Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Teme
1 Poboljšanje pristupa pravdi na Kosovu U toku 2018-08-01 2021-08-01 UNDP Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
2 Fokusirana programska podrška U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
3 Jačanje kvaliteta i efikasnosti pravosuđa (KoSEJ) U toku EU Savet Evrope Sudski savet Kosova Ministarstvo pravde CEPEJ Tužilački savet Kosova #HUMAN RIGHTS
4 Pravda 2020 Završeno 2019-02-01 2019-06-01 UNKT #HUMAN RIGHTS
5 Osnaživanje žena agenata promene u pristupu pravdi „Insistiram na svojim pravima“ Završeno UNMIK NGO INJECT Šef Odbora za zakonodavstvo Državno tužilaštvo Kosovska Policija Šef Odbora za ljudska prava Ministarstvo unutrašnjih poslova Službenici za rodnu ravnopravnost Senior Legal Advisor of the Ombudsman Office #GENDER EQUALITY
6 Robust monitoring and supporting small-scale projects U toku 2020-06-14 EULEX #HUMAN RIGHTS
7 Znaj svoja prava U toku UNICEF Innovations Lab Kosovo Zaštitnik građana #YOUTH #HUMAN RIGHTS
8 Projekt pravne i administrativne reforme U toku 2019-06-01 2021-06-01 GIZ Kosovo Sudski savet Kosova #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
9 Pravda u pravdi Završeno 2017-10-01 2018-10-01 ATRC CLARD #HUMAN RIGHTS
10 Pristup kosovskim pravosudnim institucijama od strane nevećinskog stanovništva U toku 2020-03-01 2020-06-01 UNMIK IDRA
11 Mladi za pravdu U toku US Embassy YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
12 Simulirana ispitivanja Završeno 2020-03-20 US Embassy YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
13 Justice Matters U toku 2018-06-01 2021-06-01 USAID Nacionalni centar državnih sudova (NCSC) #HUMAN RIGHTS
14 Podrška jačanju vladavine zakona na Kosovu Završeno 2014-10-01 2020-01-01 UNDP
15 Olakšavanje pristupa pravdi na severu Kosova Završeno NVO ADRC NED
16 Integracija pravosuđa - šest meseci kasnije, gde smo? Završeno 2018-05-01 2018-10-01 NVO ACDC KFOS Radio Kontakt Plus
17 Podrška pristupu pravosuđu i medijaciji u Mitrovici Završeno 2018-10-01 2019-09-01 NVO ACDC NED
18 Povećanje javnog poverenja u integrisane pravosudne institucije na severu Kosova Završeno 2018-07-01 2018-10-01 GIZ Kosovo NVO ACDC
19 Povezivanje zajednica sa pružaocima pravde Završeno EC Ma Ndryshe

Kako mogu da doprinesem?