Iniciativat# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
260 Ndërgjegjësimi i rritur i të rinjve Romë, Ashkali dhe Egjiptian për Mekanizmat Ligjorë kundër Dhunës në bazë Gjinore dhe parandalimi i fenomeneve të GBV Completed ATRC
USAID
RROGRAEK
Pejë , Klinë , Istog , Deçan 01, April 2018 01, October 2019

#GENDER EQUALITY

261 Ndërgjegjësimi i rritur i të rinjve Romë, Ashkali dhe Egjiptian për Mekanizmat Ligjorë kundër Dhunës në bazë Gjinore dhe parandalimi i fenomeneve të GBV Completed ATRC
USAID
RROGRAEK
Pejë , Klinë , Istog , Deçan 01, April 2018 01, October 2019

#GENDER EQUALITY

266 Të drejtat e pronës së grave - Fiction apo sundimi i ligjit? Completed ATRC
USAID
CSD
Graçanicë , Klinë , Istog , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Kamenicë , Gjilan 15, July 2019 05, July 2020

#GENDER EQUALITY

267 Të drejtat e pronës së grave - Fiction apo sundimi i ligjit? Completed ATRC
USAID
CSD
Graçanicë , Klinë , Istog , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Kamenicë , Gjilan 15, July 2019 05, July 2020

#GENDER EQUALITY

272 Rinia për ndryshime In Progress ATRC
USAID
ANIBAR
Pejë , Klinë , Istog , Gjakovë , Deçan 01, July 2019 01, July 2020

#YOUTH

273 Rinia për ndryshime In Progress ANIBAR
ATRC
USAID
Pejë , Klinë , Istog , Gjakovë , Deçan 01, July 2019 01, July 2020

#YOUTH

386 Pajisjet për Kooperativa EVA multi-etnike Completed UNMIK
EVA Kooperativë
Klinë 25, October 2019 25, February 2020

#HUMAN RIGHTS

623 Up to Youth In Progress USAID
Global Communities
Klinë , Istog , Gjakovë , Vushtrri , Mitrovicë e Veriut , Viti , Kaçanik , Hani i Elezit 01, April 2019 01, April 2024

#YOUTH

624 Up to Youth In Progress Global Communities
USAID
Klinë , Istog , Gjakovë , Vushtrri , Mitrovicë e Veriut , Viti , Kaçanik , Hani i Elezit 01, April 2019 01, April 2024

#YOUTH

632 Flying over Differences Completed OSCE Pejë , Klinë , Istog , Deçan 28, May 2019 16, July 2019

#YOUTH

672 Zgjerimi i rrjeteve të kanalizimeve në fshatrat e komunës Kline Completed Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal Klinë 11, June 2019

673 Aranzhimi i lumit Istog Completed Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal Klinë 31, May 2019

734 Përparimi i Kosovës së bashku - Zgjidhja Lokale (AKT - LS) Completed CDF
USAID
Obiliq , Graçanicë , Pejë , Klinë , Istog , Zveçan , Zubin Potoku , Vushtrri , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Gjilan 01, October 2014 01, October 2018

735 Përparimi i Kosovës së bashku - Zgjidhja Lokale (AKT - LS) Completed CDF
USAID
Obiliq , Graçanicë , Pejë , Klinë , Istog , Zveçan , Zubin Potoku , Vushtrri , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot , Gjilan 01, October 2014 01, October 2018

1824 Green Cross In Progress Balkan Green Foundation Klinë

#ENVIRONMENT #EDUCATION #CULTURE

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP