Projektet

# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
2 Programi Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOAD) In Progress UNDP
EU
Shoqëria civile
Shoqëria civile
Kosova e gjerë 01, January 2017 01, January 2020 #HUMAN RIGHTS
40 Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë (KoSEJ) In Progress Keshilli i Europes
EU
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Ministria e Drejtësisë
CEPEJ
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Kosova e gjerë #HUMAN RIGHTS
48 Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë (KoSEJ) In Progress Keshilli i Europes
EU
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Ministria e Drejtësisë
CEPEJ
Kosova e gjerë #HUMAN RIGHTS
67 Nxitja e një kulture demokratike të shkollave si dhe llojllojshmerisë në shkolla Completed Keshilli i Europes
EU
Kosova e gjerë #YOUTH
130 Forcimi i Integritetit dhe Luftimi i Korrupsionit në Arsimin e Lartë Completed Keshilli i Europes
EU
Kosova e gjerë 01, May 2016 01, May 2019
136 Nxitja e një kulture demokratike të shkollave si dhe llojllojshmerisë në shkolla Completed Keshilli i Europes
EU
Kosova e gjerë #YOUTH
149 Forcimi i Integritetit dhe Luftimi i Korrupsionit në Arsimin e Lartë Completed Keshilli i Europes
EU
Kosova e gjerë 01, May 2016 01, May 2019
152 Forcimi i Integritetit dhe Luftimi i Korrupsionit në Arsimin e Lartë Completed Keshilli i Europes
EU
Kosova e gjerë 01, May 2016 01, May 2019
168 Duke forcuar zërin dhe ndikimin e grave që krijojnë ndryshime Completed UNKT
UN Women
UNMIK
EU
BIRN
Grupi I Grave në Kamenicë
Kosova e gjerë #GENDER EQUALITY
28 National Centralised Criminal Records System Sistemi Kombëtar i Centralizuar i Regjistrimit të të Dhënave Penale In Progress Gjykata Themelore Prishtinë
EU
Prishtinë #HUMAN RIGHTS

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP