lab Kosovo #YOUTH
163 Mendoni: Punëtoria e shkrimit kritik të mediave kritike E përfunduar UNICEF NGO PEN Innovations Lab Kosovo #YOUTH
164 Generation Unlimited Po vazhdon UNICEF #YOUTH
165 Generation Unlimited Po vazhdon UNICEF #YOUTH
166 Podium Po vazhdon UNICEF Innovations Lab Kosovo
167 Podium Po vazhdon UNICEF Innovations Lab Kosovo #YOUTH
168 Podium Po vazhdon UNICEF Innovations Lab Kosovo #YOUTH
169 Njihni të drejtat tuaja Po vazhdon UNICEF Innovations Lab Kosovo Institucioni i Avokatit të Popullit #YOUTH #HUMAN RIGHTS
170 Njihni të drejtat tuaja Po vazhdon UNICEF Innovations Lab Kosovo Institucioni i Avokatit të Popullit #YOUTH #HUMAN RIGHTS
171 Techstitution Po vazhdon UNICEF Innovations Lab Kosovo #YOUTH
172 Techstitution Po vazhdon UNICEF Innovations Lab Kosovo #YOUTH
173 StartUP: Social Venture Workshop Po vazhdon UNICEF Innovations Lab Kosovo #YOUTH
174 StartUP: Social Venture Workshop Po vazhdon UNICEF Innovations Lab Kosovo #YOUTH
175 StartUP: Social Venture Workshop Po vazhdon UNICEF Innovations Lab Kosovo #YOUTH
176 Platforma e Vullnetarëve të Kosovës E përfunduar UNICEF NGO PEN Innovations Lab Kosovo Austrian Development Cooperation #YOUTH
177 HERAS - Arsimi i Lartë, Kërkimi dhe Shkenca e Aplikuar E përfunduar 2017-01-01 2019-01-01 Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Austrian Development Cooperation #YOUTH
178 HERAS - Arsimi i Lartë, Kërkimi dhe Shkenca e Aplikuar E përfunduar 2017-01-01 2019-01-01 Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Austrian Development Cooperation #YOUTH
179 Mbështetja e Nismave Gjithëpërfshirëse të Gjuhëve - Faza 2 E përfunduar 2019-09-01 2020-06-15 IOM UNMIK #LANGUAGE
180 Mbështetja e Nismave Gjithëpërfshirëse të Gjuhëve - Faza 2 E përfunduar 2019-09-01 2020-06-15 IOM UNMIK #LANGUAGE
181 Platforma e Ndërtimit të Mirëbesimit të Kosovës (Platforma Dixhitale TBF) E përfunduar 2019-09-01 2020-06-15 UNMIK NGO NSI
182 Platforma e Ndërtimit të Mirëbesimit të Kosovës (Platforma Dixhitale TBF) E përfunduar 2019-09-01 2020-06-15 UNMIK NGO NSI
183 Projekti i Reformës Ligjore dhe Administrative Po vazhdon 2019-06-01 2021-06-01 GIZ Kosovo Këshilli Gjyqësor i Kosovës #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
184 Projekti i Reformës Ligjore dhe Administrative Po vazhdon 2019-06-01 2021-06-01 GIZ Kosovo Këshilli Gjyqësor i Kosovës #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
185 Rinia, Punësimi dhe Aftësitë në Kosovë E gjyshmëpërfunduar 2017-02-01 2020-02-01 GIZ Kosovo Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit #YOUTH
186 Rinia, Punësimi dhe Aftësitë në Kosovë E gjyshmëpërfunduar 2017-02-01 2020-02-01 GIZ Kosovo Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit #YOUTH
187 Rinia, Punësimi dhe Aftësitë në Kosovë E gjyshmëpërfunduar 2017-02-01 2020-02-01 GIZ Kosovo Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit #YOUTH
188 Projekti i Efiçiencës së Energjisë së Kosovës E përfunduar 2017-01-01 2019-01-01 GIZ Kosovo Ministria e Zhvillimit Ekonomik
189 Projekti i Efiçiencës së Energjisë së Kosovës E përfunduar 2017-01-01 2019-01-01 GIZ Kosovo Ministria e Zhvillimit Ekonomik
190 Projekti i Sigurisë së Ujit dhe Mbrojtjes së Kanalit Po vazhdon 2017-02-06 2020-04-30 Qeveria e Kosovës Banka Boterore
191 Forcimi i Paqes dhe Ndërtimi i Shtetit E përfunduar 2014-11-01 2018-09-01 Royal Embassy of Norway in Kosovo Balkans Policy Research Group
192 Mbështetje për Fakultetin Juridik E përfunduar CBM Royal Embassy of Norway in Kosovo #YOUTH #HUMAN RIGHTS
193 Mbështetje për Fakultetin Juridik E përfunduar CBM Royal Embassy of Norway in Kosovo #YOUTH #HUMAN RIGHTS
194 Rregullimi i Grave dhe Tregut (AWM) E përfunduar 2017-12-01 2018-09-01 Royal Embassy of Norway in Kosovo Kosova Women for Women #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
195 Rregullimi i Grave dhe Tregut (AWM) E përfunduar 2017-12-01 2018-09-01 Royal Embassy of Norway in Kosovo Kosova Women for Women #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
196 Rregullimi i Grave dhe Tregut (AWM) E përfunduar 2017-12-01 2018-09-01 Royal Embassy of Norway in Kosovo Kosova Women for Women #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
197 Të drejtat sociale për grupet e cenueshme E përfunduar 2015-01-01 2019-01-01 GIZ Kosovo Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal #HUMAN RIGHTS
198 Të drejtat sociale për grupet e cenueshme E përfunduar 2015-01-01 2019-01-01 GIZ Kosovo Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal #HUMAN RIGHTS
199 Forcimi i Mekanizmit Parandalues Kombëtar në Kosovë * E përfunduar 2017-05-01 2019-04-30 Ministria e Shendetesise Keshilli i Europes Ministria e Punëve të Brendshme Këshilli Gjyqësor i Kosovës Ministria e Drejtësisë Këshilli Prokurorial i Kosovës Institucioni i Avokatit të Popullit #HUMAN RIGHTS
200 Forcimi i Mekanizmit Parandalues Kombëtar në Kosovë * E përfunduar 2017-05-01 2019-04-30 Ministria e Shendetesise Keshilli i Europes Ministria e Punëve të Brendshme Këshilli Gjyqësor i Kosovës Ministria e Drejtësisë Këshilli Prokurorial i Kosovës Institucioni i Avokatit të Popullit #HUMAN RIGHTS
201 Akademia e Forumit Rinor E përfunduar 2019-09-24 2019-09-29 OSCE #YOUTH #HUMAN RIGHTS
202 Forcimi i Efikasitetit, Përgjegjshmërisë dhe Transparencës së Sistemit Gjyqësor dhe Prokurorial në Kosovë E përfunduar 2016-10-16 2019-05-09 EU Këshilli Gjyqësor i Kosovës Këshilli Prokurorial i Kosovës Italian High Council of the Judiciary Ministria e Drejtësisë së Italisë Ministria e Drejtësisë së Francës #HUMAN RIGHTS
203 Forcimi i Efikasitetit, Përgjegjshmërisë dhe Transparencës së Sistemit Gjyqësor dhe Prokurorial në Kosovë E përfunduar 2016-10-16 2019-05-09 EU Këshilli Gjyqësor i Kosovës Këshilli Prokurorial i Kosovës Italian High Council of the Judiciary Ministria e Drejtësisë së Italisë Ministria e Drejtësisë së Francës #HUMAN RIGHTS
204 Forcimi i Efikasitetit, Përgjegjshmërisë dhe Transparencës së Sistemit Gjyqësor dhe Prokurorial në Kosovë E përfunduar 2016-10-16 2019-05-09 EU Këshilli Gjyqësor i Kosovës Këshilli Prokurorial i Kosovës Italian High Council of the Judiciary Ministria e Drejtësisë së Italisë Ministria e Drejtësisë së Francës #HUMAN RIGHTS
205 Mbështetje e mëtutjeshme për Reformën në Edukimin Ligjor E përfunduar 2016-02-01 2018-07-31 EU Akademia e Kosovës për Drejtësi IRZ Center for International Legal Cooperation #HUMAN RIGHTS
206 Mbështetje e mëtutjeshme për Reformën në Edukimin Ligjor E përfunduar 2016-02-01 2018-07-31 EU Akademia e Kosovës për Drejtësi IRZ Center for International Legal Cooperation #HUMAN RIGHTS
207 Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve E përfunduar 2017-03-31 2019-09-30 EU Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) #YOUTH
208 Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve E përfunduar 2017-03-31 2019-09-30 EU Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) #YOUTH
209 Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të njeriut në Kosovë përmes shoqërisë civile aktive E përfunduar 2017-03-01 2019-07-31 EU Art Polis GLPS #HUMAN RIGHTS
210 Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të njeriut në Kosovë përmes shoqërisë civile aktive E përfunduar 2017-03-01 2019-07-31 EU Art Polis GLPS #HUMAN RIGHTS
211 Gratë e reja të angazhuara në parti politike dhe procese politike E përfunduar 2016-12-01 2018-12-21 EU Kosovar Gender Studies Center #GENDER EQUALITY
212 Gratë e reja të angazhuara në parti politike dhe procese politike E përfunduar 2016-12-01 2018-12-21 EU Kosovar Gender Studies Center #GENDER EQUALITY
213 Mbështetje në zhvillimin dhe zbatimin e Sigurisë së Ushqimit dhe Kontrollit Sanitar dhe Fitosanitar E përfunduar 2018-01-01 2019-01-01 EU
214 Mbështetni menaxhimin e mbeturinave në Kosovë E përfunduar 2014-01-01 2018-01-01 EU
215 Mbështetni menaxhimin e mbeturinave në Kosovë E përfunduar 2014-01-01 2018-01-01 EU
216 Shërbime të Qëndrueshme Komunale (Menaxhimi i Mbeturinave) E gjyshmëpërfunduar 2017-01-01 2020-01-01 GIZ Kosovo Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal
217 Shërbime të Qëndrueshme Komunale (Menaxhimi i Mbeturinave) E gjyshmëpërfunduar 2017-01-01 2020-01-01 GIZ Kosovo Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal
218 Shërbime të Qëndrueshme Komunale (Menaxhimi i Mbeturinave) E gjyshmëpërfunduar 2017-01-01 2020-01-01 GIZ Kosovo Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal
219 Përmirësimi i punësimit të të rinjve në fazën II të Kosovës Po vazhdon 2017-01-01 2020-12-31 HELVETAS The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) Managing Development Associates #YOUTH
220 Projekti i Sigurisë së Ujit dhe Mbrojtjes së Kanalit të Kosovës Po vazhdon 2016-09-30 2020-04-30 Banka Boterore STATEE
221 Forcimi i sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës E përfunduar 2018-10-01 2020-03-01 Ambasada Britanike
222 Mbështetja e mediave dhe gazetarisë së pavarur me perspektivë të të drejtave të njeriut në Kosovë Po vazhdon 2018-01-01 2020-12-31 EU Kosovar Gender Studies Center Center for Equality and Liberty (CEL) Kosovo 2.0
223 Programi i Stabilizimit të Komunitetit të BE-së Faza III (EU-CSP III) E përfunduar 2015-12-03 2019-03-02 Ministria për komunitete dhe kthim IOM EU
224 Avancimi i barazisë dhe mosdiskriminimit Po vazhdon Ambasada e Hollandës Kosovar Gender Studies Center Qendra për Zhvillimin e Grupeve Sociale (CSGD) #GENDER EQUALITY
225 Forcimi i të drejtave të barabarta të grave në Kosovë Po vazhdon 2015-02-01 2020-11-01 USAID ATRC Kosovar Gender Studies Center #GENDER EQUALITY
226 Forcimi i të drejtave të barabarta të grave në Kosovë Po vazhdon 2015-02-01 2020-11-01 USAID ATRC Kosovar Gender Studies Center #GENDER EQUALITY
227 Env.Net Faktorizimi i Portofolit Mjedisor për BB dhe Turqi në politikën e BE-së E përfunduar 2018-01-01 2020-01-01 ATRC
228 Angazhimi për Barazi Po vazhdon 2015-03-01 2020-12-01 USAID ATRC Institute for Development Policy (INDEP) #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
229 Angazhimi për Barazi Po vazhdon 2015-03-01 2020-12-01 USAID ATRC Institute for Development Policy (INDEP) #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
230 Drejtësi në Drejtësi E përfunduar 2017-10-01 2018-10-01 ATRC CLARD #HUMAN RIGHTS
231 Drejtësi në Drejtësi E përfunduar 2017-10-01 2018-10-01 ATRC CLARD #HUMAN RIGHTS
232 Mbështetje për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale për zbatimin efektiv dhe efektiv të masave aktive të tregut të punës Po vazhdon EU Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale #GENDER EQUALITY #YOUTH
233 Mbështetje për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale për zbatimin efektiv dhe efektiv të masave aktive të tregut të punës Po vazhdon EU Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
234 Mbështetje për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale për zbatimin efektiv dhe efektiv të masave aktive të tregut të punës Po vazhdon EU Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale #GENDER EQUALITY #YOUTH
235 Fuqizimi i Rinisë dhe Gratë drejt Punësimit Po vazhdon EU Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale Caritas Kosova #GENDER EQUALITY
236 Qasja në institucionet gjyqësore të Kosovës nga popullata jo shumicë Po vazhdon 2020-03-01 2020-06-01 UNMIK IDRA
237 Dialogu i Shoqërisë së Kosovës: Seritë e debateve në bashkinë e qytetit E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK BIRN #GENDER EQUALITY #YOUTH #HUMAN RIGHTS
238 Sigurimi i proceseve të dialogut politik me përgjegjësi gjinore dhe gjithëpërfshirëse (Faza I) E përfunduar 2019-11-25 2020-03-31 UNMIK EU Geneva Center for Security Policy (GCSP) #GENDER EQUALITY
239 Sigurimi i proceseve të dialogut politik me përgjegjësi gjinore dhe gjithëpërfshirëse (Faza I) E përfunduar 2019-11-25 2020-03-31 UNMIK EU Geneva Center for Security Policy (GCSP) #GENDER EQUALITY
240 Forcimi i kapaciteteve institucionale në Kosovë për të siguruar qasje adekuate në Drejtësi dhe Informacion, dhe shërbime mbrojtëse për të mbijetuarit e dhunës me bazë gjinore E përfunduar 2019-10-28 2020-06-15 UNMIK UN Women #GENDER EQUALITY
241 Forcimi i kapaciteteve institucionale në Kosovë për të siguruar qasje adekuate në Drejtësi dhe Informacion, dhe shërbime mbrojtëse për të mbijetuarit e dhunës me bazë gjinore E përfunduar 2019-10-28 2020-06-15 UNMIK UN Women #GENDER EQUALITY
242 Sigurimi i qasjes së grave në drejtësi përmes rritjes së përgjegjshmërisë institucionale E përfunduar 2019-11-15 2020-06-25 UNMIK NGO INJECT #GENDER EQUALITY
243 Sigurimi i qasjes së grave në drejtësi përmes rritjes së përgjegjshmërisë institucionale E përfunduar 2019-11-15 2020-06-25 UNMIK NGO INJECT #GENDER EQUALITY
244 Pjesëmarrja e të rinjve në proceset e vendimmarrjes publike E përfunduar 2017-10-01 2018-06-01 UNMIK #YOUTH
245 Pjesëmarrja e të rinjve në proceset e vendimmarrjes publike E përfunduar 2017-10-01 2018-06-01 UNMIK #YOUTH
246 Organizimi i Asamblesë së Dytë të Asamblesë Rinore të KB në Kosovë E përfunduar 2018-03-01 2018-06-01 UNDP UNMIK UN Women United Youth Task Force UNICEF OSCE #YOUTH
247 Organizimi i Asamblesë së Dytë të Asamblesë Rinore të KB në Kosovë E përfunduar 2018-03-01 2018-06-01 UNDP UNMIK UN Women United Youth Task Force UNICEF OSCE #YOUTH
248 Festivali i Rinisë së Kosovës E përfunduar 2018-06-01 2018-07-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
249 Festivali i Rinisë së Kosovës E përfunduar 2018-06-01 2018-07-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
250 Kosova ime në një e shtënë E përfunduar 2018-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
251 Krijuesit e rinj të ndryshimit: Lokalizimi i UNSCR2250 në Kosovë E përfunduar 2019-02-14 2019-06-28 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
252 Krijuesit e rinj të ndryshimit: Lokalizimi i UNSCR2250 në Kosovë E përfunduar 2019-02-14 2019-06-28 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
253 Agjendë e avancuar e axhendës Rinore, Paqe dhe Siguri në Kosovë - Asambleja e tretë e Kombeve të Bashkuara për Rinjtë në Kosovë E përfunduar 2019-04-20 2019-06-24 IOM UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit #YOUTH
254 Agjendë e avancuar e axhendës Rinore, Paqe dhe Siguri në Kosovë - Asambleja e tretë e Kombeve të Bashkuara për Rinjtë në Kosovë E përfunduar 2019-04-20 2019-06-24 IOM UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit #YOUTH
255 Projekti i Arteve pamore ndër-komunitare E përfunduar 2019-06-01 2019-07-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
256 Projekti i Arteve pamore ndër-komunitare E përfunduar 2019-06-01 2019-07-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
257 Nën një Qiell E përfunduar 2019-09-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Klubi i Astronomisë së Kosovës #YOUTH
258 Nën një Qiell E përfunduar 2019-09-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Klubi i Astronomisë së Kosovës #YOUTH
259 Rinia BRE! Eko-kamp për ndërtimin e paqes mjedisore dhe ndryshimin e klimës Po vazhdon 2019-09-01 2020-06-01 UNMIK GAIA Kosovo #YOUTH
260 Rinia BRE! Eko-kamp për ndërtimin e paqes mjedisore dhe ndryshimin e klimës Po vazhdon 2019-09-01 2020-06-01 UNMIK GAIA Kosovo #YOUTH
261 Rinia BRE! Eko-kamp për ndërtimin e paqes mjedisore dhe ndryshimin e klimës Po vazhdon 2019-09-01 2020-06-01 UNMIK GAIA Kosovo #YOUTH
262 Youth T.R.A.I.N. (Trust Reboot Action for Inclusive Inclusive): Mbështetje për pjesëmarrje gjithëpërfshirëse të të rinjve në qeverisjen lokale E përfunduar 2019-01-01 2020-06-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
263 Youth T.R.A.I.N. (Trust Reboot Action for Inclusive Inclusive): Mbështetje për pjesëmarrje gjithëpërfshirëse të të rinjve në qeverisjen lokale E përfunduar 2019-01-01 2020-06-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
264 Youth T.R.A.I.N. (Trust Reboot Action for Inclusive Inclusive): Mbështetje për pjesëmarrje gjithëpërfshirëse të të rinjve në qeverisjen lokale E përfunduar 2019-01-01 2020-06-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
265 Vaksina kundër fjalimit të urrejtjes në media E përfunduar 2020-01-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
266 Vaksina kundër fjalimit të urrejtjes në media E përfunduar 2020-01-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
267 Vaksina kundër fjalimit të urrejtjes në media E përfunduar 2020-01-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
268 Organizimi i Asamblesë së 4-të Rinore të KB në Kosovë Po vazhdon 2020-02-01 IOM UNDP UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit #YOUTH
269 Organizimi i Asamblesë së 4-të Rinore të KB në Kosovë Po vazhdon 2020-02-01 IOM UNDP UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit #YOUTH
270 Organizimi i Asamblesë së 4-të Rinore të KB në Kosovë Po vazhdon 2020-02-01 IOM UNDP UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit #YOUTH
271 Programi "Ambasadorët e Paqes Rinore" për Drejtuesit e rinj të Ballkanit Po vazhdon 2020-02-01 UNMIK UNICEF Regional Youth Cooperation Office #YOUTH
272 Programi "Ambasadorët e Paqes Rinore" për Drejtuesit e rinj të Ballkanit Po vazhdon 2020-02-01 UNMIK UNICEF Regional Youth Cooperation Office #YOUTH
273 Programi "Ambasadorët e Paqes Rinore" për Drejtuesit e rinj të Ballkanit Po vazhdon 2020-02-01 UNMIK UNICEF Regional Youth Cooperation Office #YOUTH
274 Programi "Ambasadorët e Paqes Rinore" për Drejtuesit e rinj të Ballkanit Po vazhdon 2020-02-01 UNMIK UNICEF Regional Youth Cooperation Office #YOUTH
275 Prishja e barrierave të komunikimit ndërmjet serbëve të Kosovës dhe shqiptarëve të Kosovës E përfunduar US Embassy NGO Center for Human Resources Development #YOUTH
276 Prishja e barrierave të komunikimit ndërmjet serbëve të Kosovës dhe shqiptarëve të Kosovës E përfunduar US Embassy NGO Center for Human Resources Development #YOUTH
277 Zhvillimi i gazetarisë hetimore mes gazetarëve që raportojnë në gjuhën serbe në Kosovë E përfunduar 2018-02-05 2019-10-31 KCSF InTER Crno Beli Svet
278 AktRural (RuralAct) - aktivizëm rinor në zonat rurale të Kosovës E përfunduar 2018-01-02 2019-11-30 KCSF EC Ma Ndryshe #YOUTH
279 Media filmike dhe faktike E përfunduar 2018-01-02 2019-11-30 KCSF DokuFest
280 Media filmike dhe faktike E përfunduar 2018-01-02 2019-11-30 KCSF DokuFest
281 Media filmike dhe faktike E përfunduar 2018-01-02 2019-11-30 KCSF DokuFest
282 Raportim i drejtë në media dhe media online E gjyshmëpërfunduar 2018-02-05 2020-04-30 KCSF Këshilli i Shtypit i Kosovës
283 Raportim i drejtë në media dhe media online E gjyshmëpërfunduar 2018-02-05 2020-04-30 KCSF Këshilli i Shtypit i Kosovës
284 INFRARED E gjyshmëpërfunduar 2019-01-09 2020-03-30 KCSF Shtatëmbëdhjetë #YOUTH
285 Shërbimi i Edukimit Rinor - YES E gjyshmëpërfunduar 2019-01-09 2020-03-31 KCSF Center for the Right of Minority Communities #YOUTH
286 Punëtorët e të rinjve për të rinjtë E përfunduar 2019-01-09 2020-02-28 KCSF Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Kërkime (SIT) #YOUTH
287 Qytetaria e informuar, monitorimi i pavarur dhe koordinimi ndër-institucional për politikën mjedisore të bazuar në prova në Kosovë Po vazhdon 2020-02-01 2021-01-31 KCSF Institute for Development Policy (INDEP)
288 Kuadri i Shoqërisë Civile për një Strategji Kombëtare për Ballafaqimin me të kaluarën në Kosovë Po vazhdon 2020-01-01 2021-01-31 US Embassy NGO NSI
289 Ndaloni tjerrjen dhe manipulimin - Raportimi i vërtetë, objektiv dhe analitik pa kufizime E përfunduar 2019-01-01 2020-01-31 US Embassy Radio Mitrovica Sever
290 Avokatia për çështje me rëndësi thelbësore për komunitetet jo-shumicë Po vazhdon 2020-01-01 2020-12-31 NGO Aktiv Olof Palme International Center