Flying over Differences

Nisma bazohet në idenë se një shoqëri e larmishme kulturore është një qëllim që duhet ndjekur, që pajtimi ndër-komunitar, kthimi dhe ri-integrimi, dialogu dhe respekti i ndërsjellë janë thelbësore për një Kosovë të qëndrueshme dhe demokratike, ku nuk ka vend për asnjë formë të diskriminimit ose përjashtimit shoqëror. Lexoni më shumë në: https://www.osce.org/mission-in-kosovo/425774

Organizatat: OSCE
Vendndodhjet: Pejë , Klinë , Istog , Deçan
Data e fillimit : 28, May 2019
Data e përfundimit : 16, July 2019
Etiketat: #YOUTH