NGO NSI

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 Rritja e pjesëmarrjes së qytetarëve dhe përgjegjshmëria në qeveritë lokale në veri të Kosovës Po vazhdon 2018-01-01 2021-01-01 NGO NSI PAX
2 Rritja e pjesëmarrjes së qytetarëve dhe përgjegjshmëria në qeveritë lokale në veri të Kosovës Po vazhdon 2018-01-01 2021-01-01 NGO NSI PAX
3 Building Capacity for Better Community – Supporting establishment of Community Forums in Municipality of Zvecan and Municipality of Skenderaj Po vazhdon 2019-05-15 2020-05-15 NGO NSI IQS Inclusive Development Programme
4 Platforma e Ndërtimit të Mirëbesimit të Kosovës (Platforma Dixhitale TBF) E përfunduar 2019-09-01 2020-06-15 UNMIK NGO NSI
5 Platforma e Ndërtimit të Mirëbesimit të Kosovës (Platforma Dixhitale TBF) E përfunduar 2019-09-01 2020-06-15 UNMIK NGO NSI
6 Kuadri i Shoqërisë Civile për një Strategji Kombëtare për Ballafaqimin me të kaluarën në Kosovë Po vazhdon 2020-01-01 2021-01-31 US Embassy NGO NSI