image

Pasqyrë e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian të Kosovës / OSCE

Kategori: Raportet
Organizatat: OSCE
Etiketat:

Ky botim shërben si një përmbledhje gjithëpërfshirëse të jetës dhe situatës së komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian të Kosovës në të gjithë Kosovën. Pasqyra përfshin 24 komuna ku anëtarët e tri komuniteteve banojnë në një numër më të madh. Për secilën komunë, paraqitet një tabelë e shkurtër demografike dhe lista e vendbanimeve të banuara nga anëtarët e tri komuniteteve. Informacioni statistikor për infrastrukturën, punësimin, arsimin, kujdesin shëndetësor, përfaqësimin në vendimmarrje dhe kthimi dhe riatdhesimi jipet për secilën komunë. Pasqyra gjithashtu përfshin një listë të shkollave ku morën pjesë nxënës Romë, Ashkali dhe Egjiptianë të Kosovës. Profilet komunale shoqërohen me fotografi të gjalla që ilustrojnë jetën e përditshme të anëtarëve të tri komuniteteve. Lexoni raportin: https://bit.ly/39Rwzbs