Rekomandimet

15. Ligji për barazi gjinore duhet të zbatohet në përpikmëri.

24 Nismat

Qeverisja e mirë dhe qasja në shërbime

17. Të gjitha institucionet që nuk kanë deleguar nëpunës në Zyrën për Barazi Gjinore, duhet ta bëjnë një gjë të tillë.

0 Nismat

94%

Progres

Qeverisja e mirë dhe qasja në shërbime