Shtyerja tutje e zbatimit të Agjendës Gratë, Paqja dhe Siguria në Kosovë dhe Drejtësia 2020

Përmes kësaj iniciative, u arrit përparim i konsiderueshëm në lidhje me harmonizimin e kornizës legjislative në përputhje me standardet dhe parimet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut në fushën e adresimit dhe parandalimit të dhunës ndaj grave dhe vajzave, duke përfshirë krijimin e mekanizmave të koordinimit në nivelin lokal për të mbështetur reagimin e forcuar nga akterët përkatës. Lexoni më shumë në:https://eca.unwomen.org/en/news/stories/2019/04/kosovo-to-start-using-an-integrated-database-for-cases-of-domestic-violence