Mbështetje të vazhdueshme - Barazia gjinore dhe të drejtat e grave

UNHCR përmes programit të rregullt vjetor, të zbatuar në bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile, zhvillon punëtori, tryeza të rrumbullakëta dhe seanca të rritjes së vetëdijësimit të bazuara në komunitet, veçanërisht në identifikimin, mbrojtjen dhe reagimin ndaj dhunës me bazë gjinore ndërmjet kategorive të prekshme, përkatësisht Personave të Zhvendosur brenda Vendit (PZHBV) dhe të kthyerve vullnetar. Lexo më shumë në:http://unkt.org/un-agencies/unhcr/

Organizatat: UNHCR
Vendndodhjet: Kosova e gjerë
Etiketat: #GENDER EQUALITY