YIHR KS

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 Mbrojtësit e rinj për të drejtat e njeriut Po vazhdon YIHR KS #HUMAN RIGHTS
2 Mbrojtësit e rinj për të drejtat e njeriut Po vazhdon YIHR KS #HUMAN RIGHTS
3 Të Rinjtë për Drejtësi Po vazhdon US Embassy YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
4 Të Rinjtë për Drejtësi Po vazhdon US Embassy YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
5 Shkolla Alternative për të Drejtat e Njeriut E përfunduar 2019-10-01 2019-11-01 YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
6 Shkolla Alternative për të Drejtat e Njeriut E përfunduar 2019-10-01 2019-11-01 YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
7 Gjykime të Simuluara E përfunduar 2020-03-20 US Embassy YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
8 Gjykime të Simuluara E përfunduar 2020-03-20 US Embassy YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
9 Artistë të Rinisë për Ndryshim E përfunduar 2020-06-08 2020-06-12 YIHR KS #YOUTH
10 Aktiviteti i Dialogut Rinor të Kosovës E përfunduar USAID YIHR KS #YOUTH