Green Rural Deal

Objektivi i projektit është të zhvillojë kapacitete lokale për një tranzicion në një ekonomi me zero karbon në tre rajone të synuara: Maqedonia Perëndimore (Greqi), Kamenica (Kosovë) dhe Priboj (Serbia). Projekti synon të mbështesë dhe fuqizojë komunat në rajonet rurale në vendet e përmendura së bashku me komunat gjermane përmes ndërtimit të kapaciteteve lokale, mësimit nga kolegët dhe bashkë-krijimit të projekteve konkrete.

Për më shumë vizitoni: https://www.balkangreenfoundation.org/sq-al/projektet-e-tanishme/


Organizatat: Balkan Green Foundation
Vendndodhjet: Kosova e gjerë
Etiketat: #ENVIRONMENT #CULTURE