Rreziku nga dezinformimi në pandeminë kohore

Përmes trainimit me temën "Rreziku nga dezinformimi në kohë pandemie" kishte për qëllim të zgjerojë njohuritë mbi temën e infodemisë, si dhe të forcojë kapacitetet e gazetarëve në raportimin e fakteve të vërteta dhe të besueshme. Në fund të projektit, 2 trajnime me gazetarë të nivelit qendror do të drejtohen nga ekspertë ndërkombëtarë dhe si rezultat i këtyre aktiviteteve, do të hartohet një udhëzues. Lexoni më shumë në: https://www.facebook.com/asociacioniigazetareve/posts/2973942106007185

Organizatat: UN Women , CDF , AGK
Vendndodhjet: Kosova e gjerë
Etiketat: