Preporuke

3. Ohrabriti saradnju žena u: medijima, NVO i politici.

8 Inicijative

Pristup uslugama i dobro upravljanje

15. Striktno sprovoditi Zakon o rodnoj ravnopravnosti.

24 Inicijativa

Pristup uslugama i dobro upravljanje

17. Sve institucije koje nisu odredile službenike za kancelariju za rodnu ravnopravnost to moraju da urade.

0 Inicijative

94%

Napredak

Pristup uslugama i dobro upravljanje