Iniciativat# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
178 Galeria Multietnike e Artit Completed UNMIK
NGO Melodies
Pejë

241 Avantazhi i diversitetit Completed UNMIK
Gračanica online
Prishtinë , Graçanicë , Pejë , Shtërpcë , Novobërdë , Kamenicë 08, January 2020 15, June 2020

260 Ndërgjegjësimi i rritur i të rinjve Romë, Ashkali dhe Egjiptian për Mekanizmat Ligjorë kundër Dhunës në bazë Gjinore dhe parandalimi i fenomeneve të GBV Completed ATRC
USAID
RROGRAEK
Pejë , Klinë , Istog , Deçan 01, April 2018 01, October 2019

#GENDER EQUALITY

261 Ndërgjegjësimi i rritur i të rinjve Romë, Ashkali dhe Egjiptian për Mekanizmat Ligjorë kundër Dhunës në bazë Gjinore dhe parandalimi i fenomeneve të GBV Completed ATRC
USAID
RROGRAEK
Pejë , Klinë , Istog , Deçan 01, April 2018 01, October 2019

#GENDER EQUALITY

272 Rinia për ndryshime In Progress ATRC
USAID
ANIBAR
Pejë , Klinë , Istog , Gjakovë , Deçan 01, July 2019 01, July 2020

#YOUTH

273 Rinia për ndryshime In Progress ANIBAR
ATRC
USAID
Pejë , Klinë , Istog , Gjakovë , Deçan 01, July 2019 01, July 2020

#YOUTH

383 Konferenca e kryetarit për forcimin e bashkëpunimit ndër-komunal dhe koordinimit për çështje që lidhen me mbështetjen e komunitetit Completed UNMIK
UNHCR
Ministria për komunitete dhe kthim
Prishtinë , Pejë , Gjilan 12, February 2020 30, June 2020

391 Krijuesit e rinj të ndryshimeve përmes teatrit Completed UNMIK
Balkan Sunflowers Kosova
Shtime , Prishtinë , Fushë Kosovë , Pejë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 08, January 2020 15, June 2020

#YOUTH

508 Social Act Completed NGO PEN
KCSF
Prizreni , Lipjan , Fushë Kosovë , Pejë , Istog , Gjakovë , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, March 2018 30, June 2019

#YOUTH

509 Ndërtimi i kapaciteteve profesionale të të rinjve në sektorin e bujqësisë Completed Initiative for Agricultural Development of Kosovo - IADK
KCSF
Rahovec , Pejë , Istog , Zubin Potoku , Podujevë , Mitrovicë e Veriut , Viti , Kamenicë , Gjilan 01, March 2018 31, December 2019

#YOUTH

510 TruAktiv Completed Sbunker
KCSF
Prizreni , Prishtinë , Pejë , Gjakovë , Mitrovicë e Veriut , Gjilan , Ferizaj 01, March 2018 31, December 2019

514 Rruga për karrierë rinore IT-YCIP Completed RIT Kosovo
KCSF
Prishtinë , Pejë , Ferizaj 02, January 2018 31, December 2019

#YOUTH

515 Rruga për karrierë rinore IT-YCIP Completed RIT Kosovo
KCSF
Prishtinë , Pejë , Ferizaj 02, January 2018 31, December 2019

#YOUTH

602 Klima për ndryshim Completed GAIA Kosovo
KCSF
Royal Embassy of Norway in Kosovo
Prishtinë , Pejë , Mitrovicë e Veriut , Shtërpcë , Kamenicë 01, January 2019 31, December 2019

632 Flying over Differences Completed OSCE Pejë , Klinë , Istog , Deçan 28, May 2019 16, July 2019

#YOUTH

715 Drejtësia Sociale për Romët, Ashkali dhe Egjiptianët në Fazën I 2020-2022 In Progress NGO VoRAE Prizreni , Pejë , Gjakovë , Mitrovicë e Veriut

734 Përparimi i Kosovës së bashku - Zgjidhja Lokale (AKT - LS) Completed CDF
USAID
Obiliq , Graçanicë , Pejë , Klinë , Istog , Zveçan , Zubin Potoku , Vushtrri , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Gjilan 01, October 2014 01, October 2018

735 Përparimi i Kosovës së bashku - Zgjidhja Lokale (AKT - LS) Completed CDF
USAID
Obiliq , Graçanicë , Pejë , Klinë , Istog , Zveçan , Zubin Potoku , Vushtrri , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Gjilan 01, October 2014 01, October 2018

763 Forcimi i pylltarisë së qëndrueshme private dhe të decentralizuar (SSPDF) In Progress Sida
Ambasada Suedeze
Pejë , Gjakovë , Novobërdë

1838 Turneu i debatit të gjelbër In Progress Balkan Green Foundation Ferizaj , Mitrovicë e Veriut , Prishtinë , Lipjan , Pejë

#EDUCATION #ENVIRONMENT #YOUTH

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP