Së bashku kundër abuzimit të fëmijëve

Objektivat kryesore të këtij projekti janë: 1. Të gjithë fëmijët duhet të trajtohen me respekt dhe dinjitet të plotë për të drejtat e tyre duke promovuar mjedisin pa abuzim në shkollat e Kosovës, 2. Edukimi dhe aftësimi i nxënësve, mësuesve dhe prindërve për të parandaluar abuzimin e fëmijëve në shkolla dhe përgjigjen ndaj abuzimit në një mënyrë të përshtatshme, 3. Ndërgjegjësimi ku përmes aktiviteteve të shumta ne rrisim ndjeshmërinë e njerëzve ndaj problemit. Lexoni më shumë në: https://www.facebook.com/QendraperArsimeKosoves/?__tn__=K-R&eid=ARDlZ_SqnQSRH3JJVshLWoFVjVl_kyQyx4TkEGSTmrg28391EnQ4iGJ6wuLJO1FlA09WnLk_wjp1gSxm&fref=tag

Organizatat: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) , EU , Komuna e Kamenicës
Vendndodhjet: Kamenicë
Etiketat: #YOUTH