Forcimi i Efikasitetit, Përgjegjshmërisë dhe Transparencës së Sistemit Gjyqësor dhe Prokurorial në Kosovë

Qëllimi i përgjithshëm i projektit ishte të kontribuojë në Sundimin e Ligjit (RoL) në Kosovë duke forcuar pavarësinë, efikasitetin, cilësinë dhe përgjegjshmërinë e sistemit gjyqësor dhe prokurorial. Objektivat specifikë ishin: rritja e efikasitetit, transparencës dhe qëndrueshmërisë së sistemit gjyqësor duke përmirësuar planifikimin dhe zbatimin e reformave gjyqësore / prokuroriale, dhe për të rritur efektivitetin e Këshillave Gjyqësor dhe Prokurorial në Kosovë, si dhe të PSRK. Lexo më shumë: https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/68872/strengthening-efficiency-accountability-and-transparency-judicial-and-prosecutorial-system_en