UNMIK

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 Pjesëmarrje më e gjerë e komunitetit për qeverisje të mirë dhe marrdhënje më të mira inter-etnike E përfunduar UNMIK
2 Trajnime edukative për të rinjtë E përfunduar UNMIK NGO Synergy NGO PEN #YOUTH
3 Grupi multi-etnik për Mbështetjen e Grave E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK NGO Women's Right #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
4 Gratë e Kosovës në Media E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK KoSSev
5 Mitrovica/Mitrovicë projekti i reduktimit të lëndëve të mbetura Po vazhdon UNMIK Gjykata Themelore Mitrovicë
6 Qendra e Inovacionit e Mitrovicës Po vazhdon 2019-01-01 UNMIK NGO LINK #YOUTH
7 Forcimi i Përfaqësuesve të Komunitetit Lokal, OSHC-ve dhe Mediave me fokus në pakicat për të promovuar në mënyrë efikase bashkëpunimin ndër-komunal për çështje praktike të komunitetit dhe për të zbatuar udhëzime mbi incidentet që prekin komunitetet jo-shumicë E përfunduar UNMIK NGO CPT #HUMAN RIGHTS
8 Bashkëpunimi kulturor E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK NGO YCC #YOUTH
9 Forumi I Kombeve të Bashkuara për ndërtimin e besimit në Kosovë- duke ecur përpara E përfunduar UNMIK
10 Gratë për Barazi dhe Paqe në Kosovën Veriore Po vazhdon UNMIK NGO Women's Right #GENDER EQUALITY
11 Mbështetja e përpjekjeve për krijimin e një strehimoreje rajonale për të mbijetuarit e dhunës në familje në veri të Kosovës E përfunduar Shoqëria civile UNMIK #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
12 Biznesit si një mjet, tregu si një qëllim E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK Sabor #GENDER EQUALITY
13 Fuqizimi I gruas përmes zhvillimit të aftësive të gjuhëve E përfunduar UNMIK #LANGUAGE
14 Ndërtimi I Urave Në Mes të Komuniteteve E përfunduar UNMIK NGO Lighthouse
15 Gratë për Barazi dhe Paqe në Kosovën Veriore E përfunduar UNMIK NGO Women's Right #GENDER EQUALITY
16 Koloni multietnike e artit për piktorët nga Kosova, Bosnja dhe Hercegovina, Serbia, Mali i Zi Po vazhdon 2020-03-15 2020-06-15 UNMIK NGO Preporod
17 Dialogu i Shoqërisë së Kosovës: Seritë e debateve në bashkinë e qytetit E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK BIRN #GENDER EQUALITY #YOUTH #HUMAN RIGHTS
18 Nën një Qiell E përfunduar 2019-09-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Klubi i Astronomisë së Kosovës #YOUTH
19 Vaksina kundër fjalimit të urrejtjes në media E përfunduar 2020-01-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
20 Agjendë e avancuar e axhendës Rinore, Paqe dhe Siguri në Kosovë - Asambleja e tretë e Kombeve të Bashkuara për Rinjtë në Kosovë E përfunduar 2019-04-20 2019-06-24 IOM UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit #YOUTH
21 Akademia e Grave te Reja Zvecan E përfunduar 2019-01-01 UNMIK NGO Santa Maria
22 Rritja e efikasitetit të sistemit të ofrimit të drejtësisë në rajonin e Mitrovicës duke adresuar çështjet e pazgjedhura E përfunduar UNMIK NGO ADRC Gjykata Themelore Mitrovicë #HUMAN RIGHTS
23 Fuqizimi i agjentëve të grave për ndryshim nrreth casjes në drejtësi"Unë këmbëngul në të drejtat e mia" E përfunduar UNMIK NGO INJECT Anëtarët e Komisionit për Legjislacion Zyra e Prokurorit të Shtetit dhe Këshilli Prokurorial Policia e Kosovës Kryesuesi i Komitetit për të Drejtat e Njeriu Ministria e Punëve të Brendshme Zyrtarët për Barazi Gjinore Senior Legal Advisor of the Ombudsman Office #GENDER EQUALITY
24 Qendra për Ndihmë Ligjore Po vazhdon 2019-06-01 2020-06-01 UNMIK Instituti Kosovari Drejtësisë Agjencioni Për Ndihmë Ligjore #HUMAN RIGHTS
25 Duke forcuar zërin dhe ndikimin e grave që krijojnë ndryshime E përfunduar UNMIK UN Women UNKT EU BIRN Grupi I Grave në Kamenicë #GENDER EQUALITY
26 Mbështetje për Gjykatat Themelore dhe Prokurorinë Themelore të Kosovës për të adresuar lëndët e konsiderueshme të pazgjidhura E përfunduar UNMIK Gjykata Themelore Mitrovicë NGO ACDC UNOPS Instituti Kosovari Drejtësisë Gjykata Themelore Prishtinë #YOUTH
27 Shtyerja përpara e zbatimit të Agjendës Gratë, Paqja dhe Siguria në Kosovë dhe Drejtësia 2020 E përfunduar UNMIK UN Women Zyra e Kordinatorit Kosovar Kundër Dhunes në Familje #GENDER EQUALITY
28 Akademia e Grave të Reja Zveçan E përfunduar 2019-01-01 UNMIK NGO Santa Maria
29 Strengthening local administration of Municipality of Ranilug E përfunduar UNMIK Qendra për Afirmimin Social të Rinisë #GENDER EQUALITY
30 Respektimi I Llojllojshmerisë, Jetesa Paqësore E përfunduar 2019-01-10 2019-05-10 UNMIK NGO YCC #YOUTH
31 Forcimi i kapaciteteve të rinisë nga komunat e zgjedhura për të identifikuar praktikat diskriminuese dhe propozimin e veprimeve të duhura përmirësuese, duke sfiduar narrativat ekzistuese përmes edukimit për të drejtat e njeriut në veri të Kosovës: Fuqizimi i të rinjve për t'u bërë mbrojtës të të drejtave të njeriut në komunitetet e tyre E përfunduar UNMIK NGO Synergy NGO PEN Shkollat e mesme #YOUTH
32 Shtëpia ime, e drejta ime E përfunduar UNMIK Shoqata e Gazetarëve të Kosovës #HUMAN RIGHTS
33 Mbështetja e iniciativave të gjuhës E përfunduar IOM UNMIK Center for social initiatives #LANGUAGE
34 Fuqizimi ekonomik I grave E përfunduar UNMIK Jahjaga Foundation #GENDER EQUALITY
35 Krijimi i Croissant multi-etnik dhe Kuzhina Pastiçerie në Istog / Istok E përfunduar UNMIK NGO-Vision 02 #YOUTH
36 Përmirësimi i integrimit gjinor përmes kornizës ligjore dhe mekanizmave ekzistues E përfunduar UNMIK CDO #GENDER EQUALITY
37 721 Fshatëra E përfunduar UNMIK NGO Lady
38 Advocacy for proportional employment presentation E përfunduar UNMIK NGO Lens
39 Shtyerja tutje e zbatimit të Agjendës Gratë, Paqja dhe Siguria në Kosovë dhe Drejtësia 2020 Po vazhdon UNMIK UN Women Zyra e Kordinatorit Kosovar Kundër Dhunes në Familje #GENDER EQUALITY
40 Kulture dhe kende si gjithmone E përfunduar UNMIK OJQ Durmish Aslano
41 Muaji I Buzëqeshjes së Fëmijëve E përfunduar UNMIK Instituti i OJQ-ve për afirmimin e marrëdhënieve ndër-etnike
42 Mbështetje për të organizuar seminarin vjetor të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit në bashkëpunim me Akademinë e Kosovës për Drejtësi E përfunduar UNMIK Gjykata e Apelit Kosovëdhe Akademia e Kosovës për Drejtësi
43 Galeria Multietnike e Artit E përfunduar UNMIK NGO Melodies
44 Ndërgjegjësimi i fëmijëve në shkollë për rëndësinë e ruajtjes së mjedisit dhe riciklimin E përfunduar 2019-08-20 2019-11-30 UNMIK NGO Sjaj Sunca #YOUTH
45 Pajisjet për Kooperativa EVA multi-etnike E përfunduar 2019-10-25 2020-02-25 UNMIK EVA Kooperativë #HUMAN RIGHTS
46 Forcimi i demokratizimit në Kosovë përmes iniciativave rinore për ndërtimin e paqes E përfunduar 2020-01-06 2020-01-15 UNMIK #YOUTH
47 Ndihmë të mëtejshme për institucionet e integruara gjyqësore në veri të Kosovës Po vazhdon 2019-11-01 2020-06-01 UNMIK NGO ACDC #LANGUAGE
48 Forcimi i kapacitetit të sistemit të korrigjimeve në Kosovë në rehabilitimin e grave dhe të miturve të privuar nga liria Po vazhdon 2020-03-01 2020-06-01 UNMIK UNOPS #HUMAN RIGHTS
49 Qasja në institucionet gjyqësore të Kosovës nga popullata jo shumicë Po vazhdon 2020-03-01 2020-06-01 UNMIK IDRA
50 Cilësia e përparuar e përdorimit të gjuhës në institucionet e drejtësisë Po vazhdon UNDP UNMIK #LANGUAGE
51 Organizimi i Asamblesë së Dytë të Asamblesë Rinore të KB në Kosovë E përfunduar 2018-03-01 2018-06-01 UNDP UNMIK UN Women United Youth Task Force UNICEF OSCE #YOUTH
52 Katër kënde të Kosovës: Ndërtimi i besimit përmes të mësuarit ndërkulturor E përfunduar 2018-06-26 2018-06-30 UNMIK NGO Raise Your Hand for Help #YOUTH
53 "E.E.E." Fuqizimi i Barazisë Etnike E përfunduar 2018-07-01 2018-09-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
54 Festivali i Rinisë së Kosovës E përfunduar 2018-06-01 2018-07-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
55 Kosova ime në një e shtënë E përfunduar 2018-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
56 JO do të thotë JO E përfunduar 2018-08-01 2018-12-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
57 Transparenca e të Rinjve E përfunduar 2018-09-01 2019-01-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
58 Në duart tuaja: Forcimi i përfshirjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse lokale E përfunduar 2019-03-18 2019-06-28 UNMIK Center for Cultural Diversity and Minority Development #YOUTH
59 Krijuesit e rinj të ndryshimit: Lokalizimi i UNSCR2250 në Kosovë E përfunduar 2019-02-14 2019-06-28 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
60 Projekti i Arteve pamore ndër-komunitare E përfunduar 2019-06-01 2019-07-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
61 Së bashku mundemi E përfunduar 2019-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
62 Fuqizimi i grave në biznes E përfunduar UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
63 Rinia BRE! Eko-kamp për ndërtimin e paqes mjedisore dhe ndryshimin e klimës Po vazhdon 2019-09-01 2020-06-01 UNMIK GAIA Kosovo #YOUTH
64 Mbështetje të mëtutjeshme për institucionet e drejtësisë të Kosovës për të përmbushur të drejtat e gjuhës dhe për të zvogëluar prapambetjen e çështjeve E përfunduar 2018-01-01 2019-01-01 UNMIK #LANGUAGE #HUMAN RIGHTS

Historitë e juaja

97884680_10157921128327798_6240602633732620288_o.jpg

Donacionet e UNMIK-ut - vijnë në një komunë afër jush!

UNMIK ka filluar të dhurojë pako ushqimore, produkte higjienike, pajisje mbrojtëse dhe mjete teknologjike për të gjitha komunat në tërë Kosovën.

Lexo më shumë
97563812_10157928102762798_2349791232005242880_o.jpg

Dita 3 e Donacioneve të Përgjigjes së COVID-it të Komunitetit të UNMIK-ut

Dita 3 e Komunitetit të UNMIK-ut për COVID Donacionet e Përgjigjes: Ushqim, pako higjienike - dhe disa printera 3D!

Lexo më shumë
97106141_10157931150367798_4844568319266652160_o.jpg

Dita 4 e nxitjes së donacionit të UNMIK-ut merr edhe 9 komuna

Dita e 4 e ndihmës për dhurimin e UNMIK-ut merr edhe 9 komuna - ushqim, higjienë dhe disa printerë 3D!

Lexo më shumë
97227410_10157924732242798_4150680146023546880_o.jpg

Donacionet e përgjigjes COVID të komunitetit të UNMIK-ut

UNMIK përfundoi ditën e dytë të donacionit për dhurimin e tij, duke shpërndarë pako ushqimore dhe higjiene për katër komuna të reja.

Lexo më shumë
73311892_10157311725692798_2707602341799919616_n.jpg

PSSP Zahir Tanin bën thirrje për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë në kontekstin COVID-19

Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm dhe Shefi i UNMIK-ut, Zahir Tanin, urgjentisht u bën thirrje të gjitha institucioneve të Kosovës dhe palëve të involvuara, të mbështesin të drejtat e njeriut në luftën kundër COVID-19.

Lexo më shumë
93272864_1365638916977510_5724755483567325184_n222.jpg

Donacionet: Qendra e Inovacionit në Mitrovicë dhe UNMIK

Qendra e Inovacionit në Mitrovicë dhe UNMIK dhuruan mbi 400 vizorë, të gatshëm për iniciativa të reja.

Lexo më shumë
92-Jeta Xhara_QC.png

Sfidat e përfshirjes së komunitetit në debate

Duke prodhuar dhe transmetuar tetë debate, BIRN arriti të ndërtojë dhe të krijojë një shembull të mirë të debateve të hapura, të cilat u pasuan nga të gjithë qytetarët e Kosovës.

Lexo më shumë
corona.jpg

Grupi për Siguri dhe Barazi Gjinore bën thirrje për parandalimin e dhunës në familje në kohë të pandemisë COVID-19

Në këtë kohë të pandemisë globale COVID-19, shtëpia supozohet të jetë vendi më i sigurt për të gjithë. Sidoqoftë, për njerëzit që përjetojnë dhunë në baza gjinore përfshirë dhunën në familje, distancimi shoqëror mund të nënkuptojë të jesh i bllokuar brenda me një abuzues.

Lexo më shumë
92850967_1365645506976851_1677384801549549568_o.jpg

LINK ka dhuruar më shumë se 100 vizore mbrojtëse

Local Initiative LINK ka dhuruar më shumë se 100 maska mbrojtëse për mjekët dhe stafin mjekësor në Mitrovicën e Veriut, Mitrovicën e Jugut, Zveçan dhe Zubin Potok gjatë javës së kaluar.

Lexo më shumë
Capturejjj.PNG

Emisioni Jeta në Kosovë

Mbrëmjen e kaluar programi Emisioni Jeta në Kosovë i cili priti sipërmarrës dhe vullnetarë nga e gjithë Kosova, për të ndarë histori për ato që kanë bërë për të ndihmuar.

Lexo më shumë
97389087_1388839177990817_1041571720089042944_o.jpg

Mitrovica Innovation Centre vazhdon të dhurojë vizore!

Gjatë dy muajve që lamë pas ne kemi punuar dhe dhuruar mbi 400 maska mbrojtëse për mjekët dhe institucionet e kujdesit shëndetësor.

Lexo më shumë
98467928_10157934477992798_5770559424288522240_o.jpg

Dita e pestë dhe e fundit e shpërndarjes së ushqimit dhe higjenës kërkon në shtatë komuna të tjera

Dita e pestë dhe e fundit e shpërndarjes së ushqimit dhe higjenës kërkon në shtatë komuna të tjera - PPE dhe pajisjet teknologjike që do të vijnë!

Lexo më shumë
Violeta O.PNG

OpisMEDIjavanje me Violeta Oroši

OpisMEDIJavanje: Informacion i pakontrolluar ose gjysmë e vërtetë mund të çojë në pasoja të mëdha.

Lexo më shumë
news__15815847024.jpg

Konferenca "Statusi i gjyqësorit dhe praktikës juridike në Kosovë"

Konferenca "Gjendja e gjyqësorit dhe praktikës juridike në Kosovë" më 19.02.2020 në IBCM Veri në ora 13.

Lexo më shumë
87055818_1456870267827337_274543470725562368_o.jpg

Thirrni për NVM nga veriu i Kosovës

Shoqata e Grave Sabor shpall një ftesë për NVM-të nga veriu i Kosovës.

Lexo më shumë
68-Zahir-Tanin_QC.png

Për të Ardhmen që Duam, një axhendë që premton

Për të ardhmen që e duam, le të ndërtojmë së bashku mirëbesimin që na nevojitet.

Lexo më shumë
Platform Wheel Graphic.png

Të rinjtë mund ta ndërtojnë të ardhmen në mirëbesim

Drejtori Ekzekutiv i OJQ-së, Iniciativa Lokale LINK, Marko Rakic, shprehu mirënjohjen e tij për faktin që është pjesë e një grupi të njerëzve të përzgjedhur, puna e të cilëve shton përpjekjet për procesin e pajtimit.

Lexo më shumë
91250326_543117553011766_1997914375444234240_n.png

VocUp ofron ndihmë falas për institucionet shëndetësore në Kosovë

VocUp ofron ndihmë falas për institucionet shëndetësore në Kosovë për t'i përkthyer dhe për t'i redakutar në gjuhët zyrtare ato dokumente që kanë për qëllim të informojnë qytëtarët për masat kundër sëmundjes infektive.

Lexo më shumë
Capture1111.PNG

OpisMEDIJavanje

OpisMEDIJavanje - Një udhëzues për lajmet që lëshoni në botën tuaj!

Lexo më shumë
covid19humanrights_0.jpg

Udhëzimet për COVID-19

Është koha për solidaritet dhe bashkëpunim për ta ndalur virusin dhe për të zvogëluar efektet, shpesh të paparashikuara, të masave të caktuarapër të ndaluar përhapjen e COVID-19.

Lexo më shumë
80087093_1185286488344353_4317391595130322944_n.png

Meat in the Middle

Në një fshat të vogël në periferi të Klinës në vitin 2016, gjashtë gra shqiptare dhe gjashtë gra serbe kanë hapur fabrikën për përpunimin e mishit ,,Eva".

Lexo më shumë
Screenshot (116)-800x600.png

Fëmijët e Zotit

Lexo më shumë
WxgePFJHTNAQRBuP3g5hoM.jpg

Grupi për Siguri dhe Barazi Gjinore (SGG) i kërkon qeverisë të marrë masa për të adresuar efektet ekonomike të pandemisë COVID19

Grupi për Siguri dhe Barazi Gjinore (SGG) i kërkon qeverisë të marrë masa për të adresuar efektet ekonomike të pandemisë COVID-19 tek gratë dhe vajzat.

Lexo më shumë
unmik.PNG

Shoqërimi në distancë

Shikoni videon për shoqërimin në një distancë!

Lexo më shumë
Capture.PNG

Thirrje për video: A mundeni JU ta shpëtoni botën?

Pra, pyetja është: CILAT TRI GJËRA MUND TA SHPËTOJNË BOTËN?

Lexo më shumë
100082118_1399617563579645_2832687350125953024_o.png

Mitrovica OnlineHackaton 1st Edition

Qëllimi i këtij hackathon është puna e përbashkët për 48 orë në mënyrë që të krijohen zgjidhje të përgjegjshme shoqërore dhe / ose inovative që do të kontribuojnë në përmirësimin e të kuptuarit ose zgjidhjen e problemeve.

Lexo më shumë
Tamara S.PNG

OpisMEDIJavanje me Tamara Skrozza

OpisMEDIJavanje – Një udhëzues për lajmet që lëshoni në botën tuaj!

Lexo më shumë
Senka.PNG

OpisMEDIJavanje me Senka Vlatković

OpisMEDIJavanje: Jo nga gjyshe, jo nga xhaxhallarët, vetëm në interes të së vërtetës!

Lexo më shumë
Darko.PNG

OpisMEDIjavanje me Darko Dimitrijević

OpisMEDIJavanje: Media e pakicave në Kosovë është e rëndësishme, por financiarisht e ndjeshme.

Lexo më shumë
Marija.PNG

OpisMEDIJavanje me Marija Vučić

OpisMEDIJavanje: Lajmet e rreme zakonisht qëndrojnë në titujt.

Lexo më shumë
Andjelka.PNG

OpisMEDIjavanje me Anđelka Ćup

OpisMEDIJavanje: Gazetarët serbë në Kosovë perceptohen si armiq dhe të parëndësishëm.

Lexo më shumë
Doruntina.PNG

OpisMEDIJavanje me Doruntina Baliu

OpisMEDIJavanje: Gazetarët e rinj rrallë kanë mundësi të punojnë në redaksitë profesionale.

Lexo më shumë
Sanja S.PNG

OpisMEDIJavanje me Sanja Sovrlić

OpisMEDIJavanje: Ju keni të drejtë të dini se çfarë po bëjnë institucionet.

Lexo më shumë
Branko.PNG

OpisMEDIJavanje me Branko Čečen

OpisMEDIJavanje: Mendoni se nga kanë marrë paratë nga media.

Lexo më shumë