HUMAN RIGHTS

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 Shkolla Alternative për të Drejtat e Njeriut E përfunduar 2019-10-01 2019-11-01 YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
2 Forcimi i kapaciteteve të rinisë nga komunat e zgjedhura për të identifikuar praktikat diskriminuese dhe propozimin e veprimeve të duhura përmirësuese, duke sfiduar narrativat ekzistuese përmes edukimit për të drejtat e njeriut në veri të Kosovës: Fuqizimi i të rinjve për t'u bërë mbrojtës të të drejtave të njeriut në komunitetet e tyre E përfunduar UNMIK NGO Synergy NGO PEN Shkollat e mesme #YOUTH
3 Promovimi i Angazhimit Qytetar dhe të Drejtave të Njeriut përmes Filmit E përfunduar NED DokuFest #YOUTH
4 Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të njeriut në Kosovë përmes shoqërisë civile aktive E përfunduar 2017-03-01 2019-07-31 EU Art Polis GLPS #HUMAN RIGHTS
5 Mbrojtësit e rinj për të drejtat e njeriut Po vazhdon YIHR KS #HUMAN RIGHTS
6 Kampanja 16 ditë të kampanjës së aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore E përfunduar 2018-11-01 2018-12-01 UN Women #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
7 Përmirësimi i Qasjes në Drejtësi në Kosovë Po vazhdon 2018-08-01 2021-08-01 UNDP Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
8 Akademia e Forumit Rinor E përfunduar 2019-09-24 2019-09-29 OSCE #YOUTH #HUMAN RIGHTS
9 Robust monitoring and supporting small-scale projects Po vazhdon 2020-06-14 EULEX #HUMAN RIGHTS
10 Mbështetje për Fakultetin Juridik E përfunduar CBM Royal Embassy of Norway in Kosovo #YOUTH #HUMAN RIGHTS
11 Qasja e zgjeruar në projektin e Reformës për Drejtësinë dhe Sundimin e Ligjit Po vazhdon UNDP Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
12 Robust monitoring Po vazhdon 2020-06-14 EULEX #HUMAN RIGHTS
13 Njihni të drejtat tuaja Po vazhdon UNICEF Innovations Lab Kosovo Institucioni i Avokatit të Popullit #YOUTH #HUMAN RIGHTS
14 Forcimi i Mekanizmit Parandalues Kombëtar në Kosovë * E përfunduar 2017-05-01 2019-04-30 Ministria e Shendetesise Keshilli i Europes Ministria e Punëve të Brendshme Këshilli Gjyqësor i Kosovës Ministria e Drejtësisë Këshilli Prokurorial i Kosovës Institucioni i Avokatit të Popullit #HUMAN RIGHTS
15 Të drejtat sociale për grupet e cenueshme E përfunduar 2015-01-01 2019-01-01 GIZ Kosovo Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal #HUMAN RIGHTS
16 Drejtësi në Drejtësi E përfunduar 2017-10-01 2018-10-01 ATRC CLARD #HUMAN RIGHTS
17 Të drejtat e barabarta për të gjithë koalicionin Po vazhdon EU Kosovar Gender Studies Center ECMI Kosovo Center for Equality and Liberty (CEL) Qendra për Zhvillimin e Grupeve Sociale (CSGD) CLARD #HUMAN RIGHTS
18 Mbështetje e vazhdueshmë - Strategjia për Komunitete dhe Kthim - Të drejtat e pronës dhe mjetet juridike Po vazhdon UNHCR #HUMAN RIGHTS
19 Programi i Ndihmës për Ndërmjetësimin e të Miturve E përfunduar 2018-02-01 2019-06-01 NGO Domovik UNICEF #YOUTH #HUMAN RIGHTS
20 Mbështetje të Vazhdueshme - Këshillimi juridik dhe ndihma Po vazhdon UNHCR #HUMAN RIGHTS
21 Mbështetje e vazhdueshme - Strategjia për Komunitete dhe Kthim - Integrimi ekonomik Po vazhdon UNHCR #HUMAN RIGHTS
22 Disa projekte Po vazhdon UNDP #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
23 Healthier Kosovo E përfunduar 2018-01-01 2020-01-01 Ministria e Shendetesise Shoqëria civile Shoqëria civile UNDP Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor #HUMAN RIGHTS
24 Ndërtimi i projektit të 'Parkut të Energjisë së Erës në Selacit ' Po vazhdon Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor #HUMAN RIGHTS
25 Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë (KoSEJ) Po vazhdon EU Keshilli i Europes Këshilli Gjyqësor i Kosovës Ministria e Drejtësisë CEPEJ Këshilli Prokurorial i Kosovës #HUMAN RIGHTS
26 Promovimi dhe shtrirja Po vazhdon Eco Kosovo UNDP #HUMAN RIGHTS
27 Ngritje e vazhdueshme e kapaciteteve Po vazhdon Shoqëria civile UNHCR #HUMAN RIGHTS
28 Grupi multi-etnik për Mbështetjen e Grave E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK NGO Women's Right #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
29 Mbështetje e vazhdueshme për institucionet relevante të Kosovës E përfunduar UN Women Zyra e Kordinatorit Kosovar Kundër Dhunes në Familje #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
30 Programi Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOAD) Po vazhdon 2017-01-01 2020-01-01 Shoqëria civile Shoqëria civile UNDP EU #HUMAN RIGHTS
31 National Centralised Criminal Records System Sistemi Kombëtar i Centralizuar i Regjistrimit të të Dhënave Penale Po vazhdon EU Gjykata Themelore Prishtinë #HUMAN RIGHTS
32 Punëtori Po vazhdon UNFPA #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
33 Community stabilization program - Panaire Po vazhdon IOM #HUMAN RIGHTS
34 Ofrim i drejtëpërdrejtë i ndihmës juridike Po vazhdon UNHCR #HUMAN RIGHTS
35 Monitorim i vazhdueshëm Po vazhdon UNHCR #HUMAN RIGHTS
36 Përkrahje programore e fokusuar Po vazhdon UNHCR #HUMAN RIGHTS
37 Programet Aktive të Tregut të Punës - Grante për bizneset e pakicave Po vazhdon IOM #HUMAN RIGHTS
38 Zhvillimi i Integruar Territorial 2 E përfunduar 2017-01-01 2020-01-01 UNDP #HUMAN RIGHTS
39 Active Labour Market Programmes 2 Po vazhdon 2014-01-01 2021-01-01 UNDP #YOUTH #HUMAN RIGHTS
40 Programet Aktive të Tregut të Punës 2 Po vazhdon 2014-01-01 2021-01-01 UNDP #YOUTH #HUMAN RIGHTS
41 Përforcimi i luftës kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje Po vazhdon 2019-01-01 2021-01-01 Keshilli i Europes Akademia e Kosovës për Drejtësi National Coordinator against Domestic Violence Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale #HUMAN RIGHTS
42 Drejtësia 2020 E përfunduar 2019-02-01 2019-06-01 UNKT #HUMAN RIGHTS
43 Mbështetje e vazhdueshme - Strategjia për Komunitete dhe Kthim - Të drejtat e pronës dhe mjetet juridike Po vazhdon UNHCR #HUMAN RIGHTS
44 Rritja e efikasitetit të sistemit të ofrimit të drejtësisë në rajonin e Mitrovicës duke adresuar çështjet e pazgjedhura E përfunduar UNMIK NGO ADRC Gjykata Themelore Mitrovicë #HUMAN RIGHTS
45 Forcimi i Përfaqësuesve të Komunitetit Lokal, OSHC-ve dhe Mediave me fokus në pakicat për të promovuar në mënyrë efikase bashkëpunimin ndër-komunal për çështje praktike të komunitetit dhe për të zbatuar udhëzime mbi incidentet që prekin komunitetet jo-shumicë E përfunduar UNMIK NGO CPT #HUMAN RIGHTS
46 Qendra për Ndihmë Ligjore Po vazhdon 2019-06-01 2020-06-01 UNMIK Instituti Kosovari Drejtësisë Agjencioni Për Ndihmë Ligjore #HUMAN RIGHTS
47 Mbështetja e përpjekjeve për krijimin e një strehimoreje rajonale për të mbijetuarit e dhunës në familje në veri të Kosovës E përfunduar Shoqëria civile UNMIK #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
48 Shtyerja përpara e zbatimit të Agjendës Gratë, Paqja dhe Siguria në Kosovë dhe Drejtësia 2020 E përfunduar UNMIK UN Women Zyra e Kordinatorit Kosovar Kundër Dhunes në Familje #GENDER EQUALITY
49 Mbështetje e vazhdueshme për të kthyerit vullnetarë, personat e zhvendosur, personat në rrezik të pashtetësisë, azilkërkuesit dhe refugjatët Po vazhdon UNHCR #HUMAN RIGHTS
50 Shtëpia ime, e drejta ime E përfunduar UNMIK Shoqata e Gazetarëve të Kosovës #HUMAN RIGHTS
51 Eventi lidhur me Lirinë e shtypit dhe sigurinë e mediave në Ditën Botërore të Lirisë së Shtypit E përfunduar 2019-05-03 UN Women Shoqata e Gazetarëve të Kosovës OSCE #HUMAN RIGHTS
52 JUFREX (Përforcimi i ekspertizës gjyqësore për lirinë e shprehjes dhe mediave në Evropën Juglindore) E përfunduar 2016-04-20 2019-04-19 EU Keshilli i Europes #HUMAN RIGHTS
53 Shtyerja tutje e zbatimit të Agjendës Gratë, Paqja dhe Siguria në Kosovë dhe Drejtësia 2020 Po vazhdon UNMIK UN Women Zyra e Kordinatorit Kosovar Kundër Dhunes në Familje #GENDER EQUALITY
54 Java e grave Po vazhdon NDI #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
55 Java e Gruas Po vazhdon NDI #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
56 Galeria Multietnike e Artit E përfunduar UNMIK NGO Melodies
57 Robust monitoring and supporting small-scale project Po vazhdon 2020-06-14 EULEX #HUMAN RIGHTS
58 Monitoring and Advising Po vazhdon 2020-06-14 EULEX #HUMAN RIGHTS
59 Robust monitoring Po vazhdon 2020-06-14 EULEX #HUMAN RIGHTS
60 Fondi për tregime ndërkufitare hetuese Po vazhdon BIRN #HUMAN RIGHTS
61 Projekti i Reformës Ligjore dhe Administrative Po vazhdon 2019-06-01 2021-06-01 GIZ Kosovo Këshilli Gjyqësor i Kosovës #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
62 Rregullimi i Grave dhe Tregut (AWM) E përfunduar 2017-12-01 2018-09-01 Royal Embassy of Norway in Kosovo Kosova Women for Women #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
63 Forcimi i Efikasitetit, Përgjegjshmërisë dhe Transparencës së Sistemit Gjyqësor dhe Prokurorial në Kosovë E përfunduar 2016-10-16 2019-05-09 EU Këshilli Gjyqësor i Kosovës Këshilli Prokurorial i Kosovës Italian High Council of the Judiciary Ministria e Drejtësisë së Italisë Ministria e Drejtësisë së Francës #HUMAN RIGHTS
64 Mbështetje e mëtutjeshme për Reformën në Edukimin Ligjor E përfunduar 2016-02-01 2018-07-31 EU Akademia e Kosovës për Drejtësi IRZ Center for International Legal Cooperation #HUMAN RIGHTS
65 Pajisjet për Kooperativa EVA multi-etnike E përfunduar 2019-10-25 2020-02-25 UNMIK EVA Kooperativë #HUMAN RIGHTS
66 Mbështetja e mediave dhe gazetarisë së pavarur me perspektivë të të drejtave të njeriut në Kosovë Po vazhdon 2018-01-01 2020-12-31 EU Kosovar Gender Studies Center Center for Equality and Liberty (CEL) Kosovo 2.0
67 Forcimi i kapacitetit të sistemit të korrigjimeve në Kosovë në rehabilitimin e grave dhe të miturve të privuar nga liria Po vazhdon 2020-03-01 2020-06-01 UNMIK UNOPS #HUMAN RIGHTS
68 Dialogu i Shoqërisë së Kosovës: Seritë e debateve në bashkinë e qytetit E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK BIRN #GENDER EQUALITY #YOUTH #HUMAN RIGHTS
69 Krijuesit e rinj të ndryshimit: Lokalizimi i UNSCR2250 në Kosovë E përfunduar 2019-02-14 2019-06-28 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
70 Mbështetje të mëtutjeshme për institucionet e drejtësisë të Kosovës për të përmbushur të drejtat e gjuhës dhe për të zvogëluar prapambetjen e çështjeve E përfunduar 2018-01-01 2019-01-01 UNMIK #LANGUAGE #HUMAN RIGHTS
71 INFRARED E gjyshmëpërfunduar 2019-01-09 2020-03-30 KCSF Shtatëmbëdhjetë #YOUTH
72 Të Rinjtë për Drejtësi Po vazhdon US Embassy YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
73 Gjykime të Simuluara E përfunduar 2020-03-20 US Embassy YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
74 Edukimi joformal për trajtimin e së kaluarës Po vazhdon 2011-01-01 HLC #YOUTH #HUMAN RIGHTS
75 Qendrat e të mësuarit shtegun për përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian Po vazhdon 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo Balkan Sunflowers Kosova #HUMAN RIGHTS
76 Ështjet e Drejtësisë Po vazhdon 2018-06-01 2021-06-01 USAID Qendra Kombëtare e Gjykatave Shtetërore (NCSC) #HUMAN RIGHTS
77 Mbështetje për Forcimin e Sundimit të Ligjit në Kosovë E përfunduar 2014-10-01 2020-01-01 UNDP
78 Mbështetje për Drejtësinë Kalimtare E përfunduar 2018-11-01 2019-12-31 CBM Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
79 Muzeu Virtual i Aktivistëve Po vazhdon Kvinna till Kvinna Art Polis #GENDER EQUALITY

Historitë e juaja

Capture666111.png

Ne jemi të gjithë në këtë bashkë: Të drejtat e njeriut dhe përgjigja dhe shërimi i COVID-19

Mesazh nga Sekretari i Përgjithshëm i KB, mbi të drejtat e njeriut dhe përgjigjen dhe rikuperimin e COVID-19.

Lexo më shumë
Capture55.png

Thirrje për propozime: Programi i mediave për të drejtat e njeriut

K2.0, Qendra për Liri dhe Barazi (CEL) dhe Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ) po e shpallin Programin Mediat për të Drejtat e Njeriut të financuar nga BE-ja.

Lexo më shumë
73311892_10157311725692798_2707602341799919616_n.jpg

PSSP Zahir Tanin bën thirrje për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë në kontekstin COVID-19

Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm dhe Shefi i UNMIK-ut, Zahir Tanin, urgjentisht u bën thirrje të gjitha institucioneve të Kosovës dhe palëve të involvuara, të mbështesin të drejtat e njeriut në luftën kundër COVID-19.

Lexo më shumë
80702441_123315212481632_223912214396928000_o111.jpg

Edukimi për të Drejtat e Njeriut për grupe të cenueshme dhe të margjinalizuar

Të Martën, 24 Dhjetor, studentët në RIT Kosova prezantuan njohuritë e tyre të fituara përmes trajnimeve.

Lexo më shumë
covid19humanrights_0.jpg

Udhëzimet për COVID-19

Është koha për solidaritet dhe bashkëpunim për ta ndalur virusin dhe për të zvogëluar efektet, shpesh të paparashikuara, të masave të caktuarapër të ndaluar përhapjen e COVID-19.

Lexo më shumë
Hilmi-Jashari-and-Frank-Power11.jpg

Avokati i Popullit takohet me kryesuesin e zyrës së Këshillit të Evropës në Kosovë

Avokati i Popullit, z. Hilmi Jashari dhe kryesuesi i zyrës së Këshillit të Evropës në Kosovë, z. Frank Power realizuan një takim virtual ku diskutuan.

Lexo më shumë
corona.jpg

Grupi për Siguri dhe Barazi Gjinore bën thirrje për parandalimin e dhunës në familje në kohë të pandemisë COVID-19

Në këtë kohë të pandemisë globale COVID-19, shtëpia supozohet të jetë vendi më i sigurt për të gjithë. Sidoqoftë, për njerëzit që përjetojnë dhunë në baza gjinore përfshirë dhunën në familje, distancimi shoqëror mund të nënkuptojë të jesh i bllokuar brenda me një abuzues.

Lexo më shumë
11111111111111111.jpg

OSBE: Jemi duke Punësuar!

Hapja e tyre e fundit është Zyrtare për të Drejtat e Njeriut.

Lexo më shumë
Logo11.png

Dhuna në familje gjatë pandemisë COVID-19

Deklaratë e Avokatit të Popullit lidhur me dhunën në familje gjatë pandemisë COVID-19.

Lexo më shumë
YPC2018.png

Thirrje për Pjesëmarrës: Kampi Rinor i Paqes 2020

Kampi Rinor i Paqës angazhon të rinj dhe organizata rinore nga rajonet e prekura nga konflikti në aktivitete dialogu dhe transformimi të konflikteve.

Lexo më shumë
82423059_2951484271537476_3392845428775976960_o777.jpg

Studentët ndërkombëtarë në Shtëpinë e Evropës

Shtëpia e Evropës në Mitrovicën e Veriut u vizitua nga një grup studentësh ndërkombëtarë.

Lexo më shumë
92358122_1533828483448113_3707606002598674432_n.png

Thirrje për pjesëmarrës - Trajnim mbi tregimin

Nëse jeni duke pyetur veten se si mund ta bëni qëndrimin tuaj në shtëpi gjatë këtyre kohërave të vështira më argëtuese dhe produktive, YIHR ka një zgjidhje për ju.

Lexo më shumë
IFM file photo.jpg

Zbardhjen e fatit të të pagjeturve

“Ne kemi më shumë se 1640 arsye për të vazhduar punën tonë për zbardhjen e fatit të të pagjeturve,” thotë me rastin e Ditës Kombëtare për Personat e Pagjetur Shefi i Misionit të BE-së për Sundim tëLigjit.

Lexo më shumë
98310397_2654070138174104_7085524809408315392_o.jpg

120 karrige me rrota me çanta shkollore u vendosën në sheshin në Prishtinë

120 karrige me rrota me çanta shkollore u vendosën në sheshin në Prishtinë si një thirrje për përfshirje më të madhe të fëmijëve me aftësi të kufizuara.

Lexo më shumë
download222.png

Rinia globale e sondazhit & COVID-19

Një studim global mbi ndikimin e pandemisë COVID-19 në të drejtat e të rinjve, me fokus punësimin dhe arsimin.

Lexo më shumë
87389635_2894530967234590_3734298215025999872_o.jpg

Punëtori në Ditën Ndërkombëtare të të Drejtave të Grave

8 Marsi është Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Grave.

Lexo më shumë
corona.jpg

Burimeve COVID-19 të Platformës Kosovare e Ndërtimit të Besimit

Platforma Kosovare e Besimit ka zhvilluar një faqe Burimesh që mbledh lidhjet e rëndësishme për informatat mbi Covid-19 si dhe këshilla të dobishme se si të kaloni kohë cilësore në izolim.

Lexo më shumë
80361211_1027484634272383_6211503547402420224_n.jpg

Na ishte një herë që kurrë mos qoftë

Ekspozita "Na ishte një herë që kurrë mos qoftë" thërret në kujtesën e fëmijëve të vrarë dhe të humbur gjatë konfliktit në Kosovë (1998-2000).

Lexo më shumë
80390517_501678734036767_5519338338944811008_n.png

Me fyt në dredhëza

Gjuha shpesh shkakton ndarje dhe përjashtim, duke i parandaluar bashkësitë në ushtrimin e plotë drejtave të tyre të njeriut dhe lirive fundamentale - që shpie në mosbesim të mëtejme.

Lexo më shumë
kkkkk.png

Nuk ka siguri pa gra

Lexo më shumë
83696115_823789484756702_5857604989605642240_o1111.jpg

Komunitetet nga Mitrovica e Jugut në proceset e planifikimit të zgjidhjeve

Vazhdojnë aktivitetet për përfshirjen e komuniteteve të Mitrovicës Jugore në proceset e planifikimit të lagjeve të tyre!

Lexo më shumë
DemocracyIs_Header_Image_Tunisia.gif

Demokracia është liri

Lexo më shumë
NoHateimg.jpg

Thirrje për pjesëmarrësit: Jo Kursi i Trajnimit të Fjalimit të Urrejtjes

Këshilli i Evropës po organizon një kurs trajnimi mbi Standardet dhe Qasjet e Këshillit të Evropës për Luftimin e Fjalimit të Urrejtjes.

Lexo më shumë
87060643_2541770602754128_5818920240645406720_o.jpg

OSBE: Jemi duke Punësuar!

Ato kanë vende të lira ndërkombëtare.

Lexo më shumë
yihr.png

Ata po kërkojnë një praktikant!

Nisma Rinore për të Drejtat e Njeriut është duke kërkuar një praktikant!

Lexo më shumë
90796435_2570061833258338_425612455666778112_nosceeee.jpg

OSBE: Jemi duke Punësuar!

Ata kanë 4 vende të lira pune në Misionin e OSBE-së në Kosovë! Kontrolloni detaje për secilën prej tyre.

Lexo më shumë
17795983_1050133991785310_4140507927232741184_n.jpg

ACDC: Kërkime

ACDC ka filluar një studim.

Lexo më shumë
4498275555555555.jpg

Edis Galushi: “Dallimet janë pjesë e jona”

Kjo është storia e Edis Galushit, pjesëtar i komuniteti rom nga komuna e Prizrenit.

Lexo më shumë
safe_image5555.png

Punoni me RYCO & UNDP

UNDP Albania po kërkon të angazhojë një ekspert ndërkombëtar që do të mbështesë RYCO në hartimin e një politike të burimeve njerëzore.

Lexo më shumë
Expo-1-1.jpg

Na ishte një herë që kurrë mos qoftë

Vizitoni në mënyrë virtuale ekspozitën ‘Na ishte një herë që kurrë mos qoftë‘ nga FDHK.

Lexo më shumë
91790199_1829381733865139_4037321862999441408_n.png

Avokati i Popullit kërkon nga mediat që mos të publikojnë emrat e personave në karantinë

Avokati i Popullit ka pritur me shqetësim publikimin e disa lajmeve nga portale që kanë publikuar lista me tabela që përmbanin emra dhe mbiemra, e shumë informata tjera, për personat që janë urdhëruar të izolohen në karantinë për shkak të koronavirusit.

Lexo më shumë
52893199_1935515156576756_1685577498911309824_o.jpg

Personat e zhdukur të vendosen në fokusin e institucioneve të vendit

Me rastin e Ditës Kombëtare të Personave të Zhdukur, FDHK apelon tek autoritetet vendore që ta trajtojnë me prioritet zbardhjen e fatit të personave të zhdukur.

Lexo më shumë
Capture1111.png

Rrograek: Ekspert i marketingut në mediat sociale

Ekspert për promovimin e materialeve ne rrjetet sociale-Social Media Marketing expert

Lexo më shumë
95832860_4456804784345642_7467563739525414912_n1111.jpg

Qasja e Kosovës në Drejtësi

Grantet e Qasjes në Drejtësi synojnë të nxisin lidhjet midis drejtësisë dhe institucioneve të sektorit të sundimit të ligjit dhe komuniteteve që ata shërbejnë përmes mbështetjes.

Lexo më shumë
Capture.PNG

Thirrje për video: A mundeni JU ta shpëtoni botën?

Pra, pyetja është: CILAT TRI GJËRA MUND TA SHPËTOJNË BOTËN?

Lexo më shumë
CaptureUN.png

Thirrje për video: A mundeni JU ta shpëtoni botën?

Po ta kishit mundësinë, a mund ta bënit ju botën tonë një vend më të mirë?

Lexo më shumë
99130344_1875113269291985_145470726999113728_n2222.png

Deklaratë e përbashkët e Avokatit të Popullit, UNICEF dhe KOMF

Deklaratë e përbashkët e Avokatit të Popullit, UNICEF dhe KOMF – Thirrje për veprim “T’u japim një shans të miturve”.

Lexo më shumë
98204050_3883113375032857_1316343554225733632_o.jpg

Thirrni për propozime

Sigurimi i shërbimit për prodhimin e një video dokumentare që paraqet Fondin e Grave të Kosovës në Rrjetin e Grave të Kosovës.

Lexo më shumë
Un women555555.png

Shpërthimi i pandemisë COVID-19

Shpërthimi i pandemisë COVID-19: Ndikimi i situatës së COVID 19 tek gratë dhe vajzat si dhe rekomandimet për përgjigje të ndjeshme gjinore.

Lexo më shumë

Rekomandimet