Urbanizëm Watch - "Urbanizmi i Prizrenit nën vëzhgimin e vazhdueshëm"

Ky projekt është rezultat i punës së organizatës në monitorimin e qeverisjes lokale në Prizren dhe synon të instalojë një sistem monitorimi të përhershëm të veprimtarive shtetërore (të dy nivelet e qeverisjes) në fushën e menaxhimit dhe zhvillimit urban në qytetin e Prizrenit, me theks të veçantë në Qendrën e saj Historike. Lexoni më shumë në: https://www.ecmandryshe.org/?page=2,33,95

Organizatat: EC Ma Ndryshe
Vendndodhjet: Prizreni
Etiketat: