Iniciativat



# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
157 Pjesëmarrje më e gjerë e komunitetit për qeverisje të mirë dhe marrdhënje më të mira inter-etnike Completed UNMIK Viti , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Kamenicë , Gjilan

241 Avantazhi i diversitetit Completed UNMIK
Gračanica online
Prishtinë , Graçanicë , Pejë , Shtërpcë , Novobërdë , Kamenicë 08, January 2020 15, June 2020

259 Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve për të drejtat e grave në pronë dhe trashëgimi Completed ATRC
USAID
Gruaja Hyjnore
Viti , Kamenicë , Gjilan 01, April 2018 01, February 2019

262 Përtej barazisë numerike: Fuqizimi i grave anëtare të kuvendit në qeverisjen lokale In Progress ATRC
USAID
D4D
Prizreni , Prishtinë , Istog , Mitrovicë e Veriut , Kamenicë 01, July 2019 01, July 2020

#GENDER EQUALITY

263 Përtej barazisë numerike: Fuqizimi i grave anëtare të kuvendit në qeverisjen lokale In Progress ATRC
USAID
D4D
Prizreni , Prishtinë , Istog , Mitrovicë e Veriut , Kamenicë 01, July 2019 01, July 2020

#GENDER EQUALITY

266 Të drejtat e pronës së grave - Fiction apo sundimi i ligjit? Completed ATRC
USAID
CSD
Graçanicë , Klinë , Istog , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Kamenicë , Gjilan 15, July 2019 05, July 2020

#GENDER EQUALITY

267 Të drejtat e pronës së grave - Fiction apo sundimi i ligjit? Completed ATRC
USAID
CSD
Graçanicë , Klinë , Istog , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Kamenicë , Gjilan 15, July 2019 05, July 2020

#GENDER EQUALITY

396 Promovimi i dialogut ndëretnik dhe rritja e vetëdijes për barazinë gjinore dhe të drejtat e njeriut Completed UNMIK
Network of Peace Movement
Kamenicë 08, January 2020 15, June 2020

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

406 Shkallëzimi i projektit "Iniciativa e të Rinjve" Completed UNMIK
SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime
Prishtinë , Gjakovë , Mitrovicë e Veriut , Kamenicë 06, January 2020 15, June 2020

#YOUTH

407 Shkallëzimi i projektit "Iniciativa e të Rinjve" Completed UNMIK
SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime
Prishtinë , Gjakovë , Mitrovicë e Veriut , Kamenicë 06, January 2020 15, June 2020

#YOUTH

408 Shkallëzimi i projektit "Iniciativa e të Rinjve" Completed UNMIK
SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime
Prishtinë , Gjakovë , Mitrovicë e Veriut , Kamenicë 06, January 2020 15, June 2020

#YOUTH

453 Katër kënde të Kosovës: Ndërtimi i besimit përmes të mësuarit ndërkulturor Completed NGO Raise Your Hand for Help
UNMIK
Dragash , Gjakovë , Deçan , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Novobërdë , Kamenicë 26, June 2018 30, June 2018

#YOUTH

454 Katër kënde të Kosovës: Ndërtimi i besimit përmes të mësuarit ndërkulturor Completed NGO Raise Your Hand for Help
UNMIK
Dragash , Gjakovë , Deçan , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Novobërdë , Kamenicë 26, June 2018 30, June 2018

#YOUTH

464 Në duart tuaja: Forcimi i përfshirjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse lokale Completed Center for Cultural Diversity and Minority Development
UNMIK
Graçanicë , Shtërpcë , Partesh , Kamenicë , Gjilan 18, March 2019 28, June 2019

#YOUTH

465 Në duart tuaja: Forcimi i përfshirjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse lokale Completed Center for Cultural Diversity and Minority Development
UNMIK
Graçanicë , Shtërpcë , Partesh , Kamenicë , Gjilan 18, March 2019 28, June 2019

#YOUTH

509 Ndërtimi i kapaciteteve profesionale të të rinjve në sektorin e bujqësisë Completed Initiative for Agricultural Development of Kosovo - IADK
KCSF
Rahovec , Pejë , Istog , Zubin Potoku , Podujevë , Mitrovicë e Veriut , Viti , Kamenicë , Gjilan 01, March 2018 31, December 2019

#YOUTH

602 Klima për ndryshim Completed GAIA Kosovo
KCSF
Royal Embassy of Norway in Kosovo
Prishtinë , Pejë , Mitrovicë e Veriut , Shtërpcë , Kamenicë 01, January 2019 31, December 2019

716 Së bashku kundër abuzimit të fëmijëve In Progress Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)
EU
Komuna e Kamenicës
Kamenicë

#YOUTH

798 Code 4 Kamenica In Progress EU
Open Data Kosovo
Kamenicë 01, January 2019 31, December 2020

#YOUTH

1844 Enhancing conflict-management skills of youth In Progress SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime Kamenicë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Fushë Kosovë 01, January 2021 31, December 2022

#HUMAN RIGHTS #YOUTH

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP