SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime

SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime

Website:www.sit-ks.org

Phone: +38338223457

Address: Rr. Fehmi Agani, H1, Nr.16, Prishtinë

#EDUCATION #HUMAN RIGHTS #YOUTH #GENDER EQUALITY

SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime është organizatë joqeveritare misioni i të cilës është të promovojë dhe të krijojë një shoqëri të barabartë për të gjithë. Kështu që, ne trajtojmë disa nga problemet më sfiduese të të drejtave të njeriut në shoqërinë tonë që na pengojnë për të arritur barazi, paqe, dhe zhvillim, përfshirë këtu dhunën në familje dhe dhunën me Bazë gjinore. Ne synojmë të arrijmë këtë duke përfshirë njerëz të të gjitha prapavijave, pa marrë parasyh gjininë, orientimin seksual apo ndonjë kategori tjetër të identitetit. Ne synojmë një shoqëri gjithëpërfshirëse ku të gjithë ndjehen të sigurt, të barabartë, dhe mund të arrijnë potencialin e tyre pavarësisht identiteteve të tyre sociale.

Projects

# Name Status Organizations Locations Start Date End Date Tags
406 Scaling up “Young Men Initiative” project Completed UNMIK
SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime
Prishtinë/Priština , Gjakovë/Ðakovica , Mitrovicë/Mitrovica South , Kamenicë / Kamenica 06, January 2020 15, June 2020 #YOUTH
407 Scaling up “Young Men Initiative” project Completed UNMIK
SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime
Prishtinë/Priština , Gjakovë/Ðakovica , Mitrovicë/Mitrovica South , Kamenicë / Kamenica 06, January 2020 15, June 2020 #YOUTH
408 Scaling up “Young Men Initiative” project Completed UNMIK
SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime
Prishtinë/Priština , Gjakovë/Ðakovica , Mitrovicë/Mitrovica South , Kamenicë / Kamenica 06, January 2020 15, June 2020 #YOUTH
526 Youth Workers for Young People Completed KCSF
SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime
Kosovo-wide 09, January 2019 28, February 2020 #YOUTH
1840 Counseling for Prevention (C4P) In Progress SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime Kosovo-wide 01, January 2022 31, December 2022 #HUMAN RIGHTS #GENDER EQUALITY
1842 Future4Youth In Progress SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime Kosovo-wide 01, March 2021 31, March 2024 #HUMAN RIGHTS #YOUTH #GENDER EQUALITY
1843 Youth Voices, Youth Choices In Progress SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime Kosovo-wide 01, January 2021 31, December 2023 #HUMAN RIGHTS #YOUTH
1844 Enhancing conflict-management skills of youth In Progress SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime Kamenicë / Kamenica , Mitrovica/Mitrovicë North , Mitrovicë/Mitrovica South , Fushë Kosovë/Kosovo Polje 01, January 2021 31, December 2022 #HUMAN RIGHTS #YOUTH
1845 Break the Ice 2.0 In Progress SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime Kamenicë / Kamenica , Mitrovicë/Mitrovica South , Mitrovica/Mitrovicë North , Fushë Kosovë/Kosovo Polje 01, November 2021 31, August 2022 #CULTURE #HUMAN RIGHTS #YOUTH
1847 Supporting the implementation of rehabilitation programmes for perpetrators of VAW and DV as per Articles 16 & 12 of the Istanbul Convention Partially Completed SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime Kosovo-wide 01, September 2021 30, June 2022 #GENDER EQUALITY
BACK TO TOP