Gjakovë

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 Trajnime edukative për të rinjtë E përfunduar UNMIK NGO Synergy NGO PEN #YOUTH
2 Trajnime edukative për të rinjtë E përfunduar UNMIK NGO Synergy NGO PEN #YOUTH
3 Përfundimi i Dhunës kundër Grave E përfunduar UN Women NGO Aktiv #GENDER EQUALITY
4 Forcimi i kapaciteteve të rinisë nga komunat e zgjedhura për të identifikuar praktikat diskriminuese dhe propozimin e veprimeve të duhura përmirësuese, duke sfiduar narrativat ekzistuese përmes edukimit për të drejtat e njeriut në veri të Kosovës: Fuqizimi i të rinjve për t'u bërë mbrojtës të të drejtave të njeriut në komunitetet e tyre E përfunduar UNMIK NGO Synergy NGO PEN Shkollat e mesme #YOUTH
5 Forcimi i kapaciteteve të rinisë nga komunat e zgjedhura për të identifikuar praktikat diskriminuese dhe propozimin e veprimeve të duhura përmirësuese, duke sfiduar narrativat ekzistuese përmes edukimit për të drejtat e njeriut në veri të Kosovës: Fuqizimi i të rinjve për t'u bërë mbrojtës të të drejtave të njeriut në komunitetet e tyre E përfunduar UNMIK NGO Synergy NGO PEN Shkollat e mesme #YOUTH
6 Rinia për ndryshime Po vazhdon 2019-07-01 2020-07-01 USAID ATRC ANIBAR #YOUTH
7 Rinia për ndryshime Po vazhdon 2019-07-01 2020-07-01 USAID ATRC ANIBAR #YOUTH
8 Shkallëzimi i projektit "Iniciativa e të Rinjve" E përfunduar 2020-01-06 2020-06-15 UNMIK Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Kërkime (SIT) #YOUTH
9 Shkallëzimi i projektit "Iniciativa e të Rinjve" E përfunduar 2020-01-06 2020-06-15 UNMIK Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Kërkime (SIT) #YOUTH
10 Shkallëzimi i projektit "Iniciativa e të Rinjve" E përfunduar 2020-01-06 2020-06-15 UNMIK Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Kërkime (SIT) #YOUTH
11 Qendra e Inkubatorit-Punësimit dhe Punësimit Epik Po vazhdon 2018-09-27 2020-03-30 EU Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale #GENDER EQUALITY #YOUTH
12 Qendra e Inkubatorit-Punësimit dhe Punësimit Epik Po vazhdon 2018-09-27 2020-03-30 EU Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale #GENDER EQUALITY #YOUTH
13 Katër kënde të Kosovës: Ndërtimi i besimit përmes të mësuarit ndërkulturor E përfunduar 2018-06-26 2018-06-30 UNMIK NGO Raise Your Hand for Help #YOUTH
14 Katër kënde të Kosovës: Ndërtimi i besimit përmes të mësuarit ndërkulturor E përfunduar 2018-06-26 2018-06-30 UNMIK NGO Raise Your Hand for Help #YOUTH
15 "E.E.E." Fuqizimi i Barazisë Etnike E përfunduar 2018-07-01 2018-09-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
16 "E.E.E." Fuqizimi i Barazisë Etnike E përfunduar 2018-07-01 2018-09-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
17 Social Act E përfunduar 2018-03-01 2019-06-30 KCSF NGO PEN #YOUTH
18 TruAktiv E përfunduar 2018-03-01 2019-12-31 KCSF Sbunker
19 Arsimi për punësim - E-Squared E përfunduar 2018-01-02 2019-12-31 KCSF IPKO Foundation #YOUTH
20 Arsimi për punësim - E-Squared E përfunduar 2018-01-02 2019-12-31 KCSF IPKO Foundation #YOUTH
21 BONEVET - Arsimi pa pengesa Po vazhdon 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo NGO BONEVET #YOUTH
22 BONEVET - Arsimi pa pengesa Po vazhdon 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo NGO BONEVET #YOUTH
23 Promovimi i balancës gjinore, përmes fuqizimit ekonomik dhe rehabilitimit të kryerësve E përfunduar 2019-01-01 2019-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo #GENDER EQUALITY
24 Promovimi i balancës gjinore, përmes fuqizimit ekonomik dhe rehabilitimit të kryerësve E përfunduar 2019-01-01 2019-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo #GENDER EQUALITY
25 Up to Youth Po vazhdon 2019-04-01 2024-04-01 USAID Global Communities #YOUTH
26 Up to Youth Po vazhdon 2019-04-01 2024-04-01 USAID Global Communities #YOUTH
27 Drejtësia Sociale për Romët, Ashkali dhe Egjiptianët në Fazën I 2020-2022 Po vazhdon NGO VoRAE
28 Forcimi i pylltarisë së qëndrueshme private dhe të decentralizuar (SSPDF) Po vazhdon Ambasada Suedeze Sida