UNHCR

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Kontinuirano zagovaranje - Volonterizam U toku UNHCR #YOUTH
2 Kontinuirano zagovaranje - Pravno savetovanje i pomoć U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
3 Kontinuirano zagovaranje - Strategija za zajednice i povratak - Ekonomska integracija U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
4 Kontinuirano zagovaranje - Strategija za zajednice i povratak - Prava svojine i pravni lekovi U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
5 Kontinuirano zagovaranje - Jezik U toku UNHCR #LANGUAGE
6 Kontinuirana podrška - Rodna ravnopravnost i prava žena U toku UNHCR #GENDER EQUALITY
7 Kontinuirana podrška - Rodna ravnopravnost i prava žena U toku UNHCR #GENDER EQUALITY
8 Izgradnja kapaciteta u toku U toku Civilno društvo UNHCR #HUMAN RIGHTS
9 Direktno pružanje pravne pomoći U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
10 Direktno pružanje pravne pomoći U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
11 Kontinuirani monitoring U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
12 Fokusirana programska podrška U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
13 Kontinuirana podrška - Komunikacija sa verskim zajednicama U toku UNHCR
14 Kontinuirano zagovaranje - Strategija za zajednice i povratak - Prava svojine i pravni lekovi U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
15 Stalna podrška dobrovoljnim povratnicima, raseljenim licima, osobama izloženim riziku od apatridije, tražiocima azila i izbeglicama U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
16 Konferencija gradonačelnika o jačanju međuopštinske saradnje i koordinacije u vezi sa pitanjima podrške u zajednici Završeno 2020-02-12 2020-06-30 Ministarstvo za zajednice i povratak UNHCR UNMIK