YOUTH

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 Festivali i Rinisë së Kosovës E përfunduar 2018-06-01 2018-07-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
2 Promovimi i pozitës së të rinjve në dritën e Marrëveshjeve të Brukselit E përfunduar 2019-07-01 2019-11-01 NGO Synergy KFOS #YOUTH
3 Agjendë e avancuar e axhendës Rinore, Paqe dhe Siguri në Kosovë - Asambleja e tretë e Kombeve të Bashkuara për Rinjtë në Kosovë E përfunduar 2019-04-20 2019-06-24 IOM UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit #YOUTH
4 Në duart tuaja: Forcimi i përfshirjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse lokale E përfunduar 2019-03-18 2019-06-28 UNMIK Center for Cultural Diversity and Minority Development #YOUTH
5 Organizimi i Asamblesë së Dytë të Asamblesë Rinore të KB në Kosovë E përfunduar 2018-03-01 2018-06-01 UNDP UNMIK UN Women United Youth Task Force UNICEF OSCE #YOUTH
6 Transparenca e të Rinjve E përfunduar 2018-09-01 2019-01-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
7 Up to Youth Po vazhdon 2019-04-01 2024-04-01 USAID Global Communities #YOUTH
8 Nxitja e pjesëmarrjes së të rinjve në proceset politike E përfunduar D4D NED #YOUTH
9 Akademia e Forumit Rinor E përfunduar 2019-09-24 2019-09-29 OSCE #YOUTH #HUMAN RIGHTS
10 Projekti i Arteve pamore ndër-komunitare E përfunduar 2019-06-01 2019-07-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
11 Punëtorët e të rinjve për të rinjtë E përfunduar 2019-01-09 2020-02-28 KCSF Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Kërkime (SIT) #YOUTH
12 Menaxhimi i mediave sociale - një alternative alternative për rininë kosovare Po vazhdon 2019-07-01 2020-07-01 USAID ATRC Center for Advanced Studies – FIT #YOUTH
13 Forcimi i demokratizimit në Kosovë përmes iniciativave rinore për ndërtimin e paqes E përfunduar 2020-01-06 2020-01-15 UNMIK #YOUTH
14 Katër kënde të Kosovës: Ndërtimi i besimit përmes të mësuarit ndërkulturor E përfunduar 2018-06-26 2018-06-30 UNMIK NGO Raise Your Hand for Help #YOUTH
15 Kosova ime në një e shtënë E përfunduar 2018-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
16 Krijuesit e rinj të ndryshimit: Lokalizimi i UNSCR2250 në Kosovë E përfunduar 2019-02-14 2019-06-28 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
17 Nën një Qiell E përfunduar 2019-09-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Klubi i Astronomisë së Kosovës #YOUTH
18 Rinia BRE! Eko-kamp për ndërtimin e paqes mjedisore dhe ndryshimin e klimës Po vazhdon 2019-09-01 2020-06-01 UNMIK GAIA Kosovo #YOUTH
19 Rruga për karrierë rinore IT-YCIP E përfunduar 2018-01-02 2019-12-31 RIT Kosovo KCSF #YOUTH
20 Dizajnimi i së Ardhmes Po vazhdon 2019-10-01 2020-05-30 UNDP NGO 4Life #YOUTH
21 Diversiteti në veprim - Për rininë, nga rinia E përfunduar 2019-01-01 2019-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo TOKA #YOUTH
22 Konferencë RINI - Perspektiva e të Rinjve mbi Ardhmërinë e Kosovës E përfunduar 2019-07-05 EULEX #YOUTH
23 Promovimi i pjesëmarrjes së të rinjve në institucionet publike E përfunduar NED Democracy Plus #YOUTH
24 Qendra e Inovacionit e Mitrovicës Po vazhdon 2019-01-01 UNMIK NGO LINK #YOUTH
25 Rinia për ndryshime Po vazhdon 2019-07-01 2020-07-01 USAID ATRC ANIBAR #YOUTH
26 Partneriteti i fuqisë punëtore në sektorin e veshjeve Po vazhdon 2018-02-01 2022-02-01 USAID Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale Kosovo Apparel Marketing Association #YOUTH
27 Podium Po vazhdon UNICEF Innovations Lab Kosovo #YOUTH
28 Techstitution Po vazhdon UNICEF Innovations Lab Kosovo #YOUTH
29 StartUP: Social Venture Workshop Po vazhdon UNICEF Innovations Lab Kosovo #YOUTH
30 Rinia, Punësimi dhe Aftësitë në Kosovë E gjyshmëpërfunduar 2017-02-01 2020-02-01 GIZ Kosovo Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit #YOUTH
31 "E.E.E." Fuqizimi i Barazisë Etnike E përfunduar 2018-07-01 2018-09-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
32 JO do të thotë JO E përfunduar 2018-08-01 2018-12-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
33 Së bashku mundemi E përfunduar 2019-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
34 Fuqizimi i grave në biznes E përfunduar UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
35 Vaksina kundër fjalimit të urrejtjes në media E përfunduar 2020-01-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
36 AktRural (RuralAct) - aktivizëm rinor në zonat rurale të Kosovës E përfunduar 2018-01-02 2019-11-30 KCSF EC Ma Ndryshe #YOUTH
37 Shërbimi i Edukimit Rinor - YES E gjyshmëpërfunduar 2019-01-09 2020-03-31 KCSF Center for the Right of Minority Communities #YOUTH
38 Përparimi i punësimit të të rinjve në komunitetet Ashkali, Egjiptian dhe Romë Po vazhdon 2019-01-10 2020-05-31 KCSF BRAN – Bashkimi Rinor E Ardhmja E Ndritur #YOUTH
39 Të Rinjtë për Drejtësi Po vazhdon US Embassy YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
40 Nxitja e zhvillimit dhe punësimit të të rinjve përmes një akademie ndër-kufitare të sipërmarrjes dixhitale (Y.D.E.A.) në Lezhë dhe Prizren Po vazhdon 2018-03-15 2020-07-14 ECMI Kosovo #YOUTH
41 Rinia në veprim - Parandalimi dhe kundërveprimi i ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë E përfunduar Ambasada e Hollandës KCSS #YOUTH
42 Inovatorët e Rinisë për Zhvillim Po vazhdon 2019-10-01 2020-05-31 UNDP Public Organization for Local Initiatives and Supports #YOUTH
43 Promovimi i debateve të hapura dhe vlerave demokratike tek të rinjtë E përfunduar NED NGO Kosovo Glocal #YOUTH
44 Promovimi i Angazhimit Qytetar dhe të Drejtave të Njeriut përmes Filmit E përfunduar NED DokuFest #YOUTH
45 Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë Po vazhdon 2019-01-01 2020-06-01 UNDP #YOUTH
46 Fuqizimi i Rinisë për një të ardhme të begatë dhe të qëndrueshme në Kosovë Po vazhdon 2019-01-01 2020-06-01 UNDP #YOUTH
47 Ne qëndrojmë për fëmijë - duke transformuar të ardhmen E përfunduar 2018-12-01 2019-06-01 EU NGO Domovik #YOUTH
48 Bashkëpunimi kulturor E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK NGO YCC #YOUTH
49 Forcimi i kapaciteteve të rinisë nga komunat e zgjedhura për të identifikuar praktikat diskriminuese dhe propozimin e veprimeve të duhura përmirësuese, duke sfiduar narrativat ekzistuese përmes edukimit për të drejtat e njeriut në veri të Kosovës: Fuqizimi i të rinjve për t'u bërë mbrojtës të të drejtave të njeriut në komunitetet e tyre E përfunduar UNMIK NGO Synergy NGO PEN Shkollat e mesme #YOUTH
50 Trajnime edukative për të rinjtë E përfunduar UNMIK NGO Synergy NGO PEN #YOUTH
51 Ndërtimi i komuniteteve të forta dhe elastike në Mitrovicë Po vazhdon 2018-01-01 2021-01-01 CBM NGO Mundesia NGO Open Data Kosovo #YOUTH
52 Vepro në vend - Le të dëgjohet zëri yt! E përfunduar 2018-06-01 2018-11-30 UNDP Radio Mitrovica Sever #YOUTH
53 Menaxhoni të ardhmen - Mësoni Aftësitë, Punoni veten Po vazhdon GIZ Kosovo NGO LINK #YOUTH
54 Ndërgjegjësimi i rritur i të rinjve Romë, Ashkali dhe Egjiptian për Mekanizmat Ligjorë kundër Dhunës në bazë Gjinore dhe parandalimi i fenomeneve të GBV E përfunduar 2018-04-01 2019-10-01 USAID ATRC RROGRAEK #GENDER EQUALITY
55 Pas mbështetjes shkollore për adoleshentë Po vazhdon 2017-06-01 2022-06-01 USAID Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) #YOUTH
56 Junior Geeks Po vazhdon InnovationCentreKosovo US Embassy #YOUTH
57 Njihni të drejtat tuaja Po vazhdon UNICEF Innovations Lab Kosovo Institucioni i Avokatit të Popullit #YOUTH #HUMAN RIGHTS
58 Mbështetja e U-Report për promovimin dhe aktivitetet e afërta të Kosovës E përfunduar 2018-12-01 2019-05-01 NGO Domovik UNICEF #YOUTH
59 Rinia për ndryshime sociale Po vazhdon 2019-05-01 2020-07-01 NGO Domovik UNICEF #YOUTH
60 Programi i Ndihmës për Ndërmjetësimin e të Miturve E përfunduar 2018-02-01 2019-06-01 NGO Domovik UNICEF #YOUTH #HUMAN RIGHTS
61 Përmirësimi i punësimit të të rinjve në fazën II të Kosovës Po vazhdon 2017-01-01 2020-12-31 HELVETAS The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) Managing Development Associates #YOUTH
62 Mbështetje për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale për zbatimin efektiv dhe efektiv të masave aktive të tregut të punës Po vazhdon EU Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale #GENDER EQUALITY #YOUTH
63 Dialogu i Shoqërisë së Kosovës: Seritë e debateve në bashkinë e qytetit E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK BIRN #GENDER EQUALITY #YOUTH #HUMAN RIGHTS
64 Së bashku për të Ardhmen E përfunduar NGO Center for Human Resources Development Slovak Aid in Kosovo #YOUTH
65 Ndërtimi i kapaciteteve profesionale të të rinjve në sektorin e bujqësisë E përfunduar 2018-03-01 2019-12-31 KCSF Initiative for Agricultural Development of Kosovo - IADK #YOUTH
66 INFRARED E gjyshmëpërfunduar 2019-01-09 2020-03-30 KCSF Shtatëmbëdhjetë #YOUTH
67 Fuqizimi i të rinjve në vendimmarrje dhe proceset e vendim-marrjes E përfunduar 2019-01-09 2020-02-28 KCSF Human Rights Radio Network - HRN #YOUTH
68 Shkolla Alternative për të Drejtat e Njeriut E përfunduar 2019-10-01 2019-11-01 YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
69 Qendra e Inovacionit për Teknologjinë e Informacionit E përfunduar UNDP Shoqata Rinore për të Drejtat e Njeriut #YOUTH
70 Fondi i Shoqërisë Civile - Catalytic Po vazhdon NGO Fodem UN Habitat NGO YCC NGO Santa Maria #GENDER EQUALITY
71 Përkrarje e vazhdueshme - Vullnetarizmi Po vazhdon UNHCR #YOUTH
72 Parandalimi/luftimi i ekstremizmit te dhunshem E përfunduar 2017-01-01 IOM #YOUTH
73 Zhvillimi i Integruar Territorial 2 E përfunduar 2017-01-01 2020-01-01 UNDP #HUMAN RIGHTS
74 Active Labour Market Programmes 2 Po vazhdon 2014-01-01 2021-01-01 UNDP #YOUTH #HUMAN RIGHTS
75 Programet Aktive të Tregut të Punës 2 Po vazhdon 2014-01-01 2021-01-01 UNDP #YOUTH #HUMAN RIGHTS
76 Nxitja e një kulture demokratike të shkollave si dhe llojllojshmerisë në shkolla E përfunduar EU Keshilli i Europes #YOUTH
77 Fëmijët në proceset e vendimmarrjes - Ndryshimi sot dhe nesër E përfunduar 2019-01-01 2019-12-01 NGO Domovik Save The Children Kosovo #YOUTH
78 Shkollë e re për media Po vazhdon 2018-04-01 2023-04-01 NDI #YOUTH
79 Shkolla e Re për Media Po vazhdon 2018-04-01 2023-04-01 NDI #YOUTH
80 Parandalimi / luftimi i ekstremizmit të dhunshëm E përfunduar 2017-01-01 IOM #YOUTH
81 Forumi I Kombeve të Bashkuara për ndërtimin e besimit në Kosovë- duke ecur përpara E përfunduar UNMIK
82 Mbështetje për Gjykatat Themelore dhe Prokurorinë Themelore të Kosovës për të adresuar lëndët e konsiderueshme të pazgjidhura E përfunduar UNMIK Gjykata Themelore Mitrovicë NGO ACDC UNOPS Instituti Kosovari Drejtësisë Gjykata Themelore Prishtinë #YOUTH
83 Respektimi I Llojllojshmerisë, Jetesa Paqësore E përfunduar 2019-01-10 2019-05-10 UNMIK NGO YCC #YOUTH
84 Krijimi i Croissant multi-etnik dhe Kuzhina Pastiçerie në Istog / Istok E përfunduar UNMIK NGO-Vision 02 #YOUTH
85 Let’s do it Peja E përfunduar UNICEF Let’s do it Peja Regional Environmental Center #YOUTH
86 Global Enterpreneurship Week in Kosovo E përfunduar 2019-11-18 2019-11-24 Ambasada Suedeze GIZ Kosovo InnovationCentreKosovo Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë #YOUTH
87 Përmirësimi i përfshirjes së të diplomuarve nga komunitete jo-shumicë në administratën qendrore dhe lokale në Kosovë E përfunduar NGO CPT German Embassy #YOUTH
88 UPShift-Social Impact Workshop E përfunduar UNICEF Rrjeti CSR i Kosovës IPKO Foundation #YOUTH
89 Akademia e lidershipit - Fuqizimi i grave dhe vajzave për proceset e vendimmarrjes Po vazhdon GIZ Kosovo Forumi për Udhëheqje dhe Diplomaci #GENDER EQUALITY #YOUTH
90 ARTivizëm - Lidhja e Komuniteteve përmes Kulturës dhe Artit Po vazhdon Futja Ngjyre NGO LINK KFOS #YOUTH
91 Promovimi dhe pilotimi i arsimit të dyfishtë E përfunduar NGO LINK HELVETAS #YOUTH
92 Edukimi Profesional dhe Punësimi në lidhje me Aftësinë e Kufizuar në Kosovë Po vazhdon 2019-07-01 2020-07-01 USAID ATRC Sindromi Down Kosova #YOUTH
93 Programi Transformues i Udhëheqjes (TLP) Po vazhdon 2016-05-01 2020-05-01 USAID Leadership and Growth Council #YOUTH
94 Mendoni: Punëtoria e shkrimit kritik të mediave kritike E përfunduar UNICEF NGO PEN Innovations Lab Kosovo #YOUTH
95 Generation Unlimited Po vazhdon UNICEF #YOUTH
96 Platforma e Vullnetarëve të Kosovës E përfunduar UNICEF NGO PEN Innovations Lab Kosovo Austrian Development Cooperation #YOUTH
97 HERAS - Arsimi i Lartë, Kërkimi dhe Shkenca e Aplikuar E përfunduar 2017-01-01 2019-01-01 Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Austrian Development Cooperation #YOUTH
98 Parku i Inovacionit dhe Trajnimit (ITP), Prizren Po vazhdon 2019-01-01 2022-01-01 GIZ Kosovo Ministria e Financave #YOUTH
99 Mbështetje për Fakultetin Juridik E përfunduar CBM Royal Embassy of Norway in Kosovo #YOUTH #HUMAN RIGHTS
100 Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve E përfunduar 2017-03-31 2019-09-30 EU Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) #YOUTH
101 Ndërgjegjësimi i fëmijëve në shkollë për rëndësinë e ruajtjes së mjedisit dhe riciklimin E përfunduar 2019-08-20 2019-11-30 UNMIK NGO Sjaj Sunca #YOUTH
102 Qendra e Inkubatorit-Punësimit dhe Punësimit Epik Po vazhdon 2018-09-27 2020-03-30 EU Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale #GENDER EQUALITY #YOUTH
103 Fuqizimi i Rinisë dhe Gratë drejt Punësimit Po vazhdon EU Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale Caritas Kosova #GENDER EQUALITY
104 Programi për hyrje në mikro-bursë angleze Po vazhdon 2018-01-09 2020-08-31 CBM US Embassy #YOUTH
105 Prishja e barrierave të komunikimit ndërmjet serbëve të Kosovës dhe shqiptarëve të Kosovës E përfunduar US Embassy NGO Center for Human Resources Development #YOUTH
106 Lidhja e Veriut dhe Jugut-Forcimi i Lidhjeve Tona E përfunduar NGO Center for Human Resources Development Komuna e Mitrovicës së Veriut #YOUTH
107 Social Act E përfunduar 2018-03-01 2019-06-30 KCSF NGO PEN #YOUTH
108 Arsimi për punësim - E-Squared E përfunduar 2018-01-02 2019-12-31 KCSF IPKO Foundation #YOUTH
109 Merrni gjërat në duart tuaja E përfunduar 2019-01-09 2020-02-29 KCSF VKBIK #YOUTH
110 Le të shpëtojmë të ardhmen e fëmijëve tanë Po vazhdon 2020-01-12 2020-07-16 NGO ACDC Balkan Green Foundation
111 Integrimi i komunitetit përtej barrierave në Mitrovicë Po vazhdon 2020-01-11 2020-04-30 NGO ACDC KFOS
112 Gjykime të Simuluara E përfunduar 2020-03-20 US Embassy YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
113 Nxitja e një sektori të sigurisë gjithëpërfshirëse dhe rezistente në Kosovë E përfunduar 2019-10-01 2020-02-01 Kanadez për Iniciativa Lokale KCSS #GENDER EQUALITY
114 Making Sense Po vazhdon EU NGO PEN #YOUTH
115 Përmirësimi i përfshirjes së të diplomuarve nga komunitete jo-shumicë në administratën qendrore dhe lokale në Kosovë - Faza 2 Po vazhdon 2020-04-01 2021-06-30 NGO CPT German Embassy #YOUTH
116 Fuqizimi i vajzave përmes veprimtarive sportive E përfunduar 2019-10-01 2020-04-01 UNDP NGO Sokolica #YOUTH
117 Ndikimi negativ i mjedisit njerëzor E përfunduar 2019-10-01 2020-04-01 UNDP NGO Ecologica #YOUTH
118 Vetë-Punësim të Përmirësuar dhe Mundësi Punësimi në Viti Po vazhdon 2019-10-01 2020-06-01 UNDP Kosova Women for Women #YOUTH
119 Edukimi joformal për trajtimin e së kaluarës Po vazhdon 2011-01-01 HLC #YOUTH #HUMAN RIGHTS
120 BONEVET - Arsimi pa pengesa Po vazhdon 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo NGO BONEVET #YOUTH
121 Qendrat e të mësuarit shtegun për përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian Po vazhdon 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo Balkan Sunflowers Kosova #HUMAN RIGHTS
122 Vajzat në TIK 2020 E përfunduar IPKO Foundation A.U.K - Training and Development Institute #YOUTH
123 Mundësitë e reja Ekonomike për Kosovën Veriore Po vazhdon 2019-03-31 2020-09-30 USAID Qendra e Kosovës për Mbështetje të Biznesit #YOUTH
124 Flying over Differences E përfunduar 2019-05-28 2019-07-16 OSCE #YOUTH
125 WOmentorship for Dialogue programme E përfunduar 2019-09-27 2019-09-29 OSCE #GENDER EQUALITY #YOUTH
126 Promovimi i punësimit në sektorin privat (PPSE) Po vazhdon 2017-01-01 2021-12-31 Swisscontact Riinvest
127 S4RE: Aftësi për Punësim Rural E përfunduar 2013-01-01 2018-01-01 HELVETAS

Historitë e juaja

yihr.jpg

Punëtoria “Youth Remembers Initiative”

Thirrje për aplikim: Punëtoria “Youth Remembers Initiative”.

Lexo më shumë
81798233_488143771841520_8795782010741194752_o4444.jpg

Task Forca e Rinisë së Bashkuar po kërkon Koordinatorë.

Thirrni për koordinatorët lokalë për një projekt mbi pjesëmarrjen gjithëpërfshirëse të të rinjve në qeverisjen lokale.

Lexo më shumë
YPC2018.png

Thirrje për Pjesëmarrës: Kampi Rinor i Paqes 2020

Kampi Rinor i Paqës angazhon të rinj dhe organizata rinore nga rajonet e prekura nga konflikti në aktivitete dialogu dhe transformimi të konflikteve.

Lexo më shumë
download222.png

Rinia globale e sondazhit & COVID-19

Një studim global mbi ndikimin e pandemisë COVID-19 në të drejtat e të rinjve, me fokus punësimin dhe arsimin.

Lexo më shumë
99123319_2998258740210079_6846212229562368_o.jpg

Regjistrimi online është hapur

Qendra Rinore Diakonie shpall të hapur aplikimin për kandidatë në trajnimin Online për Gitar me mundësi vazhdimi në Qendrën Rionere Diakonie.

Lexo më shumë
100798565_1579274182236876_5056829618829393920_n.png

Aktiviteti i Dialogut Rinor të Kosovës

YIHR KS fton të gjithë të rinjtë/rejat nga komuniteti serb dhe shqiptar në Kosovë të moshës 16 - 30 vjeç të bëhen pjesë e Programit për Shkëmbime Rinore.

Lexo më shumë
download 22.png

KCSF: Thirrje për projekt - propozime

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) hap thirrjen për aplikim për projekt-propozime për përkrahjen e Integrimit social të të rinjve.

Lexo më shumë
84673206_509144159741481_7618246864604758016_n.jpg

V.A.H.S - Kurs trajnimi

Vaksinë kundër gjuhës së urrejtjes Kurs trajnimi!

Lexo më shumë
93259529_1541270062703955_8559978294622027776_o.png

YIHR: Ne po kërkojmë Facilitator

YIHR KS është në kërkim të një Lehtësuesi për Programin e tyre të Shkëmbimit të Rinisë.

Lexo më shumë
455555.png

Youth Voice Matters

Sondazhi është i hapur për të gjithë të rinjtë e Ballkanit Perëndimor.

Lexo më shumë
survey-time1.jpg

Vlersimi i Moduleve Rinore

Vlersimi i Moduleve Rinore të UNICEF-it 2016-2020.

Lexo më shumë
Hiring-cover-1024x64044444444.png

Puna me RYCO: Koordinatorët e projektit

Zyra Rajonale e Bashkëpunimit Rinor është në kërkim të dy kolegëve të rinj!

Lexo më shumë
training.jpg

Nxito! Regjistrimet jane te hapura

Qendra Rinore Diakonie shpall të hapur aplikimin për kandidatë në trajnimet që organizohen në qendër.

Lexo më shumë
86811064_128055098728727_7988686720142934016_o.jpg

Voto videon tënde të preferuar

Votoni dorëzimin tuaj të preferuar të videos me një pëlqim!

Lexo më shumë
68-Zahir-Tanin_QC.png

Për të Ardhmen që Duam, një axhendë që premton

Për të ardhmen që e duam, le të ndërtojmë së bashku mirëbesimin që na nevojitet.

Lexo më shumë
88270187_522629885059575_667072347362033664_n.jpg

Bëni Zërin Tuaj Të Ndëgjoni

A jeni gati për një perspektivë të re?

Lexo më shumë
84703720_2765571770152844_7001348393914073088_n4444444444444.png

Rrjeti Rinor për Demokraci Evropiane

Ata janë të lumtur të njoftojnë se thirrja për anëtarët e Rrjetit Rinor të Demokracisë Evropiane tani është e hapur!

Lexo më shumë
download444.png

GIZ: Thirrje e hapur

GIZ fton të gjitha kompanitë e interesuara të aplikojnë për trajnimin “Diversiteti dhe Gjithëpërfshirja në Vendin e Punës”.

Lexo më shumë
84957666_1483123951851900_3121662714124959744_o4444444.jpg

YIHR: Jemi ende në kërkim të një eksperti/e

YIHR: Jemi ende në kërkim të një eksperti/e për modifikimin e programit për edukim ligjor për të rinj të zhvilluar.

Lexo më shumë
yihr.png

Ata po kërkojnë një praktikant!

Nisma Rinore për të Drejtat e Njeriut është duke kërkuar një praktikant!

Lexo më shumë
YIHR.png

YIHR: Thirrje e Hapur

Ftesë për trajnime njëjavore për OJQ-të.

Lexo më shumë
foto1.jpg

MKRS nënshkruan memorandum me komunën e Kaçanikut

Ministrja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Vlora Dumoshi dhe Kryetari i Komunës së Kaçanikut, Besim Ilazi, kanë nënshkruar memorandum bashkëpunimi për mbështetje financiare.

Lexo më shumë
Elion-speaking111.jpg

Misioni i vështirë i gazetarisë në ndërtimin e paqes

Gjendja komplekse e ndërtimit të paqes reflektohet në media.

Lexo më shumë
Capture.PNG

Emisioni Jeta në Kosovë: Rinia në Kosovë

Një shfaqje për jetën në Kosovë, debat mbi perspektivën e rinisë dhe punësimin e tyre në Kosovë.

Lexo më shumë
apostolova.jpg

Vizioni im për Kosovën: shtëpi e evropianëve të rinj

Op-Ed nga Nataliya Apostolova, Shefe e Zyrës së BE-së në Kosovë/Përfaqësuese e Posaçme e BE-së e publikuar në të përditshmen Zëri

Lexo më shumë
79675089_3492445740795607_5380716912256745472_o.jpg

Eksploro Mitrovicën

Ka iniciuar kontaktet e ka lehtësuar dialogun në mes të rinjve nga Mitrovica e jugut dhe Mitrovica e veriut.

Lexo më shumë
bf (1).jpg

Ben Franklin Program Veror Transatlantik

Thatshtë koha e vitit, koha për të paraqitur një kërkesë Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship (BFTF)

Lexo më shumë
UN.PNG

Asamble Rinore e KB

Asambleja Rinore e KB mblodhi rreth 200 të rinj nga të gjitha komunitetet.

Lexo më shumë
Capture.PNG

Muzika lidhet: Paqja në Terren

"Artet janë vendi më i fuqishëm ku njerëzit me të vërtetë mund të bëjnë paqe në tokë."

Lexo më shumë
555555555555555.png

Punoni me RYCO

RYCO: Punoni me ne!

Lexo më shumë
87781264_1495916650572630_6100747460508909568_n.png

Gjykimet e simuluara

Thirrje për aplikim: "Gjykimet e simuluara".

Lexo më shumë
cccccccccc.png

Puna me RYCO: Menaxher i Programit

BALLKANET PERNDORE - Zyra Rajonale e Bashkëpunimit Rinor është në kërkim të një kolegu të ri!

Lexo më shumë
89504319_136145467919602_643629724370731008_o.png

Bëhu ndryshimi që dëshiron ta shohësh në botë!

Ndryshimi që dëshirojmë ta sjellim në vendin tonë, fillon nga forma e të menduarit që kemi.

Lexo më shumë
corona.jpg

Grupi për Siguri dhe Barazi Gjinore bën thirrje për parandalimin e dhunës në familje në kohë të pandemisë COVID-19

Në këtë kohë të pandemisë globale COVID-19, shtëpia supozohet të jetë vendi më i sigurt për të gjithë. Sidoqoftë, për njerëzit që përjetojnë dhunë në baza gjinore përfshirë dhunën në familje, distancimi shoqëror mund të nënkuptojë të jesh i bllokuar brenda me një abuzues.

Lexo më shumë
92358122_1533828483448113_3707606002598674432_n.png

Thirrje për pjesëmarrës - Trajnim mbi tregimin

Nëse jeni duke pyetur veten se si mund ta bëni qëndrimin tuaj në shtëpi gjatë këtyre kohërave të vështira më argëtuese dhe produktive, YIHR ka një zgjidhje për ju.

Lexo më shumë
safe_image5555.png

Punoni me RYCO & UNDP

UNDP Albania po kërkon të angazhojë një ekspert ndërkombëtar që do të mbështesë RYCO në hartimin e një politike të burimeve njerëzore.

Lexo më shumë
94030345_6194340454601_7521230872012390400_n.jpg

Band Camp Ruanda

Emir Hasani, Drejtor i Shkollës Shkëmbore në Mitrovicë në Kosovë, vizitoi Ruandën për të udhëhequr një Band Javor të Bandit, duke punuar së bashku me tre trajnerët Rwandan MWB.

Lexo më shumë
safe_image2222222.png

Punoni me RYCO

Puna me RYCO: Zyrtar për Komunikim dhe Dukshmëri të Projektit

Lexo më shumë
foto11111.jpg

Kosova së shpejti me Qendrën Nacionale të Xhudos

Kosova po bëhet me Qendrën Nacionale të Xhudos. Këtë do ta mundësojë memorandumi i bashkëpunimit.

Lexo më shumë
FAA-NORAD-Cover-1024x640.png

Punoni me RYCO

Puna me RYCO: Asistent për Financat dhe Administratën

Lexo më shumë
foto1.jpg

Lejohet zhvillimi i garave të futbollit në Kosovë

Ministrja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Vlora Dumoshi, ka zhvilluar një takim me krerët e Federatës së Futbollit të Kosovës.

Lexo më shumë
99418354_2995923513776935_6267629999637921792_o.jpg

Puna e Voulnteer në Itali

A doni t’i bashkoni ata për punë voulnteer në Itali? Apliko tani!

Lexo më shumë
bbc.jpg

Vajza adoleshente e Kosovës në çatinë e botës

Një nga pushtuesit më të rinj të shtatë majave më të larta të botës jeton vetëm disa qindra kilometra larg Beogradit - në Pejë, Kosovë.

Lexo më shumë
Cover-srednja-velicina.jpg

Shkolla Muzikore mban lëkundje të ndara në Mitrovicë

Mitrovica mund të jetë famëkeqe për ndarjet e saj etnike - por Shkolla lokale Rock po bashkon të rinjtë nga të dy anët e qytetit për një pasion të përbashkët.

Lexo më shumë
83696115_823789484756702_5857604989605642240_o1111.jpg

Komunitetet nga Mitrovica e Jugut në proceset e planifikimit të zgjidhjeve

Vazhdojnë aktivitetet për përfshirjen e komuniteteve të Mitrovicës Jugore në proceset e planifikimit të lagjeve të tyre!

Lexo më shumë
82423059_2951484271537476_3392845428775976960_o777.jpg

Studentët ndërkombëtarë në Shtëpinë e Evropës

Shtëpia e Evropës në Mitrovicën e Veriut u vizitua nga një grup studentësh ndërkombëtarë.

Lexo më shumë
1395388_566018453470849_882740044_n.jpg

Maker-space në Këndin Amerikan në Prizren

Për të gjithë të rinjtë: Që nga kjo e premte, Këndi Amerikan Prizren po fillon programin e tij Maker-space

Lexo më shumë
82434581_2641783419209220_3226835807390138368_o44.jpg

Dialogu i drejtpërdrejtë si mjet për stabilitetin rajonal

Objektivi i Forumit të OShC-ve është të krijojë një hapësirë për një dialog konstruktiv dhe shumë shtresor ndërmjet aktorëve të shoqërisë civile në krijimin e rrugëve për përmirësimin e marrëdhënieve reciproke mes tyre

Lexo më shumë
83281416_2508681546011980_4008055951549530112_o.jpg

Skema e Praktikës me të diplomuarit nga fakultetet teknike

300 studentë të diplomuar nga fakultetet teknike në Kosovë do të mund t’i aplikojnë njohuritë e fituara gjatë studimeve në vend të punës.

Lexo më shumë
471482155555.jpg

Thirrje për praktikë në financa dhe administratë

OJQ Aktiv shpall një ftesë për praktikë në Zyrën e Financave dhe Administratës. Kohëzgjatja e pritur e praktikës është gjashtë muaj.

Lexo më shumë
82358566_110085480525689_8666546105502138368_o.jpg

Takoni ndryshuesit

Në çfarë aktiviteti keni qenë të përfshirë, që po përmirëson komunitetin tuaj?

Lexo më shumë
Kosovo.PNG

Festivali i Rinisë së Kosovës

Së bashku mund të krijojmë të ardhme. Se duam dhe meritojmë. Sepse ne ndajmë të njëjtën shtëpi.

Lexo më shumë
Andjela-Mirkovic-e1572600910831.jpg

Gjenerata e viteve 1990 të Kosovës pajtohen personalisht

Dy shoqe të reja femra në Kosovë - një serbe, tjetra shqiptare etnike - janë dy nga aktivistët e të rinjve që punojnë në nisma themelore.

Lexo më shumë
52893199_1935515156576756_1685577498911309824_o.jpg

Si e kujtojmë të kaluarën?

Thirrje publike për pjesëmarrje në debatin ‘Si e kujtojmë të kaluarën?’

Lexo më shumë
NoHateimg.jpg

Thirrje për pjesëmarrësit: Jo Kursi i Trajnimit të Fjalimit të Urrejtjes

Këshilli i Evropës po organizon një kurs trajnimi mbi Standardet dhe Qasjet e Këshillit të Evropës për Luftimin e Fjalimit të Urrejtjes.

Lexo më shumë
355555.png

RYCOnsultations: Na trego se çfarë ke dëshirë të shohësh

RYCO po organizon një seri të konsultave lokale ku të rinjtë do të kenë fjalën e drejtpërdrejtë.

Lexo më shumë
84992106_123242039210033_7796109530575667200_o.png

Changemaker

Afati i ndryshimit të afatit!

Lexo më shumë
images.jpg

Kampionët e rinj

A jeni 18-30 vjeç? A keni një ide të madhe, të guximshme për planetin tonë? Nëse po, aplikoni që të jetë një nga Kampionët e Rinj 2020.

Lexo më shumë
86487167_3011410605544842_2827752406933045248_n4444.jpg

50 vjet ekzistence!

Universiteti i Prishtinës shënon 50 vjetorin e tij.

Lexo më shumë
Mrika.PNG

Mrika Nikçi - Evropianët që bëjnë një ndryshim

Ajo u ngjit në shtatë samitet më të larta para moshës 18 vjeç.

Lexo më shumë
1395388_566018453470849_882740044_n.jpg

Kursi i Meditimit të Mindfulness

Kursi i Meditimit të Mindfulness - American Corner Prizren

Lexo më shumë
49576094872_4ab53586da_z.jpg

Punëtoria e Arde Bahadir

Punëtoria e Arde Bahadir: Si bëhen violina në Mitrovicë!

Lexo më shumë
Capture.PNG

Krenare Rugova - Evropianët duke bërë një ndryshim

New York, Paris, Prishtinë. Këto janë disa nga stacionet në jetën profesionale të stilistes kosovare Krenare Rugova.

Lexo më shumë
87983502_10163044745165290_2899112768865042432_n5555555555555.jpg

Drejtuesit e rinj SDG

Bëni kërkesë për shansin tuaj për t'u bërë një nga Drejtuesit e Rinj të SDG-së për vitin 2020.

Lexo më shumë
safe_image44444.png

Kamp i shkrimit dhe përkthimit krijues

Kjo thirrje për shkrimtarët e rinj është një mundësi e përsosur.

Lexo më shumë
domovik.png

Një konkurs për një histori të shkurtër për të drejtat e fëmijëve

Organizata Domovik po fillon një konkurs të tregimeve të shkurtra për të drejtat e fëmijëve.

Lexo më shumë
download1111111111111.jpg

Studime për Paqen dhe Sigurinë

Aplikoni tani për vitin e ri të Studimeve të Paqes dhe Sigurisë (M.A.) 2020/2021.

Lexo më shumë
Rock.jpg

Shkolla Rock Rock në Mitrovicë: Bashkohuni me ne!

Shkolla Rock po pranon anëtarë të rinj!

Lexo më shumë
digital-poster-2020-v6-01.png

2020 EPG Shkolla Verore

Edicioni i tretë i Shkollës Verore të Grupit të Politikës së Energjisë do të mbahet midis 22-31 korrikut 2020 në Bukuresht, Rumani.

Lexo më shumë
Poster - Audio Drama.png

Unë dua të dëgjohem

Cikël i dhjetë audio dramave "Unë dua të dëgjohem".

Lexo më shumë
92-Jeta Xhara_QC.png

Sfidat e përfshirjes së komunitetit në debate

Duke prodhuar dhe transmetuar tetë debate, BIRN arriti të ndërtojë dhe të krijojë një shembull të mirë të debateve të hapura, të cilat u pasuan nga të gjithë qytetarët e Kosovës.

Lexo më shumë
atlas.jpg

Të mërzitur në shtëpi tashmë nga distanca sociale?

Të mërzitur në shtëpi tashmë nga distanca sociale? Pastaj merrni parasysh këtë mundësi të ardhshme.

Lexo më shumë
stock-photo-open-dictionary-book-and-magnifier-27326692.jpg

COVID 19 - Të përgjegjshëm për të gjithë

Rrjeti i aktivizmit qytetar: Kërkohen përkthyes dhe provues.

Lexo më shumë
Internshipjpg.jpg

CPT: Një telefonatë për praktikë

Promovimi i përfshirjes së të diplomuarve nga komunitetet jo-shumicë në administratën e nivelit qendror dhe lokal në Kosovë.

Lexo më shumë
92099622_3671692002904761_4965145995638734848_o555555555.jpg

Konkurrencë për gazetarë të rinj që aspirojnë

Komisioni Evropian fillon konkursin për gazetarë të rinj që aspirojnë.

Lexo më shumë
12794974_1530575060569913_5306370730164921770_o55555555.jpg

Pyetësorin për studentët

Koha në izolim: Si e kaloni atë?

Lexo më shumë
team_succes-886x4435555.jpg

Puna ekipore është e rëndësishme për arritjen e qëllimeve

Puna me një ekip të mirë siguron një atmosferë që inkurajon punën, rrit një ndjenjë uniteti, rrit entuziazmin dhe nxit miqësinë dhe besnikërinë.

Lexo më shumë
Capturejjj.PNG

Emisioni Jeta në Kosovë

Mbrëmjen e kaluar programi Emisioni Jeta në Kosovë i cili priti sipërmarrës dhe vullnetarë nga e gjithë Kosova, për të ndarë histori për ato që kanë bërë për të ndihmuar.

Lexo më shumë
IFM file photo.jpg

Zbardhjen e fatit të të pagjeturve

“Ne kemi më shumë se 1640 arsye për të vazhduar punën tonë për zbardhjen e fatit të të pagjeturve,” thotë me rastin e Ditës Kombëtare për Personat e Pagjetur Shefi i Misionit të BE-së për Sundim tëLigjit.

Lexo më shumë
safe_imagegggg.png

Punoni me PeaceNexus dhe RYCO

Ata janë në kërkim të këshilltarit për menaxhimin e burimeve njerëzore.

Lexo më shumë
95145145_1554041084760186_7853692758408560640_n.png

YIHR KS: Kurset online

YIHR KS po fillon me kurset online.

Lexo më shumë
cbs.PNG

Jeta studentore në veri të Kosovës

Historia e videos, me ndihmën e redaksisë së CBS, u përgatit nga pjesëmarrësit e programit Ponder.

Lexo më shumë
muzeu-im222.jpg

Muzeu im

‘Muzeu im’, ekspozita e parë virutale e trashëgimisë familjare në Kosovë.

Lexo më shumë
95832860_4456804784345642_7467563739525414912_n1111.jpg

Qasja e Kosovës në Drejtësi

Grantet e Qasjes në Drejtësi synojnë të nxisin lidhjet midis drejtësisë dhe institucioneve të sektorit të sundimit të ligjit dhe komuniteteve që ata shërbejnë përmes mbështetjes.

Lexo më shumë
96706618_10157110763881156_7742002116696211456_o.png

Programi i Bursave të Diplomuara KAEF

Aplikimi i bazuar në SHBA dhe Online i vitit 2021 për Programin e Kualifikimit të Diplomuar të KAEF është i hapur.

Lexo më shumë
onlineskolammm.jpg

Si lëvizën shkolla dhe jeta e studentëve nga klasa në internet?

Për shkak të pandemisë koronavirus, studentët dhe nxënësit u zhvendosën nga klasa të rregullta dhe stola shkollore në klasa virtuale.

Lexo më shumë
97106141_10157931150367798_4844568319266652160_o.jpg

Dita 4 e nxitjes së donacionit të UNMIK-ut merr edhe 9 komuna

Dita e 4 e ndihmës për dhurimin e UNMIK-ut merr edhe 9 komuna - ushqim, higjienë dhe disa printerë 3D!

Lexo më shumë
96692297_10158060996410450_2313600501834317824_o.png

Trajnimet PONDER / Wiki Academy

Trajnimet PONDER / Wiki Academy përqëndrohen në shkrimin dhe leximin kritik medial.

Lexo më shumë

Rekomandimet

9. Të inkurajohet vullnetarizmi dhe praktika e punës me pagesë.

36 Nismat

Qeverisja e mirë dhe qasja në shërbime