Mbështetje të Vazhdueshme - Këshillimi juridik dhe ndihma

UNHCR-ja dhe organizata e saj partnere avokojnë dhe kontribuojnë drejtpërsëdrejti në amendamentet e Ligjit mbi Gjendjen Civile dhe në legjislacionin tjetër përkatës, si dhe sigurojnë këshillim dhe asistencë të drejtpërdrejtë ligjore për PZHBV-të e cenueshme, të kthyerit vullnetarë dhe popullsinë e paregjistruar. Lexo më shumë në:https://www.unhcr.org/see/where-we-work/kosovo

Organizatat: UNHCR
Vendndodhjet: Kosova e gjerë
Etiketat: #HUMAN RIGHTS