image

KCSF: Thirrje për projekt - propozime

Kategori: Thirrje të hapura
Organizatat: KCSF

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) hap thirrjen për aplikim për projekt-propozime për përkrahjen e Integrimit social të të rinjve. Në kuadër të kësaj thirrjeje synohet angazhimi aktiv i rinisë për qytetari aktive dhe krijimi i mundësive për përfshirjen e të rinjve në tregun e punës.

Integrimi social i të rinjve synohet të arrihet përmes projekteve në përfshirjen e të rinjve në procese vendim-marrëse, iniciativa vullnetare për kauza sociale, aktivitete jashtë kurrikulës shkollore, ngritjen e kapaciteteve të të rinjve për aftësi kyçe të transferueshme, krijimin e mundësive të punës dhe mundësive të vet-punësimit.

Lexoni më shumë