Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Teme
1 Poboljšanje pristupa pravdi na Kosovu U toku 2018-08-01 2021-08-01 UNDP Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
2 Direktno pružanje pravne pomoći U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
3 Centar za podršku pravnoj pomoći U toku 2019-06-01 2020-06-01 UNMIK Pravni institut Kosova Agencija za besplatnu pravnu pomoć #HUMAN RIGHTS
4 Program podrške maloletničkom posredovanju Završeno 2018-02-01 2019-06-01 NGO Domovik UNICEF #YOUTH #HUMAN RIGHTS
5 Pružanje ciljane podrške regionalnom prihvatilištu za preživele od rodno zasnovanog nasilja na severu Kosova Završeno 2019-10-30 2020-06-15 UNMIK NGO EkoPro #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
6 Jačanje institucionalnih kapaciteta na Kosovu da se obezbedi adekvatan pristup pravdi i informacijama i službama zaštite za preživele od rodno zasnovanog nasilja Završeno 2019-10-28 2020-06-15 UNMIK UN Women #GENDER EQUALITY
7 Pravda u pravdi Završeno 2017-10-01 2018-10-01 ATRC CLARD #HUMAN RIGHTS
8 Osiguravanje pristupa žena pravdi kroz povećanu institucionalnu odgovornost Završeno 2019-11-15 2020-06-25 UNMIK NGO INJECT #GENDER EQUALITY
9 Justice Matters U toku 2018-06-01 2021-06-01 USAID Nacionalni centar državnih sudova (NCSC) #HUMAN RIGHTS
10 Govori na vreme U toku EULEX Institute of Forensic Medicine
11 Onlajn platforma za pravnu pomoć U toku GIZ Kosovo
12 Zalaganje za ljudska prava: jačanje otpornosti zajednica Završeno 2019-11-15 2020-06-15 UNMIK NGO Sinergija #YOUTH
13 Deca na prvom mestu: Uloga centara za socijalni rad u sudskom postupku Završeno 2020-06-12 OSCE #HUMAN RIGHTS
14 Kampanja protiv porodičnog nasilja tokom pandemije COVID-19 Završeno OSCE #HUMAN RIGHTS

Kako mogu da doprinesem?