Ofrim i drejtëpërdrejtë i ndihmës juridike

UNHCR-i përmes projekteve të tij të zbatuara nga organizata partnere ofron këshillim dhe asistencë ligjore të drejtpërdrejtë për PZHBV-të dhe gratë e kthyera në të gjitha çështjet civile, duke përfshirë dhunën në familje, të drejtat e punës, të drejtat e pensionit, të drejtat pronësore, çështjet familjare etj. Lexo më shumë në:https://www.unhcr.org/see/where-we-work/kosovo

Organizatat: UNHCR
Vendndodhjet: Kosova e gjerë
Etiketat: #HUMAN RIGHTS