Punëtori

Punëtoritë me komunitetet fetare dhe organizatat e bazuara në besim, me fokus në islamin dhe komunitetin ortodoks, në trajtimin e barazisë gjinore, parandalimin e dhunës në baza gjinore dhe normave tradicionale dhe patriarkale të shoqërisë Lexo më shumë në: https://kosovo.unfpa.org/

Organizatat: UNFPA
Vendndodhjet: Kosova e gjerë
Etiketat: #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS