NorwegianEmbassy

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 Qasja e zgjeruar në projektin e Reformës për Drejtësinë dhe Sundimin e Ligjit Po vazhdon UNDP Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
2 Avokimi në mbarë komunitetin për rritjen e qasjes së grave në punësim Po vazhdon D4D Royal Embassy of Norway in Kosovo #GENDER EQUALITY
3 Përmirësimi i Qasjes në Drejtësi në Kosovë Po vazhdon 2018-08-01 2021-08-01 UNDP Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
4 Global Enterpreneurship Week in Kosovo E përfunduar 2019-11-18 2019-11-24 Ambasada Suedeze GIZ Kosovo InnovationCentreKosovo Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë #YOUTH
5 Krijimi i Kosovës dygjuhëshe Po vazhdon NGO Aktiv Royal Embassy of Norway in Kosovo
6 Mbështetje për komunat më të forta dhe të qëndrueshme Po vazhdon 2017-12-01 2020-12-01 Royal Embassy of Norway in Kosovo Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale
7 Pjesëmarrja e Grave në Sektorin e Sigurisë së Kosovës E përfunduar 2014-09-01 2019-01-10 Policia e Kosovës Royal Embassy of Norway in Kosovo
8 Rregullimi i Grave dhe Tregut (AWM) E përfunduar 2017-12-01 2018-09-01 Royal Embassy of Norway in Kosovo Kosova Women for Women #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
9 Forcimi i Paqes dhe Ndërtimi i Shtetit E përfunduar 2014-11-01 2018-09-01 Royal Embassy of Norway in Kosovo Balkans Policy Research Group
10 Mbështetje për Fakultetin Juridik E përfunduar CBM Royal Embassy of Norway in Kosovo #YOUTH #HUMAN RIGHTS
11 Mbështetje për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Dialogun e Brukselit Po vazhdon 2018-09-01 2020-08-20 Royal Embassy of Norway in Kosovo ECMI Kosovo
12 BONEVET - Arsimi pa pengesa Po vazhdon 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo NGO BONEVET #YOUTH
13 Qendrat e të mësuarit shtegun për përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian Po vazhdon 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo Balkan Sunflowers Kosova #HUMAN RIGHTS
14 Përmirësimi i urës midis mediave dhe qytetarëve Po vazhdon 2019-01-01 2020-08-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo NGO Kosovo Glocal
15 Shkolla Eko E përfunduar 2019-01-01 2019-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo EC Ma Ndryshe
16 Diversiteti në veprim - Për rininë, nga rinia E përfunduar 2019-01-01 2019-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo TOKA #YOUTH
17 Promovimi i balancës gjinore, përmes fuqizimit ekonomik dhe rehabilitimit të kryerësve E përfunduar 2019-01-01 2019-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo #GENDER EQUALITY
18 Rritja e përgjegjësisë dhe kapaciteteve të Institucioneve të Kosovës për zbatimin e kërkesave të MSA-së për Barazinë Gjinore E përfunduar 2019-03-01 2020-04-30 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo KIPRED #GENDER EQUALITY
19 Premtimet komunale për kontrollin e fakteve Po vazhdon 2020-01-01 2021-02-28 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo NGO Internews Kosova
20 Shko gjelbër në bujqësi Po vazhdon 2020-01-02 2021-01-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo NGO Internews Kosova Nisma për Komunitetin e Kosovës
21 Point of View II Po vazhdon 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo Shtatëmbëdhjetë NGO Internews Kosova #GENDER EQUALITY
22 Le të flasim për mbeturinat e ushqimit Po vazhdon 2020-01-04 2021-03-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo NGO Internews Kosova Fondacioni Jeshil
23 Mbështetje për Drejtësinë Kalimtare E përfunduar 2018-11-01 2019-12-31 CBM Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
24 Qendra e Ndërmjetësimit Mitrovicë E përfunduar 2017-01-01 2020-12-31 NGO ADRC Royal Embassy of Norway in Kosovo
25 Zhvillimi i një shërbimi të informacionit juridik Po vazhdon 2019-09-01 2022-04-30 Kuvendi i Kosovës Royal Embassy of Norway in Kosovo #LANGUAGE
26 Përparimi i institucioneve të Kosovës, demokratizimi dhe bashkëpunimi rajonal Po vazhdon 2018-01-01 2021-01-01 Royal Embassy of Norway in Kosovo Balkans Policy Research Group
27 Faza e konsolidimit të CMIS për Gjyqësorin e Kosovës Po vazhdon 2019-01-01 2021-01-01 Këshilli Gjyqësor i Kosovës Royal Embassy of Norway in Kosovo Këshilli Prokurorial i Kosovës
28 Mbështetje për Zyrën për Communityështje të Komunitetit E përfunduar 2013-01-01 2018-12-31 Royal Embassy of Norway in Kosovo Qeveria e Kosovës
29 Mbështetje për Zyrën për Communityështje të Komunitetit II Po vazhdon 2018-12-31 2021-12-31 Royal Embassy of Norway in Kosovo Qeveria e Kosovës

Historitë e juaja

79675089_3492445740795607_5380716912256745472_o.jpg

Eksploro Mitrovicën

Ka iniciuar kontaktet e ka lehtësuar dialogun në mes të rinjve nga Mitrovica e jugut dhe Mitrovica e veriut.

Lexo më shumë
safe_image1.png

Bashkimi Evropian Kosova: Deklaratë

Deklaratë nga Shefja e Zyrës së BE-së/PPBE në Kosovë, Udhëheqësit e Misioneve të BE-së, Ambasadorët e Norvegjisë, Zvicrës dhe Mbretërisë së Bashkuar, Udhëheqësi për Kosovën i BERZH-it, dhe Menaxheri i Zyres se Bankës Botërore.

Lexo më shumë