Environmental Capacity Building on Data use in Kosovo

Projekti i përgjigjet kërkesës për krijimin e pranisë lokale me objektiv ndërtimin e kapaciteteve mjedisore në Kosovë dhe avancimin e procesit të pranimit në BE me fokus në fushën e mjedisit.

Përmes këtij projekti, Balkan Green Foundation, si një Administrator Lokal, do të jetë një urë lidhëse midis ekipit Suedez dhe partnerëve të projektit në Kosovë në përmbushjen e këtij qëllimi, duke kontribuar që politikat mjedisore të implementohet dhe zhvillohet në mënyrë efektive, me kualitet të lartë, si dhe adresimin e çështjeve në lidhje me klimën dhe ajrin, biodiversitetin, zonat e ndotura, riciklimin dhe mbeturinat, mbikëqyrjen e mjedisit, si dhe hulumtimet mjedisore.Organizatat: Balkan Green Foundation
Vendndodhjet: Prishtinë
Etiketat: #ENVIRONMENT #OPENDATA