NGOInstituteForAffirmationOfInter-EthnicRelations

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 Muaji I Buzëqeshjes së Fëmijëve E përfunduar UNMIK Instituti i OJQ-ve për afirmimin e marrëdhënieve ndër-etnike