Roma in Action

Roma in Action

Vebfaqja:https://www.facebook.com/romainaction

Telefoni: +38344569634

Adresa: Musa Zajmi 163

#EDUCATION #MEDIA #CULTURE #HUMAN RIGHTS #YOUTH #LANGUAGE

OJQ "Roma in Action - RIA" është një organizatë në Gjakovë e cila është themeluar më 02.03.2017 në MAPL ku qëllimi si qëllim ka promovimin dhe avancimin e pozitës së komuniteteve joshumicë në Gjakovë.


Misioni:

Misioni i organizatës është të promovojë mundësi të barabarta për të gjithë të rinjtë, veçanërisht për të rinjtë e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian duke u ofruar atyre mbështetje për fuqizim dhe pjesëmarrje aktive në shoqërinë kosovare.


Vizioni:

OJQ "RIA" është një organizatë joqeveritare, jopolitike, jo fetare dhe jofitimprurëse. Ai gjatë funksionimit të tij promovon veçanërisht respektimin e të drejtave të fëmijëve, të rinjve, qenieve njerëzore, grave dhe pakicave.


RIA është fokusuar në 5 komponenta të punës si: arsimi, rinia, media, kultura dhe barazia gjinore.

Projektet

We do not have any records at the moment for this organization. Please check again later.

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP