Preporuke

3. Ohrabriti saradnju žena u: medijima, NVO i politici.

8 Inicijative

Pristup uslugama i dobro upravljanje

48. Na lokalnom nivou potrebna su veća sredstva za upošljavanje dodatnih prevodilaca, ili za angažovanje spoljnih prevodilačkih usluga.

4 Inicijativa

0%

Napredak

Pristup uslugama i dobro upravljanje

58. Odbornički klubovi skupština opština moraju da budu funkcionalniji.

1 Inicijativa

Pristup uslugama i dobro upravljanje

60. Obuka osoblja da bude finansirana od strane međunarodne zajednice.

19 Inicijative

Pristup uslugama i dobro upravljanje

63. Striktno sprovoditi Zakon o rodnoj ravnopravnosti.

24 Inicijativa

Pristup uslugama i dobro upravljanje

68. Sve institucije koje nisu odredile službenike za kancelariju za rodnu ravnopravnost to moraju da urade.

0 Inicijative

94%

Napredak

Pristup uslugama i dobro upravljanje