Mbështetje e vazhdueshme për institucionet relevante të Kosovës

Nëpërmjet programit të Drejtësisë 2020, UN Women ka zhvilluar bashkëpunim të ngushtë me Zyrën e Koordinatorit Kombëtar për Mbrojtjen kundër Dhunës në Familje dhe Agjencisë për Barazi Gjinore. https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/justice_and_corrections_update_june_2018.pdf https://www.facebook.com/unwomenkosovo/