GENDER EQUALITY

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 Bisedimet Gjinore: Sepse Ne bëjmë një ndryshim E përfunduar EU EUSR Shtëpia e Evropës #GENDER EQUALITY
2 Grupi multi-etnik për Mbështetjen e Grave E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK NGO Women's Right #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
3 Point of View II Po vazhdon 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo Shtatëmbëdhjetë NGO Internews Kosova #GENDER EQUALITY
4 Përmirësimi i integrimit gjinor përmes kornizës ligjore dhe mekanizmave ekzistues E përfunduar UNMIK CDO #GENDER EQUALITY
5 Rritja e përgjegjësisë dhe kapaciteteve të Institucioneve të Kosovës për zbatimin e kërkesave të MSA-së për Barazinë Gjinore E përfunduar 2019-03-01 2020-04-30 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo KIPRED #GENDER EQUALITY
6 Strengthening local administration of Municipality of Ranilug E përfunduar UNMIK Qendra për Afirmimin Social të Rinisë #GENDER EQUALITY
7 Mbështetje e vazhdueshme - Barazia gjinore dhe të drejtat e grave Po vazhdon UNHCR #GENDER EQUALITY
8 Mbështetje të vazhdueshme - Barazia gjinore dhe të drejtat e grave Po vazhdon UNHCR #GENDER EQUALITY
9 Avancimi i barazisë dhe mosdiskriminimit Po vazhdon Ambasada e Hollandës Kosovar Gender Studies Center Qendra për Zhvillimin e Grupeve Sociale (CSGD) #GENDER EQUALITY
10 Punëtori Po vazhdon UNFPA #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
11 WOmentorship for Dialogue programme E përfunduar 2019-09-27 2019-09-29 OSCE #GENDER EQUALITY #YOUTH
12 Gratë e reja të angazhuara në parti politike dhe procese politike E përfunduar 2016-12-01 2018-12-21 EU Kosovar Gender Studies Center #GENDER EQUALITY
13 Mbështetje e vazhdueshme për institucionet relevante të Kosovës E përfunduar UN Women Zyra e Kordinatorit Kosovar Kundër Dhunes në Familje #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
14 Mini-biblioteka "Sillni një libër - Merrni një tjetër" Po vazhdon Art Polis Kosovar Gender Studies Center Kosova Women's Network #GENDER EQUALITY
15 Shndërrimi i mundësive ekonomike dhe sociale të grave në praktikë E përfunduar 2017-03-22 2019-07-22 EU Partners Kosova #GENDER EQUALITY
16 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave E përfunduar IOM KoSSev #LANGUAGE #GENDER EQUALITY
17 Mbështetni përgjigjen e gatishmërisë së katastrofës dhe aftësitë e rikuperimit të rajonit të Mitrovicës Veriore E përfunduar 2018-09-01 2019-03-01 UNDP NGO Domovik #GENDER EQUALITY
18 Gratë për Barazi dhe Paqe në Kosovën Veriore Po vazhdon UNMIK NGO Women's Right #GENDER EQUALITY
19 Forcimi i të drejtave të barabarta të grave në Kosovë Po vazhdon 2015-02-01 2020-11-01 USAID ATRC Kosovar Gender Studies Center #GENDER EQUALITY
20 Kampanja 16 ditë të kampanjës së aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore E përfunduar 2018-11-01 2018-12-01 UN Women #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
21 Fondi i Shoqërisë Civile - Catalytic Po vazhdon NGO Fodem UN Habitat NGO YCC NGO Santa Maria #GENDER EQUALITY
22 Disa projekte Po vazhdon UNDP #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
23 Marrëveshje për krijimin e databazës të integruar për rastet e dhunës në familje E përfunduar 2019-03-14 UN Women Policia e Kosovës Këshilli Gjyqësor i Kosovës Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale Ministria e Drejtësisë Këshilli Prokurorial i Kosovës #GENDER EQUALITY
24 Avokimi në mbarë komunitetin për rritjen e qasjes së grave në punësim Po vazhdon D4D Royal Embassy of Norway in Kosovo #GENDER EQUALITY
25 Fuqizimi i agjentëve të grave për ndryshim nrreth casjes në drejtësi"Unë këmbëngul në të drejtat e mia" E përfunduar UNMIK NGO INJECT Anëtarët e Komisionit për Legjislacion Zyra e Prokurorit të Shtetit dhe Këshilli Prokurorial Policia e Kosovës Kryesuesi i Komitetit për të Drejtat e Njeriu Ministria e Punëve të Brendshme Zyrtarët për Barazi Gjinore Senior Legal Advisor of the Ombudsman Office #GENDER EQUALITY
26 Duke forcuar zërin dhe ndikimin e grave që krijojnë ndryshime E përfunduar UNMIK UN Women UNKT EU BIRN Grupi I Grave në Kamenicë #GENDER EQUALITY
27 Përfundimi i Dhunës kundër Grave E përfunduar UN Women NGO Aktiv #GENDER EQUALITY
28 Mbështetja e përpjekjeve për krijimin e një strehimoreje rajonale për të mbijetuarit e dhunës në familje në veri të Kosovës E përfunduar Shoqëria civile UNMIK #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
29 Shtyerja përpara e zbatimit të Agjendës Gratë, Paqja dhe Siguria në Kosovë dhe Drejtësia 2020 E përfunduar UNMIK UN Women Zyra e Kordinatorit Kosovar Kundër Dhunes në Familje #GENDER EQUALITY
30 Biznesit si një mjet, tregu si një qëllim E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK Sabor #GENDER EQUALITY
31 Fuqizimi ekonomik I grave E përfunduar UNMIK Jahjaga Foundation #GENDER EQUALITY
32 Shtyerja tutje e zbatimit të Agjendës Gratë, Paqja dhe Siguria në Kosovë dhe Drejtësia 2020 Po vazhdon UNMIK UN Women Zyra e Kordinatorit Kosovar Kundër Dhunes në Familje #GENDER EQUALITY
33 Java e grave Po vazhdon NDI #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
34 Java e Gruas Po vazhdon NDI #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
35 Gratë për Barazi dhe Paqe në Kosovën Veriore E përfunduar UNMIK NGO Women's Right #GENDER EQUALITY
36 Gratë e reja ndërtojnë paqen E përfunduar 2019-11-05 2019-11-08 EU Kvinna till Kvinna Art Polis Alternativni Centar za Devojke #GENDER EQUALITY
37 Qëndroni për pronën e saj! Po vazhdon 2019-07-01 2020-09-01 USAID ATRC W4WK #GENDER EQUALITY
38 Akademia e lidershipit - Fuqizimi i grave dhe vajzave për proceset e vendimmarrjes Po vazhdon GIZ Kosovo Forumi për Udhëheqje dhe Diplomaci #GENDER EQUALITY #YOUTH
39 Fuqizimi i grave për të kërkuar të drejtat e tyre të trashëgimisë E përfunduar 2018-04-01 2019-04-01 USAID BIRN ATRC #GENDER EQUALITY
40 Ndërgjegjësimi i rritur i të rinjve Romë, Ashkali dhe Egjiptian për Mekanizmat Ligjorë kundër Dhunës në bazë Gjinore dhe parandalimi i fenomeneve të GBV E përfunduar 2018-04-01 2019-10-01 USAID ATRC RROGRAEK #GENDER EQUALITY
41 Përtej barazisë numerike: Fuqizimi i grave anëtare të kuvendit në qeverisjen lokale Po vazhdon 2019-07-01 2020-07-01 USAID D4D ATRC #GENDER EQUALITY
42 Fuqizimi i grave në ekonomi përmes ndërmarrësisë Po vazhdon 2019-07-01 2020-04-01 USAID ATRC Innovative Community Development Center #GENDER EQUALITY
43 Projekti i Reformës Ligjore dhe Administrative Po vazhdon 2019-06-01 2021-06-01 GIZ Kosovo Këshilli Gjyqësor i Kosovës #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
44 Rregullimi i Grave dhe Tregut (AWM) E përfunduar 2017-12-01 2018-09-01 Royal Embassy of Norway in Kosovo Kosova Women for Women #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
45 Burra dhe djem si partnerë në promovimin e barazisë gjinore Po vazhdon 2018-01-01 NGO Synergy CARE Balkans OAK Foundation
46 Mbështetje për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale për zbatimin efektiv dhe efektiv të masave aktive të tregut të punës Po vazhdon EU Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale #GENDER EQUALITY #YOUTH
47 Qendra e Inkubatorit-Punësimit dhe Punësimit Epik Po vazhdon 2018-09-27 2020-03-30 EU Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale #GENDER EQUALITY #YOUTH
48 Fuqizimi i Rinisë dhe Gratë drejt Punësimit Po vazhdon EU Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale Caritas Kosova #GENDER EQUALITY
49 Dialogu i Shoqërisë së Kosovës: Seritë e debateve në bashkinë e qytetit E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK BIRN #GENDER EQUALITY #YOUTH #HUMAN RIGHTS
50 Transparenca e të Rinjve E përfunduar 2018-09-01 2019-01-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
51 Social Act E përfunduar 2018-03-01 2019-06-30 KCSF NGO PEN #YOUTH
52 Ologenska ekologika E përfunduar 2019-10-01 2020-04-01 UNDP NGO Santa Maria #GENDER EQUALITY
53 Shkolla Alternative për të Drejtat e Njeriut E përfunduar 2019-10-01 2019-11-01 YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
54 Nxitja e rolit të Grupit të Grave përmes afrimit rajonal dhe vendosjes së marrëdhënies së tyre me median Po vazhdon 2019-10-01 Balkans Policy Research Group #GENDER EQUALITY
55 Nxitja e një sektori të sigurisë gjithëpërfshirëse dhe rezistente në Kosovë E përfunduar 2019-10-01 2020-02-01 Kanadez për Iniciativa Lokale KCSS #GENDER EQUALITY
56 Promovimi i balancës gjinore, përmes fuqizimit ekonomik dhe rehabilitimit të kryerësve E përfunduar 2019-01-01 2019-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo #GENDER EQUALITY
57 Sektori i Shoqërisë Civile e Qëndrueshme e Qëndrueshme '(SPECIES) E përfunduar 2018-01-01 2019-01-01 UNDP
58 Shkolla Pranverore Feministe E përfunduar Kvinna till Kvinna Art Polis Alternativni Centar za Devojke #GENDER EQUALITY
59 Poezia për pushtet - daydo ditë është 8 Marsi E përfunduar 2020-03-08 UNFPA Art Polis CFD Zvicerane #GENDER EQUALITY
60 Një bilion në rritje Ferizaj - 2018 E përfunduar 2018-03-08 NGO PEN Art Polis Kosovar Gender Studies Center Kosova Women's Network ECMI Kosovo Kosovo Youth Council ORCA #GENDER EQUALITY
61 Muzeu Virtual i Aktivistëve Po vazhdon Kvinna till Kvinna Art Polis #GENDER EQUALITY

Historitë e juaja

79759135_969851256707168_6185515056776609792_n.png

Barazia gjinore - më shumë se një problem pa adresë

Forumi i Ndërtimit të Mirëbesimit bën thirrje për zbatimin më të rreptë të Ligjit për Barazi Gjinore.

Lexo më shumë
activities-generation-equality-colouring-ppe.png

Pako ngjyrosje

Paketa e ngjyrosjes: Vizualizimi i Barazisë së Brezit

Lexo më shumë
corona.jpg

Burimeve COVID-19 të Platformës Kosovare e Ndërtimit të Besimit

Platforma Kosovare e Besimit ka zhvilluar një faqe Burimesh që mbledh lidhjet e rëndësishme për informatat mbi Covid-19 si dhe këshilla të dobishme se si të kaloni kohë cilësore në izolim.

Lexo më shumë
92358122_1533828483448113_3707606002598674432_n.png

Thirrje për pjesëmarrës - Trajnim mbi tregimin

Nëse jeni duke pyetur veten se si mund ta bëni qëndrimin tuaj në shtëpi gjatë këtyre kohërave të vështira më argëtuese dhe produktive, YIHR ka një zgjidhje për ju.

Lexo më shumë
corona.jpg

Grupi për Siguri dhe Barazi Gjinore bën thirrje për parandalimin e dhunës në familje në kohë të pandemisë COVID-19

Në këtë kohë të pandemisë globale COVID-19, shtëpia supozohet të jetë vendi më i sigurt për të gjithë. Sidoqoftë, për njerëzit që përjetojnë dhunë në baza gjinore përfshirë dhunën në familje, distancimi shoqëror mund të nënkuptojë të jesh i bllokuar brenda me një abuzues.

Lexo më shumë
87389635_2894530967234590_3734298215025999872_o.jpg

Punëtori në Ditën Ndërkombëtare të të Drejtave të Grave

8 Marsi është Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Grave.

Lexo më shumë
83131700_1023670511358949_2353637748880965632_n.jpg

Krijimi i përvojave të paharrueshme për turistët

A jeni i interesuar të mësoni më shumë rreth mbështetjes zvicerane ndaj sektorit privat në Kosovë? Shikoni gazetën më të fundit.

Lexo më shumë
Un women555555.png

Shpërthimi i pandemisë COVID-19

Shpërthimi i pandemisë COVID-19: Ndikimi i situatës së COVID 19 tek gratë dhe vajzat si dhe rekomandimet për përgjigje të ndjeshme gjinore.

Lexo më shumë
Capture55.png

Thirrje për propozime: Programi i mediave për të drejtat e njeriut

K2.0, Qendra për Liri dhe Barazi (CEL) dhe Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ) po e shpallin Programin Mediat për të Drejtat e Njeriut të financuar nga BE-ja.

Lexo më shumë
89018841_2900482040012127_3937170149144002560_o.jpg

Rrjeti i Grave të Kosovës: Ne po Punësojmë!

Rrjeti i Grave të Kosovës: Ne po Punësojmë! Bashkohuni me ekipin tonë!

Lexo më shumë
Elion-speaking111.jpg

Misioni i vështirë i gazetarisë në ndërtimin e paqes

Gjendja komplekse e ndërtimit të paqes reflektohet në media.

Lexo më shumë
eng1.jpg

Angazhimi i grave për të udhëhequr dhe ideuar zgjidhje të komunitetit

Angazhimi i grave për të udhëhequr dhe hartuar zgjidhje të komunitetit për të nxitur ndryshimet sociale dhe ekonomike.

Lexo më shumë
84999746_2794956667214354_9168380151770120192_n4444444.jpg

Javës së Gruas 2020

Bëhu pjesë e Javës së Gruas 2020!

Lexo më shumë
85155699_3250928181587178_1171939353505562624_o55555.jpg

Po unë mundem

Nisma " Tech Heroes" po shënon këtë ditë me një ngjarje që synon të promovojë sektorin e TIK-ut dhe mentalitetin e "PO UNË MUNDEM" midis vajzave dhe grave tona.

Lexo më shumë
ddd.PNG

Gratë në shkencë

Gratë në Shkencë po festohen këtë javë. Vajzat nga e gjithë Ballkani kishin disa ditë të shkëlqyera verën e kaluar në Kampin e Parë Shkencor në Prishtinë.

Lexo më shumë
87387298_3022980394387863_1754624982299705344_o.jpg

Gratë e Kosovës në politikë

Gratë e Kosovës në politikë - besim, ndikim dhe udhëheqje efektive

Lexo më shumë
zzvI1lpg.png

Nuk dua të jem gruaja e vetme në tryezë

"Derisa gratë përfaqësohen në të gjitha nivelet, veçanërisht në politikë, roli i tyre është thelbësor në ndërtimin e besimit, ruajtjen e paqes dhe parandalimin e konfliktit."

Lexo më shumë
Capture.PNG

Maja Raičević - Evropianët që po bëjnë një ndryshim

Ajo vendosi që lufta për të drejtat e grave do të ishte lufta e saj.

Lexo më shumë
89210049_4216701945022595_3878932896576176128_o.jpg

Grat e guximshme frymëzojnë një botë më të mirë.

Ndani gruan tuaj të guximit!

Lexo më shumë
88056717_804975943355277_1984784368362586112_n.jpg

Konferenca "Dhuna me bazë gjinore: Thyerja e heshtjes"

Konferenca është e hapur për të gjithë pjesëmarrësit dhe do të mbahet në frëngjisht, shqip dhe anglisht.

Lexo më shumë
safe_image5555.jpg

Kënaquni me leximin!

Kënaquni duke lexuar disa nga librat feminist.

Lexo më shumë
91131364_2263449483962768_1315574269748445184_n.jpg

Dhuruar nga UNICEF dhe UN Women

Ndërsa izolimi dhe karantina vendosen si masa për të parandaluar përhapjen e COVID-19, familjet vendosen në tendosje dhe rreziku i dhunës në familje rritet.

Lexo më shumë
92236352_10157927612975450_3166634792695365632_o5555555.jpg

Vajzat në TIK 2020

Vajzat në TIK organizohet nga Fondacioni IPKO në bashkëpunim me A.U.K - Instituti i Trajnimit dhe Zhvillimit.

Lexo më shumë
Capture555.PNG

Gratë që Fuqizojnë Gratë

Seri falas të sesioneve kryesore të grave në të gjithë botën duke fuqizuar gratë përmes përvojave të tyre.

Lexo më shumë
94618555_2648543188588727_7500365710435024896_o555555555.jpg

Shkathtësi Dixhitale

Akademia e Përparuar e Drejtimit të Grave: Aftësi Dixhitale

Lexo më shumë
98204050_3883113375032857_1316343554225733632_o.jpg

Thirrni për propozime

Sigurimi i shërbimit për prodhimin e një video dokumentare që paraqet Fondin e Grave të Kosovës në Rrjetin e Grave të Kosovës.

Lexo më shumë

Rekomandimet

1. Të gjitha institucionet që nuk kanë deleguar nëpunës në Zyrën për Barazi Gjinore, duhet ta bëjnë një gjë të tillë.

0 Nismat

94%

Progres

Qeverisja e mirë dhe qasja në shërbime

2. Ligji për barazi gjinore duhet të zbatohet në përpikmëri.

24 Nismat

Qeverisja e mirë dhe qasja në shërbime

8. Inkurajimi i bashkëpunimit të grave në: media, OJQ dhe politikë.

8 Nismat

Qeverisja e mirë dhe qasja në shërbime

16. Trajnimi i punonjësve të financohet nga bashkësia ndërkombëtare.

19 Nismat

Qeverisja e mirë dhe qasja në shërbime