Jačanje predstavnika lokalnih zajednica, OCD-a i medija sa fokusom na manjine radi efikasnog promovisanja međuopštinske saradnje u konkretnim pitanjima zajednica i primene smernica o incidentima koji pogađaju nevećinske zajednice

U cilju efikasnog praćenja, evaluacije i zalaganja za manjinska prava, kao i sa ciljem primene smernica o incidentima koji pogađaju nevećinske zajednice, UNMIK je podržao program izgradnje kapaciteta za predstavnike lokalnih zajednica, medija i OCD-a, nakon čega je uspostavljen sistem monitoringa i evaluacije u odabranim opštinama. Pročitajte više na: http://www.ngocpt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=331:-04042019&catid=42:aktivnosti&Itemid=167

Organizacije: NGO CPT , UNMIK
Lokacije: Gračanica , Štrpce , Ranilug , Parteš , Novo Brdo , Klokot
Značavanje: #HUMAN RIGHTS