Këshilli Prokurorial i Kosovës

Vebfaqja:

Projektet

# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
198 Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë (KoSEJ) In Progress Ministria e Drejtësisë
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
CEPEJ
Këshilli Prokurorial i Kosovës
EU
Keshilli i Europes
Kosova e gjerë #HUMAN RIGHTS
40 Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë (KoSEJ) In Progress Keshilli i Europes
EU
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Ministria e Drejtësisë
CEPEJ
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Kosova e gjerë #HUMAN RIGHTS
48 Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë (KoSEJ) In Progress Keshilli i Europes
EU
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Ministria e Drejtësisë
CEPEJ
Kosova e gjerë #HUMAN RIGHTS
27 Marrëveshje për krijimin e databazës të integruar për rastet e dhunës në familje Completed UN Women
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Policia e Kosovës
Kosova e gjerë 14, March 2019 #GENDER EQUALITY
359 Forcimi i Mekanizmit Parandalues Kombëtar në Kosovë * Completed Institucioni i Avokatit të Popullit
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Ministria e Drejtësisë
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Keshilli i Europes
Ministria e Shendetesise
Kosova e gjerë 01, May 2017 30, April 2019 #HUMAN RIGHTS
360 Forcimi i Mekanizmit Parandalues Kombëtar në Kosovë * Completed Institucioni i Avokatit të Popullit
Ministria e Shendetesise
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Ministria e Drejtësisë
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Keshilli i Europes
Kosova e gjerë 01, May 2017 30, April 2019 #HUMAN RIGHTS
362 Forcimi i Efikasitetit, Përgjegjshmërisë dhe Transparencës së Sistemit Gjyqësor dhe Prokurorial në Kosovë Completed EU
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Italian High Council of the Judiciary
Ministria e Drejtësisë së Italisë
Ministria e Drejtësisë së Francës
Kosova e gjerë 16, October 2016 09, May 2019 #HUMAN RIGHTS
363 Forcimi i Efikasitetit, Përgjegjshmërisë dhe Transparencës së Sistemit Gjyqësor dhe Prokurorial në Kosovë Completed EU
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Italian High Council of the Judiciary
Ministria e Drejtësisë së Italisë
Ministria e Drejtësisë së Francës
Kosova e gjerë 16, October 2016 09, May 2019 #HUMAN RIGHTS
364 Forcimi i Efikasitetit, Përgjegjshmërisë dhe Transparencës së Sistemit Gjyqësor dhe Prokurorial në Kosovë Completed EU
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Italian High Council of the Judiciary
Ministria e Drejtësisë së Italisë
Ministria e Drejtësisë së Francës
Kosova e gjerë 16, October 2016 09, May 2019 #HUMAN RIGHTS
695 Faza e konsolidimit të CMIS për Gjyqësorin e Kosovës In Progress Këshilli Prokurorial i Kosovës
Royal Embassy of Norway in Kosovo
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Kosova e gjerë 01, January 2019 01, January 2021

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP