HUMAN RIGHTS

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Alternativna škola ljudskih prava Završeno 2019-10-01 2019-11-01 YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
2 Jačanje kapaciteta mladih iz odabranih opština da identifikuju diskriminatornu praksu i predlože adekvatne korektivne akcije, izazivajući postojeće narative obrazovanjem o ljudskim pravima na severu Kosova: Osnaživanje mladih da postanu branitelji ljudskih prava u svojim zajednicama Završeno UNMIK NGO Sinergija NGO PEN Srednje škole #YOUTH
3 Promocija građanskog angažmana i ljudskih prava putem filma Završeno NED DokuFest #YOUTH
4 Zaštita i promocija ljudskih prava na Kosovu kroz aktivno civilno društvo Završeno 2017-03-01 2019-07-31 EU Art Polis GLPS #HUMAN RIGHTS
5 Mladi branioci ljudskih prava U toku YIHR KS #HUMAN RIGHTS
6 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja Završeno 2018-11-01 2018-12-01 UN Women #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
7 Poboljšanje pristupa pravdi na Kosovu U toku 2018-08-01 2021-08-01 UNDP Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
8 Akademija omladinskog foruma Završeno 2019-09-24 2019-09-29 OSCE #YOUTH #HUMAN RIGHTS
9 Robust monitoring and supporting small-scale projects U toku 2020-06-14 EULEX #HUMAN RIGHTS
10 Podrška Pravnom fakultetu Završeno CBM Royal Embassy of Norway in Kosovo #YOUTH #HUMAN RIGHTS
11 Projekat za poboljšanje pristupa pravosuđu i reformu vladavine prava U toku UNDP Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
12 Robust monitoring U toku 2020-06-14 EULEX #HUMAN RIGHTS
13 Znaj svoja prava U toku UNICEF Innovations Lab Kosovo Zaštitnik građana #YOUTH #HUMAN RIGHTS
14 Jačanje nacionalnog preventivnog mehanizma na Kosovu * Završeno 2017-05-01 2019-04-30 Ministarstvo Zdravlja Savet Evrope Ministarstvo unutrašnjih poslova Sudski savet Kosova Ministarstvo pravde Tužilački savet Kosova Zaštitnik građana #HUMAN RIGHTS
15 Socijalna prava za ranjive grupe Završeno 2015-01-01 2019-01-01 GIZ Kosovo Ministarstvo rada i socijalne zaštite Ministarstvo administracije lokalne samouprave #HUMAN RIGHTS
16 Pravda u pravdi Završeno 2017-10-01 2018-10-01 ATRC CLARD #HUMAN RIGHTS
17 Koalicija - jednaka prava za sve U toku EU Kosovar Gender Studies Center ECMI Kosovo Center for Equality and Liberty (CEL) Centar za razvoj društva (CSGD) CLARD #HUMAN RIGHTS
18 Kontinuirano zagovaranje - Strategija za zajednice i povratak - Prava svojine i pravni lekovi U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
19 Program podrške maloletničkom posredovanju Završeno 2018-02-01 2019-06-01 NGO Domovik UNICEF #YOUTH #HUMAN RIGHTS
20 Kontinuirano zagovaranje - Pravno savetovanje i pomoć U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
21 Kontinuirano zagovaranje - Strategija za zajednice i povratak - Ekonomska integracija U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
22 Nekoliko projekata U toku UNDP #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
23 Zdravije Kosovo Završeno 2018-01-01 2020-01-01 Ministarstvo Zdravlja Civilno društvo Civilno društvo UNDP Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja #HUMAN RIGHTS
24 Projekat izgradnje vetroelektrane Selac U toku Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja #HUMAN RIGHTS
25 Jačanje kvaliteta i efikasnosti pravosuđa (KoSEJ) U toku EU Savet Evrope Sudski savet Kosova Ministarstvo pravde CEPEJ Tužilački savet Kosova #HUMAN RIGHTS
26 Promocija i informisanje U toku Eco Kosovo UNDP #HUMAN RIGHTS
27 Izgradnja kapaciteta u toku U toku Civilno društvo UNHCR #HUMAN RIGHTS
28 Multietnička ženska zastupnička grupa Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK NGO Žensko pravo #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
29 Tekuća podrška za relevantne kosovske institucije Završeno UN Women Kancelarija kosovskog koordinatora protiv nasilja u porodici #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
30 Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOAD) U toku 2017-01-01 2020-01-01 Civilno društvo Civilno društvo UNDP EU #HUMAN RIGHTS
31 Nacionalni centralizovani sistem krivičnih evidencija U toku EU Osnovni sud u Prištini #HUMAN RIGHTS
32 Radionice U toku UNFPA #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
33 Program stabilizacije zajednice - Sajmovi U toku IOM #HUMAN RIGHTS
34 Direktno pružanje pravne pomoći U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
35 Direktno pružanje pravne pomoći U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
36 Kontinuirani monitoring U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
37 Fokusirana programska podrška U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
38 Program stabilizacije zajednice - Grantovi za manjinske biznise U toku IOM #HUMAN RIGHTS
39 Integrisani teritorijalni razvoj 2 Završeno 2017-01-01 2020-01-01 UNDP #HUMAN RIGHTS
40 Programi aktivnog tržišta rada 2 U toku 2014-01-01 2021-01-01 UNDP #YOUTH #HUMAN RIGHTS
41 Jačanje borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici U toku 2019-01-01 2021-01-01 Savet Evrope Kosovska akademija pravde National Coordinator against Domestic Violence Ministarstvo rada i socijalne zaštite #HUMAN RIGHTS
42 Pravda 2020 Završeno 2019-02-01 2019-06-01 UNKT #HUMAN RIGHTS
43 Povećavanje efikasnosti sistema izvršenja pravde u regionu Mitrovice rešavanjem zaostalih slučajeva Završeno UNMIK NVO ADRC Osnovni sud u Mitrovici #HUMAN RIGHTS
44 Jačanje predstavnika lokalnih zajednica, OCD-a i medija sa fokusom na manjine radi efikasnog promovisanja međuopštinske saradnje u konkretnim pitanjima zajednica i primene smernica o incidentima koji pogađaju nevećinske zajednice Završeno UNMIK NGO CPT #HUMAN RIGHTS
45 Centar za podršku pravnoj pomoći U toku 2019-06-01 2020-06-01 UNMIK Pravni institut Kosova Agencija za besplatnu pravnu pomoć #HUMAN RIGHTS
46 Podrška naporima da se uspostavi regionalno sklonište za žrtve nasilja u porodici na severu Kosova Završeno Civilno društvo UNMIK #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
47 Unapređenje primene Agende za žene, mir i bezbednost na Kosovu i strategije Pravda 2020 Završeno UNMIK UN Women Kancelarija kosovskog koordinatora protiv nasilja u porodici #GENDER EQUALITY
48 Stalna podrška dobrovoljnim povratnicima, raseljenim licima, osobama izloženim riziku od apatridije, tražiocima azila i izbeglicama U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
49 Moj dom, moja prava Završeno UNMIK Udruženje novinara Kosova #HUMAN RIGHTS
50 Sloboda štampe i bezbednost medija na Svetski dan slobode štampe Završeno 2019-05-03 UN Women Udruženje novinara Kosova OSCE #HUMAN RIGHTS
51 JUFREX (Jačanje sudske ekspertize o slobodi izražavanja i medija u JI Evropi) Završeno 2016-04-20 2019-04-19 EU Savet Evrope #HUMAN RIGHTS
52 Nedelja žena U toku NDI #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
53 Međuetnička umetnička galerija Završeno UNMIK NGO Melodies
54 Robust monitoring and supporting small-scale project U toku 2020-06-14 EULEX #HUMAN RIGHTS
55 Monitoring and Advising U toku 2020-06-14 EULEX #HUMAN RIGHTS
56 Robust monitoring U toku 2020-06-14 EULEX #HUMAN RIGHTS
57 Fond za prekogranične istražne priče U toku BIRN #HUMAN RIGHTS
58 Projekt pravne i administrativne reforme U toku 2019-06-01 2021-06-01 GIZ Kosovo Sudski savet Kosova #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
59 Adjoining Women and Market (AWM) Završeno 2017-12-01 2018-09-01 Royal Embassy of Norway in Kosovo Kosova Women for Women #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
60 Jačanje efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti sudskog i tužilačkog sistema na Kosovu Završeno 2016-10-16 2019-05-09 EU Sudski savet Kosova Tužilački savet Kosova Italian High Council of the Judiciary Italijansko Ministarstvo pravde Francusko Ministarstvo pravde #HUMAN RIGHTS
61 Dalja podrška reformi pravnog obrazovanja Završeno 2016-02-01 2018-07-31 EU Kosovska akademija pravde IRZ Center for International Legal Cooperation #HUMAN RIGHTS
62 Oprema za multietničku zadrugu EVA Završeno 2019-10-25 2020-02-25 UNMIK EVA Kooperativa #HUMAN RIGHTS
63 Podrška medijima i nezavisnom novinarstvu sa perspektivom ljudskih prava na Kosovu U toku 2018-01-01 2020-12-31 EU Kosovar Gender Studies Center Center for Equality and Liberty (CEL) Kosovo 2.0
64 Jačanje kapaciteta sistema korekcija na Kosovu u rehabilitaciji žena i maloletnika lišenih slobode U toku 2020-03-01 2020-06-01 UNMIK UNOPS #HUMAN RIGHTS
65 Dijalog o kosovskom društvu: serija debata u Gradskoj kući Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK BIRN #GENDER EQUALITY #YOUTH #HUMAN RIGHTS
66 Mladi donosioci promena: Lokalizacija UNSCR2250 na Kosovu Završeno 2019-02-14 2019-06-28 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
67 Dalja podrška kosovskim pravosudnim institucijama da se povinuju jezičkim pravima i smanje zaostale predmete Završeno 2018-01-01 2019-01-01 UNMIK #LANGUAGE #HUMAN RIGHTS
68 INFRARED Delimično završeno 2019-01-09 2020-03-30 KCSF Shtatëmbëdhjetë #YOUTH
69 Mladi za pravdu U toku US Embassy YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
70 Simulirana ispitivanja Završeno 2020-03-20 US Embassy YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
71 Neformalno obrazovanje o suočavanju sa prošlošću U toku 2011-01-01 HLC #YOUTH #HUMAN RIGHTS
72 Centar za učenje ka uključivanju romske, aškalijske i egipatske zajednice U toku 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo Balkan Sunflowers Kosova #HUMAN RIGHTS
73 Justice Matters U toku 2018-06-01 2021-06-01 USAID Nacionalni centar državnih sudova (NCSC) #HUMAN RIGHTS
74 Podrška jačanju vladavine zakona na Kosovu Završeno 2014-10-01 2020-01-01 UNDP
75 Podrška tranzicionoj pravdi Završeno 2018-11-01 2019-12-31 CBM Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
76 Virtualni muzej aktivizma U toku Kvinna till Kvinna Art Polis #GENDER EQUALITY

Vaše priče

Capture666111.png

Svi smo zajedno u ovome: Ljudska prava i COVID-19 odgovor i oporavak

Poruka generalnog sekretara UN-a, o ljudskim pravima i odzivu i oporavku od COVID-19.

Pročitaj više
Capture55.png

Poziv za podnošenje predloga za program "Mediji i ljudska prava"

K2.0, Centar za ravnopravnost i slobodu (CEL) i Kosovski centar za rodne studije (KCGS) pokreću program Mediji za ljudska prava, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Pročitaj više
73311892_10157311725692798_2707602341799919616_n.jpg

SPGS Zahir Tanin poziva na poštovanje ljudskih prava na Kosovu u kontekstu COVID-19

Specijalni predstavnik generalnog sekretara (SPGS) i šef UNMIK-a Zahir Tanin hitno je pozvao sve kosovske institucije i aktere da poštuju ljudska prava u borbi protiv Covid-19.

Pročitaj više
80702441_123315212481632_223912214396928000_o111.jpg

Edukacija o ljudskim pravima za ranjive i marginalizovane grupe

U utorak, 24. decembra, studenti na RIT Kosovo predstavili su svoje znanje stečeno tokom obuke.

Pročitaj više
covid19humanrights_0.jpg

Uputstva za KOVID-19

Vreme je za solidarnost i saradnju u suzbijanju virusa, i za ublažavanje posledica, često nenameravanih, koje su proizvod mera preduzetih za zaustavljanje širenja Kovida 19.

Pročitaj više
Hilmi-Jashari-and-Frank-Power11.jpg

Ombudsman Kosova sastao se sa šefom kancelarije Saveta Evrope na Kosovu

Ombudsman Kosova, g. Hilmi Jashari i šef kancelarije Saveta Evrope na Kosovu, g. Frank Power održali su virtuelni sastanak.

Pročitaj više
corona.jpg

Grupa za sigurnost i rodnu ravnopravnost poziva na sprečavanje porodičnog nasilja usred pandemije COVID-19

U ovo doba globalne pandemije COVID-19, dom bi trebao biti najsigurnije mesto za sve. Međutim, za ljude koji doživljavaju rodno zasnovano nasilje, uključujući nasilje u porodici, socijalno distanciranje može značiti da ostanu zarobljeni sa nasilnikom.

Pročitaj više
11111111111111111.jpg

OEBS: Mi zapošljavamo!

Njihov poslednji konkurs je službenik za ljudska prava.

Pročitaj više
Logo11.png

Nasilje u porodici tokom pandemije COVID-19

Izjava Ombudsmana u vezi nasilja u porodici tokom pandemije COVID-19.

Pročitaj više
YPC2018.png

Poziv za učesnike: Omladinski kamp mira 2020

Kamp mira za mlade uključuje mlade ljude i omladinske organizacije iz regiona pogođenih sukobom u dijalog i aktivnosti transformacije sukoba.

Pročitaj više
82423059_2951484271537476_3392845428775976960_o777.jpg

Međunarodni studenti u Evropskoj kući

Evropsku kuću u Severnoj Mitrovici posetila je grupa međunarodnih studenata.

Pročitaj više
92358122_1533828483448113_3707606002598674432_n.png

Poziv za učesnike - Trening o pripovedanju

Ako se pitate kako biste mogli boravak u kući tokom ovih teških vremena učiniti zabavnijim i produktivnijim, YIHR ima rješenje za vas.

Pročitaj više
IFM file photo.jpg

Utvrđivanje sudbine nestalih

„Imamo više od 1640 razloga da nastavimo svoj rad na utvrđivanju sudbine nestalih“, kaže šef Misije EU za vladavinu prava na Nacionalni dan nestalih.

Pročitaj više
98310397_2654070138174104_7085524809408315392_o.jpg

120 invalidskih kolica sa školskim torbama postavljeno je na trgu u Prištini

120 invalidskih kolica sa školskim torbama postavljeno je na trgu u Prištini kao poziv na veće uključivanje dece sa invaliditetom.

Pročitaj više
download222.png

Globalno istraživanje mladih, COVID-19

Globalno istraživanje o uticaju pandemije COVID-19 na prava mladih, sa fokusom na zapošljavanje i obrazovanje.

Pročitaj više
87389635_2894530967234590_3734298215025999872_o.jpg

Radionica povodom međunarodnog dana prava žena

8 Mart je Međunarodni Dan Ženskih Prava.

Pročitaj više
corona.jpg

Resursna stranica o pandemiji COVID-19 Platforme za izgradnju poverenja na Kosovu

Platforma za izgradnju poverenja na Kosovu sadrži resursnu stranicu, na kojoj se nalazi niz važnih linkova sa informacijama o pandemiji COVID-19, kao i linkovi o tome kako možemo pomoći sebi tokom samoizolacije.

Pročitaj više
80361211_1027484634272383_6211503547402420224_n.jpg

Bilo jednom, ne ponovilo se

Izložba "Bilo jednom, ne ponovilo se" poziva na sećanje na decu koja su nastradala i nestala u periodu sukoba na Kosovu (1998-2000).

Pročitaj više
80390517_501678734036767_5519338338944811008_n.png

Grlom u jagode

Jezik je često pokretač segregacije i isključenosti, čime se sprečava da zajednice u potpunosti ostvare svoja ljudska prava i osnovne slobode - što dovodi do dodatnog nepoverenja.

Pročitaj više
83696115_823789484756702_5857604989605642240_o1111.jpg

Zajednice iz Južne Mitrovice u procesima planiranja naselja

Nastavljaju se aktivnosti uključivanja zajednica iz Južne Mitrovice u procesima planiranja naselja!

Pročitaj više
DemocracyIs_Header_Image_Tunisia.gif

Demokratija je sloboda

Pročitaj više
NoHateimg.jpg

Poziv za učesnike: Kurs o borbi protiv govora mržnje

Savet Evrope organizuje kurs za obuku o standardima i pristupima Saveta Evrope u borbi protiv govora mržnje.

Pročitaj više
87060643_2541770602754128_5818920240645406720_o.jpg

OEBS: Mi zapošljavamo!

Otvorena su međunarodni konkursi.

Pročitaj više
yihr.png

Traže stažistu!

Inicijativa mladih za ljudska prava traži stažistu!

Pročitaj više
90796435_2570061833258338_425612455666778112_nosceeee.jpg

OEBS: Mi zapošljavamo!

Oni imaju 4 nova radna mesta u Misiji OEBS-a na Kosovu! Pogledajte detalje za svaki od njih.

Pročitaj više
17795983_1050133991785310_4140507927232741184_n.jpg

ACDC: Istraživanje

ACDC je pokrenuo istraživanje.

Pročitaj više
4498275555555555.jpg

Edis Galjuši: „Razlike su deo nas“

Ovo je priča o Edisu Galjušiju, mladom pripadniku kosovske romske zajednice iz opštine Prizren.

Pročitaj više
safe_image5555.png

Radite sa RYCO i UNDP

UNDP Albanija želi da angažuje međunarodnog stručnjaka koji će podržati RYCO u razvoju politike ljudskih resursa.

Pročitaj više
Expo-1-1.jpg

Bilo jednom, ne ponovilo se

Posetite virtualno izložbu FHPK-a „Bilo jednom ne ponovilo se“.

Pročitaj više
91790199_1829381733865139_4037321862999441408_n.png

Ombudsman traži od medija da ne objavljuju imena lica koji se nalaze u karantini

Ombudsman je primio sa uznemirenjem objavljivanje nekih vesti sa portala koji su objavili spiskove tabela sa imenima i prezimenima i mnogo drugih informacija, o osobama kojima je naređeno da budu izolovane u karantinu zbog koronavirusa.

Pročitaj više
52893199_1935515156576756_1685577498911309824_o.jpg

Nestala lica staviti u fokus domaćih institucija

Povodom obeležavanja FHPK apeluje na domaće vlasti da daju prioritet rasvetljavanju sudbine nestalih lica.

Pročitaj više
Capture1111.png

Rrograek: ekspert za marketing na društvenim mrežama

Stručnjak za promociju materijala na društvenim mrežama - ekspert za marketing društvenih medija

Pročitaj više
95832860_4456804784345642_7467563739525414912_n1111.jpg

Pristup pravdi Kosova

Grantovi za pristup pravdi imaju za cilj da ojačaju vezu između pravde i institucija sektora vladavine prava i zajednica kroz podršku.

Pročitaj više
Capture.PNG

Poziv za slanje video snimaka: Možeš li TI da spasiš svet?

Dakle, pitanje je sledeće: KOJE TRI STVARI MOGU DA SPASU SVET?

Pročitaj više
CaptureUN.png

Poziv za slanje video snimaka: Možeš li TI da spasiš svet?

Kad bi imali šansu, da li bi naš svet mogli da učinite boljim?

Pročitaj više
99130344_1875113269291985_145470726999113728_n2222.png

Zajednička izjava Ombudsmana, UNICEF-a i KOMF-a

Zajednička deklaracija Ombudsmana, UNICEF i KOMF – Poziv na akciju „Da pruzimo šansu maloletnicima“.

Pročitaj više
98204050_3883113375032857_1316343554225733632_o.jpg

Poziv za podnošenje predloga

Pružanje usluge za izradu dokumentarnog videa koji predstavlja Kosovski ženski fond Kosova.

Pročitaj više
Un women555555.png

Izbijanje pandemije COVID-19

Izbijanje pandemije COVID-19: Uticaj pandemije na žene i devojke kao i preporuke za rodno osetljive odgovore.

Pročitaj više

Preporuke