Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Teme
1 Program inkluzivnog razvoja U toku Sida CBM UN Habitat PAX
2 Nekoliko projekata U toku UNDP #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
3 Kontinuirana podrška - Rodna ravnopravnost i prava žena U toku UNHCR #GENDER EQUALITY
4 Društvena inkluzija i pomirenje - Nepristrasno medijsko izveštavanje Završeno IOM KoSSev #LANGUAGE #GENDER EQUALITY
5 Jačanje kapaciteta aktera u zajednici za komunikaciju sa žrtvama Završeno NVO Aktiv Kanadski fond za lokalne inicijative #GENDER EQUALITY
6 Akademija mladih žena Zvečan Završeno 2019-01-01 UNMIK NVO Santa Maria
7 Unapređenje rodne integracije putem pravnog okvira i postojećih mehanizama Završeno UNMIK CDO #GENDER EQUALITY
8 Nedelja žena U toku NDI #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
9 Mlade žene grade mir Završeno 2019-11-05 2019-11-08 EU Kvinna till Kvinna Art Polis Alternativni Centar za Devojke #GENDER EQUALITY
10 Decentralizacija i opštinska podrška U toku 2018-01-01 2021-01-01 DEMOS
11 Povećana svest mladih Roma, Aškalija i Egipćana o pravnim mehanizmima protiv rodno zasnovanog nasilja i sprečavanju pojave nasilja nad ženama Završeno 2018-04-01 2019-10-01 USAID ATRC RROGRAEK #GENDER EQUALITY
12 Osnaživanje žena u ekonomiji kroz preduzetništvo U toku 2019-07-01 2020-04-01 USAID ATRC Innovative Community Development Center #GENDER EQUALITY
13 Promocija i zaštita prava dece Završeno 2017-03-31 2019-09-30 EU Kosovski edukativni centar (KEC) #YOUTH
14 Jačanje jednakih imovinskih prava žena na Kosovu U toku 2015-02-01 2020-11-01 USAID ATRC Kosovar Gender Studies Center #GENDER EQUALITY
15 Osnaživanje žena u poslu Završeno UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
16 Ženska ekologika Završeno 2019-10-01 2020-04-01 UNDP NVO Santa Maria #GENDER EQUALITY
17 Osnaživanje devojčica kroz sportske aktivnosti Završeno 2019-10-01 2020-04-01 UNDP NGO Sokolica #YOUTH
18 Promovisanje ravnoteže polova, ekonomskim osnaživanjem i rehabilitacijom počinitelja Završeno 2019-01-01 2019-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo #GENDER EQUALITY
19 Povećanje odgovornosti i kapaciteta kosovskih institucija za sprovođenje SSP-a o rodnoj ravnopravnosti Završeno 2019-03-01 2020-04-30 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo KIPRED #GENDER EQUALITY
20 Point of View II U toku 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo Shtatëmbëdhjetë NGO Internews Kosova #GENDER EQUALITY
21 One Billion Rising Ferizaj – 2018 Završeno 2018-03-08 NGO PEN Art Polis Kosovar Gender Studies Center Kosova Women's Network ECMI Kosovo Omladinski savet Kosova ORCA #GENDER EQUALITY
22 Feministička prolećna škola Završeno Kvinna till Kvinna Art Polis Alternativni Centar za Devojke #GENDER EQUALITY
23 Unapređenje kosovskih institucija, demokratizacija i regionalna saradnja U toku 2018-01-01 2021-01-01 Royal Embassy of Norway in Kosovo Balkans Policy Research Group
24 Podrška nevladinim organizacijama za ljudska prava na Kosovu Završeno 2019-09-15 2020-06-15 UNMIK #HUMAN RIGHTS
25 Žene u donošenju odluka - izazovi i mogućnosti pravnog okvira i praktičnog aspekta Završeno 2020-06-17 Institute for Development Policy (INDEP) #GENDER EQUALITY
26 Razbijanje rodnih stereotipa U toku OSCE #GENDER EQUALITY

Kako mogu da doprinesem?