image

Oblikujući našu budućnost zajedno: Ključni nalazi UN75 ankete i dijaloga

Kategorija: Izveštaji
Organizacije: UN

U januaru 2020. godine, generalni sekretar António Guterres pokrenuo je jednogodišnju inicijativu UN75 kao priliku za Ujedinjene nacije da saslušaju ljude kojima služe. Kroz ankete i dijaloge, više od 1,5 miliona ljudi iz svih 193 država članica Ujedinjenih nacija podelilo je svoje nade i strahove za budućnost i razgovaralo o tome kako svi akteri, uključujući UN, mogu bolje da rade zajedno na rešavanju globalnih izazova sa kojima se suočavamo.

Ključni nalazi konačnog izveštaja uključuju:

  • Kako je COVID-19 preokrenuo napredak u ljudskom razvoju i proširio nejednakosti, kratkoročno prioritet ispitanika je bolji pristup osnovnim uslugama kao što su zdravstvena zaštita, obrazovanje i voda i sanitacija. Mnogi ispitanici, posebno u zemljama sa niskim i srednjim prihodima, dali su prioritet podršci najugroženijim ljudima i zajednicama. U zemljama sa vrlo visokim ljudskim razvojem, manje ispitanika je ovo smatralo visokim prioritetom. Dugoročno, klimatska i ekološka pitanja smatraju se glavnom pretnjom. Latinska Amerika i Karibi zabeležili su najveći procenat ispitanika koji su odabrali taj odgovor - 73%. Najmanji procenat je bio u subsaharskoj Africi (37%).
  • Ostali prioriteti variraju u zavisnosti od nivoa prihoda, ali uključuju sve veću zabrinutost zbog mogućnosti zapošljavanja, ljudskih prava i sukoba. Na primer, u severnoj Africi i zapadnoj Aziji, veće poštovanje ljudskih prava je najveći prioritet. U globalu je među prva tri.
  • Uprkos ovoj zabrinutosti, 49% globalnih ispitanika veruje da će ljudima biti bolje 2045. godine, u poređenju sa 32% koji misle da će ljudima biti lošije. Ispitanici koji žive u zemljama nižeg ljudskog razvoja i oni koji žive u konfliktnim situacijama daleko su optimističniji u pogledu budućnosti od onih koji žive u zemljama višeg ljudskog razvoja i u zemljama koje nisu u sukobu. 97% ispitanika smatra da je međunarodna saradnja važna za rešavanje globalnih problema i izazova. Stepen važnosti međunarodne saradnje varira od regiona do regiona, a Severna Amerika beleži najveći procenat ispitanika koji na nju gledaju pozitivno.
  • Mnogi ispitanici očekuju od UN-a da predvodi u međunarodnoj saradnji u rešavanju neposrednih i dugoročnih globalnih izazova, uz pozive da Organizacija inovira - kako bi bila inkluzivnija, angažovanija, odgovornija i efikasnija.
Pročitajte više