Fuqizimi I gruas përmes zhvillimit të aftësive të gjuhëve

Me qëllim për të tejkaluar pengesat gjuhësore, UNMIK mbështeti kursin e gjuhës angleze për gratë nga të gjitha komunitetet në Leposaviq. Gjithsej 17 gra K-serbe, K-Boshnjake, K-Shqiptare dhe K-Rome morën pjesë në këtë kurs intensiv dy mujor. Lexo më shumë në:https://unmik.unmissions.org/

Organizatat: UNMIK
Vendndodhjet: Leposaviq
Etiketat: #LANGUAGE