CivilDevelopmentOrganization

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 Përmirësimi i integrimit gjinor përmes kornizës ligjore dhe mekanizmave ekzistues E përfunduar UNMIK CDO #GENDER EQUALITY