IDRA

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 Qasja në institucionet gjyqësore të Kosovës nga popullata jo shumicë Po vazhdon 2020-03-01 2020-06-01 UNMIK IDRA