YOUTH

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Kosovski omladinski festival Završeno 2018-06-01 2018-07-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
2 Promovisanje položaja mladih u svetlu Briselskih sporazuma Završeno 2019-07-01 2019-11-01 NGO Sinergija KFOS #YOUTH
3 Napredan program za mlade, mir i bezbednost na Kosovu - Treća omladinska skupština Ujedinjenih nacija na Kosovu Završeno 2019-04-20 2019-06-24 IOM UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministarstvo kulture, omladine i sporta #YOUTH
4 U tvojim rukama: Jačanje učešća mladih u procesima donošenja lokalnih odluka Završeno 2019-03-18 2019-06-28 UNMIK Center for Cultural Diversity and Minority Development #YOUTH
5 Organizacija II Skupštine mladih UN-a na Kosovu Završeno 2018-03-01 2018-06-01 UNDP UNMIK UN Women United Youth Task Force UNICEF OSCE #YOUTH
6 Transparentnost mladih Završeno 2018-09-01 2019-01-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
7 Up to Youth U toku 2019-04-01 2024-04-01 USAID Global Communities #YOUTH
8 Podsticanje učešća mladih u političkim procesima Završeno D4D NED #YOUTH
9 Akademija omladinskog foruma Završeno 2019-09-24 2019-09-29 OSCE #YOUTH #HUMAN RIGHTS
10 Projekat vizualnih umetnosti Završeno 2019-06-01 2019-07-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
11 Omladinski radnici za mlade Završeno 2019-01-09 2020-02-28 KCSF Centar za savetovanje, socijalne usluge i istraživanje (SIT) #YOUTH
12 Upravljanje društvenim medijima - pozitivna alternativa za kosovsku omladinu U toku 2019-07-01 2020-07-01 USAID ATRC Centar za napredne studije - FIT #YOUTH
13 Jačanje demokratizacije na Kosovu kroz izgradnju mladih inicijativa za mir Završeno 2020-01-06 2020-01-15 UNMIK #YOUTH
14 Četiri ugla Kosova: izgradnja poverenja kroz međukulturalno učenje Završeno 2018-06-26 2018-06-30 UNMIK NGO Raise Your Hand for Help #YOUTH
15 Moje Kosovo u jednom kadru Završeno 2018-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
16 Mladi donosioci promena: Lokalizacija UNSCR2250 na Kosovu Završeno 2019-02-14 2019-06-28 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
17 Pod jednim nebom Završeno 2019-09-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Astronomski klub Kosova #YOUTH
18 Omladina BRE! Eko-kamp za izgradnju životne sredine i klimatske promene U toku 2019-09-01 2020-06-01 UNMIK GAIA Kosovo #YOUTH
19 Put za karijeru mladih-YCIP Završeno 2018-01-02 2019-12-31 RIT Kosovo KCSF #YOUTH
20 Projektovanje budućnosti U toku 2019-10-01 2020-05-30 UNDP NGO 4Life #YOUTH
21 Raznolikost na delu - za mlade, od mladih Završeno 2019-01-01 2019-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo TOKA #YOUTH
22 Konferencija MLADI - Perspektive mladih o budućnosti Kosova Završeno 2019-07-05 EULEX #YOUTH
23 Promovisanje učešća mladih u javnim institucijama Završeno NED Democracy Plus #YOUTH
24 Centar za inovacije u Mitrovici (Mitrovica Innovation Center) U toku 2019-01-01 UNMIK NGO LINK #YOUTH
25 Mladi za promene U toku 2019-07-01 2020-07-01 USAID ATRC ANIBAR #YOUTH
26 Partnerstvo radne snage u sektoru odeće U toku 2018-02-01 2022-02-01 USAID Ministarstvo rada i socijalne zaštite Kosovo Apparel Marketing Association #YOUTH
27 Partnerstvo radne snage u sektoru odeće U toku 2018-02-01 2022-02-01 USAID Ministarstvo rada i socijalne zaštite Kosovo Apparel Marketing Association #YOUTH
28 Podium U toku UNICEF Innovations Lab Kosovo #YOUTH
29 Techstitution U toku UNICEF Innovations Lab Kosovo #YOUTH
30 StartUP: Social Venture Workshop U toku UNICEF Innovations Lab Kosovo #YOUTH
31 Omladina, zapošljavanje i veštine na Kosovu Delimično završeno 2017-02-01 2020-02-01 GIZ Kosovo Ministarstvo rada i socijalne zaštite Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije #YOUTH
32 "E.E.E." Jednako osnaživanje etničkih grupa Završeno 2018-07-01 2018-09-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
33 NE znači NE Završeno 2018-08-01 2018-12-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
34 Zajedno možemo Završeno 2019-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
35 Osnaživanje žena u poslu Završeno UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
36 Vakcina protiv govora mržnje na medijima Završeno 2020-01-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
37 AktRural (RuralAct) - aktivizam mladih u ruralnim oblastima Kosova Završeno 2018-01-02 2019-11-30 KCSF EC Ma Ndryshe #YOUTH
38 Služba za obrazovanje mladih - YES Delimično završeno 2019-01-09 2020-03-31 KCSF Center for the Right of Minority Communities #YOUTH
39 Unapređenje zapošljavanja mladih u zajednicama Aškalija, Egipćana i Roma U toku 2019-01-10 2020-05-31 KCSF BRAN – Bashkimi Rinor E Ardhmja E Ndritur #YOUTH
40 Mladi za pravdu U toku US Embassy YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
41 Podsticanje razvoja i zapošljavanja mladih putem prekogranične akademije za digitalno preduzetništvo (I.D.E.A.) u Leži i Prizrenu U toku 2018-03-15 2020-07-14 ECMI Kosovo #YOUTH
42 Mladi na delu - sprečavanje i suzbijanje nasilnog ekstremizma na Kosovu Završeno Ambasada Holandije KCSS #YOUTH
43 Mladi inovatori za razvoj U toku 2019-10-01 2020-05-31 UNDP Public Organization for Local Initiatives and Supports #YOUTH
44 Promovisanje otvorene debate i demokratskih vrednosti kod mladih Završeno NED NGO Kosovo Glocal #YOUTH
45 Promocija građanskog angažmana i ljudskih prava putem filma Završeno NED DokuFest #YOUTH
46 Osnaživanje mladih za mirnu, prosperitetnu i održivu budućnost na Kosovu U toku 2019-01-01 2020-06-01 UNDP #YOUTH
47 Zalažemo se za decu - Transformišemo budućnost Završeno 2018-12-01 2019-06-01 EU NGO Domovik #YOUTH
48 Kulturna saradnja Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK NGO YCC #YOUTH
49 Jačanje kapaciteta mladih iz odabranih opština da identifikuju diskriminatornu praksu i predlože adekvatne korektivne akcije, izazivajući postojeće narative obrazovanjem o ljudskim pravima na severu Kosova: Osnaživanje mladih da postanu branitelji ljudskih prava u svojim zajednicama Završeno UNMIK NGO Sinergija NGO PEN Srednje škole #YOUTH
50 Obrazovni treninzi za mlade Završeno UNMIK NGO Sinergija NGO PEN #YOUTH
51 Izgradnja jakih i otpornih zajednica u Mitrovici U toku 2018-01-01 2021-01-01 CBM NGO Mundesia NGO Open Data Kosovo #YOUTH
52 Delujte lokalno - neka se vaš glas čuje! Završeno 2018-06-01 2018-11-30 UNDP Radio Mitrovica Sever #YOUTH
53 Upravljajte budućnošću - Naučite veštine, zaposlite se U toku GIZ Kosovo NGO LINK #YOUTH
54 Povećana svest mladih Roma, Aškalija i Egipćana o pravnim mehanizmima protiv rodno zasnovanog nasilja i sprečavanju pojave nasilja nad ženama Završeno 2018-04-01 2019-10-01 USAID ATRC RROGRAEK #GENDER EQUALITY
55 Podrška tinejdžerima nakon škole U toku 2017-06-01 2022-06-01 USAID Kosovski edukativni centar (KEC) #YOUTH
56 Junior Geeks U toku InnovationCentreKosovo US Embassy #YOUTH
57 Znaj svoja prava U toku UNICEF Innovations Lab Kosovo Zaštitnik građana #YOUTH #HUMAN RIGHTS
58 Podrška aktivnostima promocije i informisanja o izveštavanju o Kosovu Završeno 2018-12-01 2019-05-01 NGO Domovik UNICEF #YOUTH
59 Mladi za društvene promene U toku 2019-05-01 2020-07-01 NGO Domovik UNICEF #YOUTH
60 Program podrške maloletničkom posredovanju Završeno 2018-02-01 2019-06-01 NGO Domovik UNICEF #YOUTH #HUMAN RIGHTS
61 Jačanje zaposlenosti mladih na Kosovu II faza U toku 2017-01-01 2020-12-31 HELVETAS The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) Managing Development Associates #YOUTH
62 Podrška Ministarstvu rada i socijalnog staranja za efikasno i efektivno sprovođenje aktivnih mera na tržištu rada U toku EU Ministarstvo rada i socijalne zaštite #GENDER EQUALITY #YOUTH
63 Dijalog o kosovskom društvu: serija debata u Gradskoj kući Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK BIRN #GENDER EQUALITY #YOUTH #HUMAN RIGHTS
64 Zajedno za budućnost Završeno NGO Center for Human Resources Development Slovak Aid in Kosovo #YOUTH
65 Izgradnja profesionalnih kapaciteta mladih ljudi u poljoprivrednom sektoru Završeno 2018-03-01 2019-12-31 KCSF Initiative for Agricultural Development of Kosovo - IADK #YOUTH
66 INFRARED Delimično završeno 2019-01-09 2020-03-30 KCSF Shtatëmbëdhjetë #YOUTH
67 Osnaživanje mladih u procesima donošenja odluka i kreiranja politika Završeno 2019-01-09 2020-02-28 KCSF Human Rights Radio Network - HRN #YOUTH
68 Alternativna škola ljudskih prava Završeno 2019-10-01 2019-11-01 YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
69 Inovacioni centar za informacione tehnologije Završeno UNDP Udruženje mladih za ljudska prava #YOUTH
70 Fond civilnog društva - Catalytic U toku NGO Fodem UN Habitat NGO YCC NVO Santa Maria #GENDER EQUALITY
71 Kontinuirano zagovaranje - Volonterizam U toku UNHCR #YOUTH
72 Sprečavanje/suzbijanje nasilnog ekstremizma Završeno 2017-01-01 IOM #YOUTH
73 Integrisani teritorijalni razvoj 2 Završeno 2017-01-01 2020-01-01 UNDP #HUMAN RIGHTS
74 Programi aktivnog tržišta rada 2 U toku 2014-01-01 2021-01-01 UNDP #YOUTH #HUMAN RIGHTS
75 Podsticanje demokratske kulture i raznolikosti u školama Završeno EU Savet Evrope #YOUTH
76 Deca u procesima donošenja odluka - Menjajući se danas i sutra Završeno 2019-01-01 2019-12-01 NGO Domovik Save The Children Kosovo #YOUTH
77 Škola novih medija U toku 2018-04-01 2023-04-01 NDI #YOUTH
78 Kosovski Forum Ujedinjenih nacija za izgradnju poverenja - Koračanje napred Završeno UNMIK
79 Podrška osnovnim sudovima i osnovnom tužilaštvu Kosova za rešavanje značajno zaostalih predmeta Završeno UNMIK Osnovni sud u Mitrovici NVO ACDC UNOPS Pravni institut Kosova Osnovni sud u Prištini #YOUTH
80 Poštujemo različitost, živimo mirno Završeno 2019-01-10 2019-05-10 UNMIK NGO YCC #YOUTH
81 Uspostavljanje multietničke kuhinje sa kroasanima i pecivom u Istoku Završeno UNMIK NGO-Vision 02 #YOUTH
82 Let’s do it Peja Završeno UNICEF Let’s do it Peja Regional Environmental Center #YOUTH
83 Global Enterpreneurship Week in Kosovo Završeno 2019-11-18 2019-11-24 Ambasada Švedske GIZ Kosovo InnovationCentreKosovo Ministarstvo za inovacije i preduzetništvo #YOUTH
84 Poboljšanje inkluzije diplomaca iz nevećinskih zajednica u centralnoj i lokalnoj administraciji na Kosovu Završeno NGO CPT German Embassy #YOUTH
85 UPShift-Social Impact Workshop Završeno UNICEF Kosovska Mreža Društvene Odgovornosti IPKO Foundation #YOUTH
86 Akademija liderstva - Osnaživanje žena za proces donošenja odluka U toku GIZ Kosovo Forum za liderstvo i diplomatiju #GENDER EQUALITY #YOUTH
87 ARTivizam - Povezivanje zajednica kroz kulturu i umetnost U toku Futja Ngjyre NGO LINK KFOS #YOUTH
88 Promocija i pilotiranje dualnog obrazovanja Završeno NGO LINK HELVETAS #YOUTH
89 Stručno obrazovanje i zapošljavanje u vezi sa invaliditetom na Kosovu U toku 2019-07-01 2020-07-01 USAID ATRC Daunov Sindrom Kosovo #YOUTH
90 Transformacioni program liderstva (TLP) U toku 2016-05-01 2020-05-01 USAID Leadership and Growth Council #YOUTH
91 Ponder: Radionica o kritičkoj medijskoj pismenosti Završeno UNICEF NGO PEN Innovations Lab Kosovo #YOUTH
92 Generation Unlimited U toku UNICEF #YOUTH
93 Platforma za volontere Kosova Završeno UNICEF NGO PEN Innovations Lab Kosovo Austrian Development Cooperation #YOUTH
94 HERAS - visoko obrazovanje, istraživanje i primenjene nauke Završeno 2017-01-01 2019-01-01 Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije Austrian Development Cooperation #YOUTH
95 Deca u procesima donošenja odluka - menjajući se danas i sutra Završeno 2019-01-01 2019-12-01 NGO Domovik Save The Children Kosovo #YOUTH
96 Park inovacija i obuke (ITP), Prizren U toku 2019-01-01 2022-01-01 GIZ Kosovo Ministarstvo finansija #YOUTH
97 Podrška Pravnom fakultetu Završeno CBM Royal Embassy of Norway in Kosovo #YOUTH #HUMAN RIGHTS
98 Promocija i zaštita prava dece Završeno 2017-03-31 2019-09-30 EU Kosovski edukativni centar (KEC) #YOUTH
99 Podizanje svesti školske dece o važnosti očuvanja životne sredine i reciklaže Završeno 2019-08-20 2019-11-30 UNMIK NGO Sjaj Sunca #YOUTH
100 EPIC-zapošljavanje i privatni poslovni inkubatorski centar U toku 2018-09-27 2020-03-30 EU Ministarstvo rada i socijalne zaštite #GENDER EQUALITY #YOUTH
101 Osnaživanje mladih i žena pri zapošljavanju U toku EU Ministarstvo rada i socijalne zaštite Caritas Kosova #GENDER EQUALITY
102 Engleski pristupni program za mikro stipendije U toku 2018-01-09 2020-08-31 CBM US Embassy #YOUTH
103 Rušenje prepreka u komunikaciji između kosovskih Srba i kosovskih Albanaca Završeno US Embassy NGO Center for Human Resources Development #YOUTH
104 Spajanje severa i juga - jačanje naše veze Završeno NGO Center for Human Resources Development Opština Severna Mitrovica #YOUTH
105 Social Act Završeno 2018-03-01 2019-06-30 KCSF NGO PEN #YOUTH
106 Obrazovanje za zapošljivost - E-kvadrat Završeno 2018-01-02 2019-12-31 KCSF IPKO Foundation #YOUTH
107 Uzmite stvari u svoje ruke Završeno 2019-01-09 2020-02-29 KCSF VKBIK #YOUTH
108 Sačuvajmo budućnost naše dece U toku 2020-01-12 2020-07-16 NVO ACDC Balkan Green Foundation
109 Integracija zajednice van barijera u Mitrovici U toku 2020-01-11 2020-04-30 NVO ACDC KFOS
110 Simulirana ispitivanja Završeno 2020-03-20 US Embassy YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
111 Podsticanje inkluzivnog i otpornog sektora bezbednosti na Kosovu Završeno 2019-10-01 2020-02-01 Kanadski fond za lokalne inicijative KCSS #GENDER EQUALITY
112 Stvoriti smisao U toku EU NGO PEN #YOUTH
113 Poboljšanje inkluzije diplomaca iz nevećinskih zajednica u centralnoj i lokalnoj administraciji na Kosovu - Faza 2 U toku 2020-04-01 2021-06-30 NGO CPT German Embassy #YOUTH
114 Osnaživanje devojčica kroz sportske aktivnosti Završeno 2019-10-01 2020-04-01 UNDP NGO Sokolica #YOUTH
115 Negativan uticaj coveka na zivotnu sredinu Završeno 2019-10-01 2020-04-01 UNDP NGO Ecologica #YOUTH
116 Poboljšane mogućnosti samozapošljavanja i zapošljavanja u Vitini U toku 2019-10-01 2020-06-01 UNDP Kosova Women for Women #YOUTH
117 Neformalno obrazovanje o suočavanju sa prošlošću U toku 2011-01-01 HLC #YOUTH #HUMAN RIGHTS
118 BONEVET - Obrazovanje bez prepreka U toku 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo NGO BONEVET #YOUTH
119 Centar za učenje ka uključivanju romske, aškalijske i egipatske zajednice U toku 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo Balkan Sunflowers Kosova #HUMAN RIGHTS
120 Devojke u ICT 2020 Završeno IPKO Foundation A.U.K - Training and Development Institute #YOUTH
121 Nove ekonomske prilike za severno Kosovo U toku 2019-03-31 2020-09-30 USAID Kosovski centar za podršku poslovanju #YOUTH
122 Flying over Differences Završeno 2019-05-28 2019-07-16 OSCE #YOUTH
123 WOmentorship for Dialogue programme Završeno 2019-09-27 2019-09-29 OSCE #GENDER EQUALITY #YOUTH
124 Promovisanje zaposlenosti u privatnom sektoru (PPSE) U toku 2017-01-01 2021-12-31 Swisscontact Riinvest
125 S4RE: Veštine za ruralno zapošljavanje Završeno 2013-01-01 2018-01-01 HELVETAS

Vaše priče

yihr.jpg

Youth Remembers Initiative Workshop

Poziv za učesnike: Youth Remembers Initiative Workshop.

Pročitaj više
81798233_488143771841520_8795782010741194752_o4444.jpg

Ujedinjena omladinska radna grupa traži koordinatore

Poziv za lokalne koordinatore za projekat o inkluzivnom učešću mladih u lokalnoj upravi.

Pročitaj više
YPC2018.png

Poziv za učesnike: Omladinski kamp mira 2020

Kamp mira za mlade uključuje mlade ljude i omladinske organizacije iz regiona pogođenih sukobom u dijalog i aktivnosti transformacije sukoba.

Pročitaj više
download222.png

Globalno istraživanje mladih, COVID-19

Globalno istraživanje o uticaju pandemije COVID-19 na prava mladih, sa fokusom na zapošljavanje i obrazovanje.

Pročitaj više
99123319_2998258740210079_6846212229562368_o.jpg

Onlajn registracija je otvorena

Omladinski centar Diakonie otvorio je aplikaciju za onlajn kurs gitare, sa mogućnošću nastavka u Omladinskom centru Diakonie.

Pročitaj više
100798565_1579274182236876_5056829618829393920_n.png

Kosovski omladinski dijalog

YIHR KS poziva sve mlade ljude iz srpske i albanske zajednice na Kosovu, koji imaju između 16 i 30 godina, da postanu deo programa razmene mladih.

Pročitaj više
download 22.png

KCSF: Poziv za podnošenje predlog - projekta

Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) je otvorila poziv za podnošenje aplikacija za predloge-projekta koji imaju za cilj da podrže Socijalnu integraciju mladih.

Pročitaj više
84673206_509144159741481_7618246864604758016_n.jpg

V.A.H.S - Trening

Vakcina protiv govora mržnje - Trening!

Pročitaj više
93259529_1541270062703955_8559978294622027776_o.png

YIHR: Tražimo facilitatora

YIHR KS traži facilitatora za njihov program razmene mladih.

Pročitaj više
455555.png

Mišljenje mladih je bitno

Anketa je otvorena za sve ljude na Zapadnom Balkanu.

Pročitaj više
survey-time1.jpg

Evaluacija modula mladih

Evaluacija UNICEF modula za mlade 2016-2020.

Pročitaj više
Hiring-cover-1024x64044444444.png

Rad sa RYCO: Koordinatori projekata

Regionalna kancelarija za saradnju sa mladima traži dve nove kolege!

Pročitaj više
training.jpg

Požurite! Registracija je otvorena

Diakonie Centar za mlade otvara aplikaciju za nove kurseve obuke

Pročitaj više
86811064_128055098728727_7988686720142934016_o.jpg

Glasajte za svoj omiljeni video

Glasajte za svoj omiljeni video prilog lajkom!

Pročitaj više
68-Zahir-Tanin_QC.png

Za budućnost koju želimo, Program koji donosi rezultate

Izgradimo zajedno poverenje koje nam je potrebno, za budućnost koju želimo.

Pročitaj više
88270187_522629885059575_667072347362033664_n.jpg

Neka se vaš glas čuje

Okreni svoj pogled na sve oko sebe!

Pročitaj više
84703720_2765571770152844_7001348393914073088_n4444444444444.png

Omladinska mreža Evropske demokratije

Oni sa zadovoljstvom najavljuju da je poziv za članove Omladinske mreže Evropske demokratije sada otvoren!

Pročitaj više
download444.png

GIZ: Otvoreni poziv

GIZ poziva sve zainteresovane kompanije da se prijave za obuku „Raznolikost i inkluzija na radnom mestu“.

Pročitaj više
84957666_1483123951851900_3121662714124959744_o4444444.jpg

YIHR: Još uvek tražimo stručnjaka

YIHR: Još uvek tražimo stručnjaka za izmenu našeg programa pravnog obrazovanja mladih.

Pročitaj više
yihr.png

Traže stažistu!

Inicijativa mladih za ljudska prava traži stažistu!

Pročitaj više
YIHR.png

YIHR: Otvoreni poziv

Poziv za jednonedeljnik trening za NVO.

Pročitaj više
foto1.jpg

MKOS potpisalo je memorandum sa opštinom Kačanik

Ministarka kulture, omladine i sporta Vlora Dumoshi i predsednik opštine Kačanik Besim Ilazi potpisali su memorandum o saradnji za finansijsku podršku.

Pročitaj više
Elion-speaking111.jpg

Teška misija novinarstva u izgradnji mira

Kompleksno stanje izgradnje mira odražava se u medijima.

Pročitaj više
Capture.PNG

Život na Kosovu: Mladi na Kosovu

Emisija o životu na Kosovu, debata o perspektivi mladih i njihovom zapošljavanju na Kosovu.

Pročitaj više
apostolova.jpg

Moja vizija za Kosovo: dom mladih Evropljana

Op-ed Nataliya Apostolova, šefica Kancelarije EU na Kosovu/Specijalna predstavnica EU obavljena u Zeri

Pročitaj više
79675089_3492445740795607_5380716912256745472_o.jpg

Istraži Mitrovicu

Iniciranje kontakta i olakšavanje dijaloga između mladih iz Severne i Južne Mitrovice.

Pročitaj više
bf (1).jpg

Letnji program na institutu Ben Franklin Transatlantic

To je to doba godine, vreme za podnošenje prijava za Benjamin Franklin Transatlantic Fellovship (BFTF)

Pročitaj više
UN.PNG

UN Omladinska skupština Kosova

Skupština mladih UN-a okupila je do 200 mladih iz svih zajednica.

Pročitaj više
Capture.PNG

Muzika povezuje: mir na zemlji

"Umetnost je najmoćnije mesto gde ljudi zaista mogu da postignu mir na terenu."

Pročitaj više
555555555555555.png

Radite sa RYCO

RYCO: Radite s nama!

Pročitaj više
87781264_1495916650572630_6100747460508909568_n.png

Simulirani testovi

Poziv za prijavu: "Simulirani testovi".

Pročitaj više
cccccccccc.png

Radi sa RYCO: Menadžer programa

VESTERN BALKANS - Regionalna kancelarija za omladinsku saradnju traži novog kolegu!

Pročitaj više
89504319_136145467919602_643629724370731008_o.png

Budite promena koju želite da vidite u svetu!

Promena koju želimo za našu zemlju započinje načinom na koji razmišljamo.

Pročitaj više
corona.jpg

Grupa za sigurnost i rodnu ravnopravnost poziva na sprečavanje porodičnog nasilja usred pandemije COVID-19

U ovo doba globalne pandemije COVID-19, dom bi trebao biti najsigurnije mesto za sve. Međutim, za ljude koji doživljavaju rodno zasnovano nasilje, uključujući nasilje u porodici, socijalno distanciranje može značiti da ostanu zarobljeni sa nasilnikom.

Pročitaj više
92358122_1533828483448113_3707606002598674432_n.png

Poziv za učesnike - Trening o pripovedanju

Ako se pitate kako biste mogli boravak u kući tokom ovih teških vremena učiniti zabavnijim i produktivnijim, YIHR ima rješenje za vas.

Pročitaj više
safe_image5555.png

Radite sa RYCO i UNDP

UNDP Albanija želi da angažuje međunarodnog stručnjaka koji će podržati RYCO u razvoju politike ljudskih resursa.

Pročitaj više
94030345_6194340454601_7521230872012390400_n.jpg

Band Camp Ruanda

Emir Hasani, direktor rok-škole u ​​Mitrovici na Kosovu, posetio je Ruandu kako bi vodio nedeljni bend kampa, radeći zajedno sa tri MVB trenera iz Ruande.

Pročitaj više
safe_image2222222.png

Radite sa RYCO

Radi sa RYCO-om: Službenik za komunikaciju i vidljivost projekata

Pročitaj više
foto11111.jpg

Косово ускоро са Националним џудо центром Kosovo uskoro sa Nacionalnim džudo centrom

Kosovo postaje Nacionalni centar za džudo. To će biti omogućeno memorandumom o saradnji.

Pročitaj više
FAA-NORAD-Cover-1024x640.png

Radite sa RYCO-m

Radi sa RYCO-m: Asistent za finansije i administraciju

Pročitaj više
foto1.jpg

Dozvoljeno je održavanje fudbalskih takmičenja na Kosovu

Ministarka kulture, omladine i sporta Vlora Dumoshi održala je sastanak sa liderima Fudbalskog saveza Kosova.

Pročitaj više
99418354_2995923513776935_6267629999637921792_o.jpg

Volonterski rad u Italiji

Da li im se želite pridružiti za volonterski rad u Italiji? Prijavite se!

Pročitaj više
bbc.jpg

Tinejdžerka sa Kosova na krovu sveta

Jedna od najmlađih osvajačica sedam najviših svetskih vrhova živi na samo nekoliko stotina kilometara od Beograda - u Peći na Kosovu.

Pročitaj više
Cover-srednja-velicina.jpg

Rok škola povezuje mlade u podeljenoj Mitrovici

Mitrovica je, možda, poznata po etničkim podelama ali lokalna škola rock-a ujedinjuje mlade ljude oko zajedničke strasti.

Pročitaj više
83696115_823789484756702_5857604989605642240_o1111.jpg

Zajednice iz Južne Mitrovice u procesima planiranja naselja

Nastavljaju se aktivnosti uključivanja zajednica iz Južne Mitrovice u procesima planiranja naselja!

Pročitaj više
82423059_2951484271537476_3392845428775976960_o777.jpg

Međunarodni studenti u Evropskoj kući

Evropsku kuću u Severnoj Mitrovici posetila je grupa međunarodnih studenata.

Pročitaj više
1395388_566018453470849_882740044_n.jpg

Maker-space u Američkom kutku u Prizrenu

Za sve mlade ljude: Od ovog petka Američki kutak Prizren kreće sa svojim programom Maker-space

Pročitaj više
82434581_2641783419209220_3226835807390138368_o44.jpg

Direktan dijalog kao sredstvo regionalne stabilnosti

Forum ima za cilj da stvori prostor za konstruktivan i višeslojan dijalog između aktera civilnog društva o putevima za unapređenje međusobnih odnosa

Pročitaj više
83281416_2508681546011980_4008055951549530112_o.jpg

Šema stažiranja za tehničke diplomce

300 studenata tehničkih fakulteta na Kosovu će moći da primeni znanje stečeno tokom studija na radnom mestu.

Pročitaj više
471482155555.jpg

Poziv za stažiranje u finansijama i administraciji

NVO Aktiv objavljuje poziv za stažiranje u kancelariji za finansije i administraciju. Očekivano trajanje stažiranja je šest meseci.

Pročitaj više
82358566_110085480525689_8666546105502138368_o.jpg

Upoznajte ljude koji donose promene

U koju ste aktivnost bili uključeni, a to je doprinelo poboljšavanju vaše zajednice?

Pročitaj više
Kosovo.PNG

Omladinski festival na Kosovu

Zajedno možemo stvoriti budućnost. To želimo i zaslužujemo. Zato što delimo isti dom.

Pročitaj više
Andjela-Mirkovic-e1572600910831.jpg

Kosovska generacija iz 1990-ih lično shvata pomirenje

Dve mlade prijateljice na Kosovu - jedna Srpkinja, a druga Albanka - dve su aktivistkinje mladih koje rade na lokalnim inicijativama.

Pročitaj više
52893199_1935515156576756_1685577498911309824_o.jpg

Kako se sećamo prošlosti?

Javni poziv za učešće na debati „Kako se sećamo prošlosti?“

Pročitaj više
NoHateimg.jpg

Poziv za učesnike: Kurs o borbi protiv govora mržnje

Savet Evrope organizuje kurs za obuku o standardima i pristupima Saveta Evrope u borbi protiv govora mržnje.

Pročitaj više
355555.png

Konsultacije Regionalne kancelarijе za saradnju sa mladima (RYCO)

RYCO оrganizuje niz lokalnih konsultacija gde im se mladi mogu direktno obratiti.

Pročitaj više
84992106_123242039210033_7796109530575667200_o.png

Donosilac promena

Produžen rok za Changemaker!

Pročitaj više
images.jpg

Mladi šampioni

Imate li 18-30 godina? Imate li veliku, odvažnu ideju za našu planetu? Ako je to slučaj, prijavite se za jednog od mladih šampiona 2020. godine.

Pročitaj više
86487167_3011410605544842_2827752406933045248_n4444.jpg

50 godina postojanja!

Univerzitet u Prištini obeležava 50 godina postojanja.

Pročitaj više
Mrika.PNG

Mrika Nikći - Evropljani prave razliku

Popela se na sedam najviših vrhova pre navršene 18 godine.

Pročitaj više
1395388_566018453470849_882740044_n.jpg

Kurs za meditaciju pažljivosti

Kurs za meditaciju pažljivosti - American Corner Prizren

Pročitaj više
49576094872_4ab53586da_z.jpg

Radionica Arde Bahadira

Radionica Arde Bahadira: Kako violine nastaju u Mitrovici!

Pročitaj više
Capture.PNG

Krenare Rugova - Evropljani prave razliku

Njujork, Pariz, Priština. Ovo su neke od stanica u profesionalnom životu kosovske modne dizajnerke Krenare Rugova.

Pročitaj više
87983502_10163044745165290_2899112768865042432_n5555555555555.jpg

Mladi lideri SDG-a

Prijavite se za svoju šansu da postanete jedan od mladih lidera SDG-a 2020.

Pročitaj više
safe_image44444.png

Kamp kreativnog pisanja i prevođenja

Ovaj poziv za mlade pisce je savršena prilika.

Pročitaj više
domovik.png

Konkurs za kratku priču o dečijim pravima

Organizacija Domovik raspisuje konkurs za kratku priču na temu dečijih prava.

Pročitaj više
download1111111111111.jpg

Mirovne i bezbednosne studije

Prijavite se sada za novu godinu mirovnih i bezbednosnih studija (M.A.) 2020/2021.

Pročitaj više
Rock.jpg

Mitrovica Rock School: Pridružite nam se!

Rock škola prihvata nove članove!

Pročitaj više
digital-poster-2020-v6-01.png

2020 EPG Letnja škola

Treće izdanje Letnje škole grupe za energetsku politiku biće održano između 22. i 31. jula 2020. u Bukureštu, Rumunija.

Pročitaj više
Poster - Audio Drama.png

Želim da me čuju

Ciklus od deset audio drama „Želim da me čuju“.

Pročitaj više
92-Jeta Xhara_QC.png

Izazovi uključivanja zajednice u debate

Produkcijom i emitovanjem osam debata BIRN je uspeo da dâ dobar primer otvorenih debata koje su pratili svi građani Kosova.

Pročitaj više
atlas.jpg

Dosadno vam je već kod kuće na distanci?

Dosadno vam je već kod kuće na distanci? Zato razmotrite ovu priliku.

Pročitaj više
stock-photo-open-dictionary-book-and-magnifier-27326692.jpg

COVID 19 - Odgovorni prema svima

Mreža za građanski aktivizam: Potrebni prevodioci i lektori.

Pročitaj više
Internshipjpg.jpg

CPT: Poziv za stažiranje

Unapređenje uključivanja diplomaca iz nevećinskih zajednica u administraciju centralnog i lokalnog nivoa na Kosovu.

Pročitaj više
92099622_3671692002904761_4965145995638734848_o555555555.jpg

Takmičenje za mlade novinare

Evropska komisija raspisala je konkurs za mlade novinare.

Pročitaj više
12794974_1530575060569913_5306370730164921770_o55555555.jpg

Upitnik za učenike i studente

Vreme u izolaciji: Kako ga provodite?

Pročitaj više
team_succes-886x4435555.jpg

Timski rad je važan za postizanje ciljeva

Radno okruženje sa dobrim timom pruža atmosferu koja podstiče rad, pojačava osećaj jedinstva, povećava entuzijazam i podstiče prijateljstvo i odanost.

Pročitaj više
Capturejjj.PNG

TV emisija Jeta na Kosovu

Prošle večeri program Emisioni Jeta në Kosovë koji je ugostio preduzetnike i volontere sa celog Kosova, kako bi podelio priče o onome što su uradili kako bi pomogli.

Pročitaj više
IFM file photo.jpg

Utvrđivanje sudbine nestalih

„Imamo više od 1640 razloga da nastavimo svoj rad na utvrđivanju sudbine nestalih“, kaže šef Misije EU za vladavinu prava na Nacionalni dan nestalih.

Pročitaj više
safe_imagegggg.png

Radite sa PeaceNexus-om i RYCO-om

Traže konsultanta za upravljanje ljudskim resursima.

Pročitaj više
95145145_1554041084760186_7853692758408560640_n.png

YIHR KS: Online kursevi

YIHR KS počinje online kurseve.

Pročitaj više
cbs.PNG

Studentski život na severu Kosova

Video priču su, uz pomoć redakcije CBS, pripremile učesnice Ponder programa.

Pročitaj više
muzeu-im222.jpg

Moj muzej

„Moj muzej“, prva virulentna izložba porodične baštine na Kosovu.

Pročitaj više
95832860_4456804784345642_7467563739525414912_n1111.jpg

Pristup pravdi Kosova

Grantovi za pristup pravdi imaju za cilj da ojačaju vezu između pravde i institucija sektora vladavine prava i zajednica kroz podršku.

Pročitaj više
96706618_10157110763881156_7742002116696211456_o.png

KAEF diplomski program stipendiranja

Otvorena je američka aplikacija za 2021. godinu za program KAEF Diplomatska stipendija.

Pročitaj više
onlineskolammm.jpg

Kako su se školski i studentski život iz klupa premestili na internet?

Usled pandemije korona virusa, studenti i đaci, iz amfiteatara, klupa, prešli su u virtuelne učionice.

Pročitaj više
97106141_10157931150367798_4844568319266652160_o.jpg

4. dan UNMIK-ove donacije traje u još 9 opština

4. dan UNMIK-ove donacijske akcije u još 9 opština - hrana, higijena i još nekoliko 3D štampača!

Pročitaj više
96692297_10158060996410450_2313600501834317824_o.png

Trening Ponder / Wiki akademije

Trening Ponder / Wiki akademije fokusiran je na kritičku medijsku pismenost.

Pročitaj više

Preporuke

9. Ohrabriti volontiranje i plaćena stažiranja.

36 Inicijative

Pristup uslugama i dobro upravljanje