Fondi i Shoqërisë Civile - Catalytic

Përmes Fondit katalitik të shoqërisë civile - sipas të cilit një nga kriteret e përshtatshmërisë për bashkëfinancimin e projektit është avancimi i barazisë dhe fuqizimit të grave, UN Habitat ka dhënë grante OJQ-së 'Santa Marija' për fuqizimin e qytetarëve femra në kuadër të kërkesave të rregullatorit të ri Korniza e Kosovës (në vazhdim në katër komuna veriore); dhe OJQ 'FODEM & YCC' për angazhimin e grave dhe rinisë në proceset vendimmarrëse në komunat e Vushtrrisë dhe Leposaviqit (ende nuk kanë filluar). Lexoni më shumë në: www.facebook.com/InclusiveDevelopmentProgramme

Organizatat: UN Habitat , NGO Fodem , NGO YCC , NGO Santa Maria
Vendndodhjet: Leposaviq , Vushtrri
Etiketat: #GENDER EQUALITY