Qeverisja e mirë dhe qasja në shërbime

Rekomandimet

5. Të gjitha institucionet që nuk kanë deleguar nëpunës në Zyrën për Barazi Gjinore, duhet ta bëjnë një gjë të tillë.

0 Nismat

94%

Progres

Qeverisja e mirë dhe qasja në shërbime

10. Ligji për barazi gjinore duhet të zbatohet në përpikmëri.

24 Nismat

Qeverisja e mirë dhe qasja në shërbime

19. Të inkurajohet vullnetarizmi dhe praktika e punës me pagesë.

36 Nismat

Qeverisja e mirë dhe qasja në shërbime

22. Në nivelin lokal nevojiten më shumë fonde në mënyrë që të punësohen përkthyes shtesë, apo që shërbimet e përkthimit të mund të kontraktohen nga jashtë.

4 Nismat

0%

Progres

Qeverisja e mirë dhe qasja në shërbime